NOTA SOBRE ELS MODELS DE L’IMPOST DE SOCIETATS.

Barcelona, 3 maig  2018

Benvolguts associats/ades

Us informem que s’ha publicat la “Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo.”

Cal esmentar el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre, que inclou algunes novetats importants que afecten als estats de comptes anuals corresponents a exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2016, que els contribuents de l'Impost de societats, deuran tenir en compte en emplenar la declaració de l'Impost de societats per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016.

Per a una major informació i millora en la gestió de l'impost s'ha considerat necessari afegir en el model 200 una nova pàgina en la liquidació amb l'objecte d'incloure un major desglossament de les retencions i ingressos a compte en funció de la naturalesa de les rendes del contribuent que se sotmeten a retenció o que són imputades a aquest per agrupacions d'interès econòmic o unions temporals d'empreses. A més, s'han afegit nous caràcters que permetran efectuar a través del programa d'ajuda per a la declaració de l'impost (PADIS) la compensació de bases negatives en determinats supòsits excepcionals de no aplicació dels límits de compensació establerts, com és el cas del període impositiu en què es produeixi l'extinció de l'entitat o en el cas d'entitats de nova creació.

D'altra banda, amb l'objectiu de simplificar el model 220, s'ha eliminat la pàgina 6 dedicada a subministrar informació sobre l'aplicació de resultats consolidada.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

BOE MODEL IMPOST SOCIETATS

 

 

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES