GUIA SOBRE EL NOU MODEL 179

Preguntes freqüents

Qui estan obligats a presentar el model 179?

Les persones i entitats que intermediïn entre els cedents i cessionaris del ús d'habitatges amb fins turístics en els termes establerts en els apartats 2 i 3 del article 54.ter del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

Què s'entén per “intermediari” entre els cedents i cessionaris del ús d'habitatges amb fins turístics?

Es consideren “intermediaris” a l'efecte de l'obligació de presentar el model 179 les persones i entitats que prestin el servei d'intermediació entre els cedents i cessionaris del ús d'habitatges amb fins turístics, ja sigui a títol onerós o gratuït.

En particular, tindran aquesta consideració les persones o entitats que constituïdes com plataformes col·laboratives intermediïn en la cessió d'ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, independentment del fet que presti o no el servei subjacent objecte d'intermediació o de la imposició de condicions pel que fa als cedents o cessionaris del servei en relació al mateix com ara preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.

Per tant, tenen la consideració d'intermediaris a aquests efectes, no només els intermediaris digitals (especialment plataformes col·laboratives), sinó qualsevol altre (intermediaris analògics o tradicionals) de la qual activitat en l'operació hagi consistit en l'efectiva confluència entre oferta i demanda de la cessió d'aquestes habitatges.

Què s'entén per “cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics”?

La cessió temporal d'ús de la totalitat o part d'un habitatge moblada i equipada en condicions d'ús immediat, sigui quin sigui el canal a través del qual es comercialitzi o promocioni i realitzada amb finalitat gratuïta o onerosa.

En qualsevol cas queden exclosos d'aquest concepte:

 1. Els arrendaments d'habitatge, considerant com a tals aquells que recauen sobre una edificació habitable del qual destí primordial sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge del arrendatari.
 2. Els allotjaments turístics, que es regeixen per la seva normativa específica.
  Per tant, queden exclosos els establiments hotelers, allotjaments en el medi rural, albergs i campaments de turisme, entre d'altres.
  Tanmateix, la cessió de pisos turístics queda sotmesa a la nova obligació d'informació.
 3. El dret d'aprofitament per torn de béns immobles.
 4. Els següents usos i contractes:
  • L'ús dels habitatges que els porters, guardes, assalariats, empleats i funcionaris, tinguin assignades per raó del càrrec que exerceixin o del servei que prestin.
  • L'ús dels habitatges militars, qualsevol que fos la seva qualificació i règim, que es regiran pel que disposa la seva legislació específica.
  • Els contractes en què, arrendant-se una finca amb casa-habitació, sigui l'aprofitament agrícola, pecuari o forestal del predi la finalitat primordial del arrendament. Aquests contractes es regiran pel que disposa la legislació aplicable sobre arrendaments rústics.
  • L'ús dels habitatges universitàries, quan aquestes hagin estat qualificades expressament com a tals per la pròpia Universitat propietària o responsable de les mateixes, que siguin assignades als alumnes matriculats en la corresponent Universitat i al personal docent i d'administració i serveis dependent d'aquella, per raó del vincle que s'estableixi entre cadascun d'ells i la Universitat respectiva, a què correspondrà en cada cas l'establiment de les normes a què se sotmetrà el seu ús.
   Si el titular de l'habitatge o el cedent de la mateixa no és resident en territori espanyol, ha de ser inclòs en la declaració del model 179?
   Sí. L'article 54.ter del RGAT estableix l'obligació d'informació pel que fa a les cessions d'usos d'habitatges amb fins turístics situades en territori espanyol.
   Ha d'informar-se en el model 179 dels immobles cedits amb fins turístics fora del territori espanyol?
   No. Únicament han d'incloure's en aquest model les cessions d'ús d'habitatges amb fins turístics situades en territori espanyol.
   Quina informació han de subministrar en el model 179?
   Amb caràcter obligatori:
 • Identificació del titular o titulars de l'habitatge, del titular del dret en virtut del qual se cedeix l'habitatge (si és diferent del titular de l'habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.
 • Identificació del immoble (direcció completa) amb especificació de la referència cadastral, en cas que la tinguessin assignada.
 • Nombre de dies de gaudeixi de l'habitatge amb fins turístics.
 • Import percebut, si escau, pel titular cedent del ús de l'habitatge.
 • Data d'inici de la cessió.
  Amb caràcter opcional:
 • Número de contracte en virtut del qual el declarant intermèdia en la cessió d'ús de l'habitatge.
 • Data d'intermediació en l'operació.
 • Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o altre mitjà de pagament).
  Han d'agregar-se totes les cessions d'ús de cada titular o cedent del dret de cessió durant el període al que es refereix la declaració?
  No. Ha d'informar-se individualment de cadascuna d'aquestes cessions, identificant-les amb un IDRegistroDeclarado diferent.
   
  Si l'habitatge ha estat objecte de diverses cessions d'ús en el període objecte de declaració, com ha d'informar-se en el model 179?
  Ha d'informar-se de cadascuna de les cessions objecte del corresponent contracte. Cada cessió vindrà unívocament referenciada i identificada amb un “IDRegistroDeclarado” determinat
  Si l'habitatge és propietat de diversos titulars (o diversos cedents realitzen la cessió), com ha d'informar-se en el model 179?
  Ha d'informar-se del titular/s, en qualsevol cas. A més, en cas que el cedent de l'habitatge amb fins turístics sigui diferent del titular, ha d'informar-se del cedent.
  Per tant, si són diverses les persones o entitats titulars o cedents, ha d'informar-se de cadascun d'ells (dins del mateix IDRegistroDeclarado), amb indicació d'aquesta condició (T=titular; C=cedente) que tinguessin en relació amb l'immoble en el moment de la cessió:
 • Titular 1
 • Titular 2
 • (…)
 • Titular n
 • Cedent 1
 • Cedent 2
 • (…)
 • Cedent n
  En el supòsit en què no figuri consignat cap titular ni cedent, el registre serà rebutjat.
  En cas que hi hagi diferents cessionaris de l'habitatge objecte de cessió, He d'informar de tots ells?
  En cas que disposi de la informació dels diferents cessionaris, ha de procedir-se a la identificació desglossada de cadascun d'ells, però a nivell del IDregistro subministrat, per la qual cosa no cal repetir la identificació de cada cessionari per cadascun dels titulars i/o cedents.
  En cas que únicament disposi de la informació de la persona cessionària que consti en la reserva de l'habitatge, haurà de consignar com cessionari a aquesta persona
  Com s'identifica al titular (és)/cedent (és)/cessionari (és)?
  En cas que no disposi de NIF ha d'emplenar els camps d'informació relatius a “IDOtro”, consignant alguna de les claus d'identificació següents:
  02: NIF-IVA
  03: Passaport
  04: Document oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència
  05: Certificat de residència
  06: Altre document probatori
  07: No censat
  En cas que algun dels titulars, cedents o cessionaris disposi de NIF però no es trobi identificat en el cens de l'AEAT, el registre quedarà acceptat amb errors, que haurà de ser solucionat en el moment en què disposi de la informació correcta d'aquestes persones.
  Per minimitzar els errors d'identificació i obtenir una correcta identificació dels declarats, està disponible en la pàgina web de l'AEAT un servei d'ajuda a la identificació fiscal (comú, d'altra banda, a totes les declaracions informatives a presentar pels obligats tributaris).
  El servei de comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals torna els cognoms i nom que consten en el Cens de l'Agència Tributària associats al NIF consultat si aquests són similars als cognoms i nom enviats.
  Han de corregir-se les dades identificatives del declarat amb què consten en l'Agència per evitar errors d'identificació en la presentació.
  Com s'identifica l'immoble objecte de cessió? i la referència cadastral?
  Ha d'informar de la referència cadastral del immoble objecte de cessió mitjançant la consignació d'alguna de les següents claus:

Valors

Descripció

01

Immoble amb relació cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, llevat de País Basc i Navarra.

02

Immoble amb relació cadastral situat en la comunitat autònoma del País Basc.

03

Immoble amb relació cadastral situat en la Comunitat Foral de Navarra.

04

Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral.

A continuació d'aquesta clau, ha de consignar la referència cadastral que correspongui amb les claus 01, 02 i 03 anteriors.

La clau 04 ha de consignar-se en cas que l'immoble no tingués assignada referència cadastral.

A més de l'anterior, ha de consignar la direcció completa del immoble, de la següent manera:

 • Camps obligatoris: codi de municipi, codi de Província, tipus de via, nom de la via i tipus de numeració en què es trobi l'immoble.
 • Campos opcionals: la resta de camps comprensius de la localització del immoble (nombre de l'habitatge, qualificador del nombre, bloc, portal, escala, planta o pis, porta i, si escau, complement)
  Quins són els missatges de resposta de l'AEAT pel que fa als registres remesos en el model 179?
  El missatge de resposta de l'AEAT inclou un “resultat global de la presentació”, amb resultats possibles:
 • Acceptació completa (si no existeixen errors en cap registre), amb el seu corresponent Codi Assegurança de Verificació (CSV).
 • Acceptació parcial (quan existeixen registres acceptats i rebutjats o acceptats amb errors), també amb el seu corresponent CSV.
 • Rebutjat complet (quan tots els registres han estat rebutjats). En aquest cas, no es torna cap CSV, al haver estat rebutjats tots els registres continguts en el missatge enviat per l'obligat tributari.
  Per part seva, el “resultat parcial de cada registre” enviat pot ser un dels tres següents:
 • Acceptat.
 • Rebutjat: es tracta de rebutjos que es corresponen amb el que es denomina “errors no admissibles”.
 • Acceptat amb errors. Si els registres contenen errors que es corresponen amb els denominats “errors admissibles”, es procedeix a l'acceptació del registre advertint en el missatge de resposta que ha quedat admès amb errors, que han de ser solucionats posteriorment pel subjecte passiu. Per dur a terme la correcció ha de presentar un nou missatge amb tipus de comunicació “A1” de “Modificació” sobre aquells registres acceptats amb errors.
  Quin és termini de presentació del model 179?
  El termini és trimestral, comprenent les operacions de cessió realitzades en cada trimestre natural, havent de declarar-se fins a l'últim dia del mes natural següent a la finalització del corresponent trimestre:
  Primer trimestre: del 1 al 30 d'abril
  Segon trimestre: del 1 al 31 de juliol
  Tercer trimestre: del 1 al 31 d'octubre
  Quart trimestre: del 1 al 31 de gener
  No obstant això, i amb caràcter excepcional, la declaració corresponent al exercici 2018 tindrà caràcter anual, havent de presentar-se entre l'1 i 31 de gener de 2019.
  Quan ha d'enviar-se la informació, en el moment en què es produeix la intermediació o quan es produeix la cessió de l'habitatge?
  Ha d'informar-se en el moment en què es produeix la cessió del immoble, per la qual cosa serà en aquest trimestre en què ha de declarar-se l'operació, independentment del fet que la intermediació s'hagi produït en un moment anterior.
  Si la cessió d'ús afecta a diversos trimestres o, fins i tot, a dos exercicis diferents, com ha d'informar-se en el model 179?
  Ha d'informar-se de:
 • Data d'inici de la cessió
 • Nombre de dies de gaudeixi
 • Data d'intermediació (camp opcional)
  La informació de la corresponent cessió de l'habitatge amb fins turístics ha d'incloure's en el període i exercici que correspongui al dia d'inici de la cessió (data d'inici de la cessió).
  Ha d'informar-se del servei de mediació prestat per l'intermediari que presenta el model 179 i inclòs en cada cessió d'habitatges amb fins turístics?
  No. Únicament ha d'informar-se del import percebut pel titular cedent del ús de l'habitatge (si no es pacta retribució alguna, ha de consignar un import de 0,00 euros).
  Ha d'informar-se del número de compte o de targeta on s'abona l'import derivat de la cessió d'ús?
  Es tracta d'un camp opcional. En cas que la cessió d'ús no sigui gratuïta, ha d'informar-se del mitjà de pagament a través del que se satisfà la contraprestació per la cessió de l'habitatge amb fins turístics.
  Així, ha d'indicar opcionalment:
 • Clau de mitjà de pagament (01-Transferencia, 02-Tarjeta de crèdit/dèbit, 03-Otros mitjans de pagament)
 • IdMedioPago: ha de consignar el número de compte financera o de targeta de crèdit o dèbit, o bé l'identificador del mitjà de pagament de que es tracti)
  Si després de l'enviament d'un registre d'una determinada cessió del immoble amb fins turístics es produeix una modificació en la mateixa (canvi del període de cessió o dels dies concrets de la cessió, o del import), o una cancel·lació de la cessió, com ha de remetre's aquesta informació?
  En aquests casos, ha d'enviar-se un nou missatge de modificació mitjançant el Tipus de comunicació A1 modificant el registre inicialment enviat, i consignant les noves dades derivats de la cessió del immoble.
  Barcelona.23 juliol 2018
  Josep M Paños Pascual
  President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES