NOTA SOBRE EL NOU MODEL 179

 Barcelona, 31 maig 2018

 Benvolguts companys/es 

Us informem que ha estat publicat en el BOE l'Ordre HFP/544/2018, de 24 de maig, per la qual s'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

La nova obligació d'informació, s'estableix per a les persones o entitats, en particular, les denominades «plataformes col·laborat ives», que mitjancin en la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques.

Queden exclosos d'aquest concepte, i per tant, no han de presentar el nou model de declaració informativa,

1º Els titulars d'arrendaments o subarrendaments d'habitatges tal com es defineixen en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans;

2º Els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica;

3º El dret d'aprofitament per torn de béns immobles i els usos i contractes a que es refereix l'article 5 de l'esmentada llei, amb l'excepció, precisament per tractar-se de cessions objecte de la nova obligació d'informació, de la cessió temporal d'ús de la totalitat d'un habitatge moblat i equipat en condicions d'ús immediat, comercialitzada o promocionada en canals d'oferta turística i realitzada amb finalitat lucrativa, tot i que estigui sotmesa a un règim específic derivat de la seva normativa sectorial.

Per la seva banda, han de presentar el nou model 179 les persones i entitats que prestin el servei d'intermediació entre els cedents i cessionaris de l'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït. En particular, tindran aquesta consideració les persones o entitats que constituïdes com a plataformes col·laborat ives mitjancin en la cessió d'ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, amb independència que prestin o no el servei subjacent objecte d'intermediació o de la imposició de condicions respecte dels cedents o cessionaris del servei en relació al mateix tals com el preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.

La informació a subministrar en el model 179 comprèn:

a) Identificació del titular o titulars de l'habitatge, del titular del dret en virtut del com se cedeix l'habitatge (si és diferent del titular de l'habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.

b) Identificació de l'immoble (adreça completa) amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tinguessin assignada.

c) Nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístiques.

d) Import percebut, si escau, pel titular cedent de l'ús de l'habitatge.

e) Numero de contracte en virtut del qual el declarant mitjança en la cessió d'ús de l'habitatge.

f) Data d'inici de la cessió.

g) Data d'intermediació en l'operació.

h) Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o un altre mitjà de pagament).

La informació continguda en les lletres e), g) i h) anteriors té caràcter opcional, a fi de transparentar l'operació relativa a la cessió de l'immoble, la qual cosa evita potencials requeriments d'informació per part de l'Administració tributària dirigits al coneixement d'aquests elements relatius a la cessió d'aquests immobles.

Per la seva banda, el model 179 té una periodicitat trimestral, havent de presentar-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

No obstant això, i amb l'objectiu de facilitar el termini d'adaptació dels sistemes d'informació al contingut de la nova obligació, la disposició transitòria única preveu que, exclusivament per a l'exercici 2018, la declaració informativa tingui caràcter anual, i que el seu termini de presentació sigui el comprès entre l'1 i el 31 de gener de 2019.

A partir de 2019, la periodicitat de la declaració serà trimestral en els termes esmentats anteriorment.

Entrada en vigor.

La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i serà aplicable a la presentació del model 179 en relació amb les cessions d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques realitzades a partir d'1 de gener de 2018 i la intermediació del qual s'hagi produït a partir d'aquesta data.

Per a qualsevol dubte o aclariment  podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

BOE MODEL 179

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES