NOTA SOBRE LA APROBACIO  DE LA REFORMA DEL DESNONAMENT EXPRES

Barcelona, 13 juny 2018

Benvolguts companys/es

Us informem que ha estat publicada en el BOE Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges, popularment coneguda com la llei del desnonament exprés.

Per a això s'adequa i actualitza el tradicional interdicte de recobrar la possessió per a una recuperació immediata de l'habitatge ocupat il·legalment previst en l'article 250.4.º de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, mitjançant el procediment desenvolupat en els articles 437, 441 i 444 de la mateixa. Els tràmits per recuperar la possessió immediata de la finca se substanciarà per l'establert per al judici verbal.

Es modifica el numeral 4t. de l'apartat 1 de l'article 250, que passarà a tenir la següent redacció:

«4t. Les que pretenguin la tutela sumaria de la tinença o de la possessió d'una cosa o dret per qui hagi estat privat d'elles o pertorbat en el seu gaudi.

Podran demanar la immediata recuperació de la plena possessió d'un habitatge o part d'ella, sempre que s'hagin vist privats d'ella sense el seu consentiment, la persona física que sigui propietària o posseïdora legítima per un altre títol, les entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir-la i les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d'habitatge social.» (no les persones jurídiques mercantils)

S'afegeix un nou apartat 3 *bis a l'article 437, amb la següent redacció:

«3 *bis. Quan se sol·licités en la demanda la recuperació de la possessió d'un habitatge o part d'ella a la qual es refereix el paràgraf segon del numeral 4t. de l'apartat 1 de l'article 250, aquella podrà dirigir-se genèricament contra els desconeguts ocupants de la mateixa, sense perjudici de la notificació que d'ella es realitzi a qui en concret es trobés en l'immoble al temps de dur a terme aquesta notificació. A la demanda s'haurà d'acompanyar el títol en què l'actor fon el seu dret a posseir.»

S'afegeix un nou apartat 1 *bis a l'article 441, amb la següent redacció:

«1 *bis. Quan es tracti d'una demanda de recuperació de la possessió d'un habitatge o part d'ella al fet que es refereix el paràgraf segon del numeral 4t. de l'apartat 1 de l'article 250, la notificació es farà a qui es trobi habitant aquella. Es podrà fer a més als ignorats ocupants de l'habitatge. A l'efecte de procedir a la identificació del receptor i altres ocupants, qui realitzi l'acte de comunicació podrà anar acompanyat dels agents de l'autoritat. Si ha estat possible la identificació del receptor o altres ocupants, es donarà trasllat als serveis públics competents en matèria de política social per si procedís la seva actuació, sempre que s'hagués atorgat el consentiment pels interessats.

Si el demandant hagués sol·licitat l'immediat lliurament de la possessió de l'habitatge, en el decret d'admissió de la demanda es requerirà als seus ocupants perquè aportin, en el termini de cinc dies des de la notificació d'aquella, títol que justifiqui la seva situació possessòria. Si no s'aportés justificació suficient, el tribunal ordenarà mitjançant acte l'immediat lliurament de la possessió de l'habitatge al demandant, sempre que el títol que s'hagués acompanyat a la demanda fos bastant per a l'acreditació del seu dret a posseir. Contra l'acte que decideixi sobre l'incident no cabrà recurs algun i es portarà a efecte contra qualsevol dels ocupants que es trobessin en aquest moment en l'habitatge.

En tot cas, en la mateixa resolució en què s'acordi el lliurament de la possessió de l'habitatge al demandant i el desallotjament dels ocupants, s'ordenarà comunicar tal circumstància, sempre que s'hagués atorgat el consentiment pels interessats, als serveis públics competents en matèria de política social, perquè, en el termini de set dies, puguin adoptar les mesures de protecció que si escau procedeixin.»

S'afegeix un nou apartat 1 *bis a l'article 444, amb la següent redacció:

«1 *bis. Tractant-se d'un cas de recuperació de la possessió d'un habitatge al fet que es refereix el paràgraf segon del numeral 4t. de l'apartat 1 de l'article 250, si el demandat o demandats no contestessin a la demanda en el termini legalment previst, es procedirà immediatament a dictar sentència. L'oposició del demandat podrà fundar-se exclusivament en l'existència de títol suficient enfront de l'actor per posseir l'habitatge o en la falta de títol per part de l'actor. La sentència estimatòria de la pretensió permetrà la seva execució, prèvia sol·licitud del demandant, sense necessitat que transcorri el termini de vint dies previst en l'article 548.»

Finalment a través de la disposició final primera s'amplia la *vacatio de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, fins al 30 de juny de 2020.

La present llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Per a qualsevol dubte o aclariment  podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES