NOTA SOBRE L’IMPOST DE SOCIETATS 2017

Barcelona, 3 juliol 2018,

Benvolguts associats/ades,

Ara que comença la campanya de l’Impost de Societats de l’exercici 2017 us volem recordar que l'Agència Tributària està aplicant un nou criteri en el supòsit de declaracions de l'impost de societats presentades fora de termini i amb quotes positives que es compensen amb bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

 Segons el nou criteri de l'Agència Tributària, emparat en resolucions del TEAC, la compensació de bases imposables negatives és una opció del contribuent que solament pot exercir si presenta la declaració en termini.

 L'argument jurídic es basa en l'article 119 LGT:

 “3. Les opcions que segons la normativa tributària s'hagin d'exercitar, sol·licitar o renunciar amb la presentació d'una declaració no podran rectificar-se amb posterioritat a aquest moment, tret que la rectificació es presenti en el període reglamentari de declaració.”

 L'efecte d'aquesta nova interpretació és devastadora per al contribuent.

 Així, una societat que tingués en l'exercici corrent una base imposable positiva però tingués bases imposables negatives pendents de compensar, si es presentés la declaració de l'impost fora de termini no podria compensar aquestes bases negatives i hauria d'ingressar l'impost corresponent sense perjudici que en els exercicis posteriors pogués compensar aquestes bases imposables negatives.

 Així doncs, per precaució, és aconsellable evitar presentar impostos de societats fora de termini si es té previsió de compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors, almenys fins que aquest tema quedi degudament aclarit en seu judicial, circumstància de la qual no tenim constància en aquests moments.

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES