NOTA SOBRE LA CAMPANYA DE RENDA 2017

 Barcelona, 9 abril 2018

 Benvolguts companys/es 

El passat 4 d'abril del corrent l'Agència Tributària va obrir el termini per confirmar, modificar i presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2017 (IRPF 2017).

 CALENDARI RENDA

15-03-2018  A partir del 15 de març es pot baixar la nova aplicació mòbil (app) “Agència Tributària ”, conèixer les dades fiscals i sol·licitar el núm. de referència per gestionar la  declaració de Renda 2017.

Baixada de l'app “Agència Tributària ” (Nova configuració):a partir del 15 de març.

Accés a les dades fiscals:del 15 de març al 2 de juliol:

Per Internet (amb número de referència, certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN)

Per l'app “Agència Tributària ”

Sol·licitud del número de referència:del 15 de març al 2 de juliol:

Per Internet (amb número de referència, certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN)

Per l'app “Agència Tributària ”

04-04-2018  A partir del 4 d'abril ja es pot presentar la declaració de la Renda 2017.

A partir del 4 d'abril ja es pot presentar la declaració de la Renda 2017. Es pot utilitzar igualment Renda WEB.

Per Internet

Per l'APP “Agència Tributària ”

Per telèfon: 901 12 12 24 (automàtic) / Telèfon de cita prèvia (atenció personal): 901 22 33 44 i 91 553 00 71 (de Dl. a Dv., de 9 a 19h).

Es pot modificar i presentar la declaració de Renda 2017 per Internet: des del 4 d'abril fins al 2 de juliol (24 hores).

Es pot modificar i presentar la declaració de Renda 2017 per telèfon: des del 4 d'abril fins al 2 de juliol.

Es pot modificar i presentar la declaració de Patrimoni 2017 per Internet: des del 4 d'abril fins al 2 de juliol.

 A partir del 8 de maig pot demanar cita prèvia a la AEAT.

Petició de cita prèvia per a confecció de declaracions de Renda en les oficines de l'Agència Tributària i altres entitats col·laboradores: del 8 de maig al 29 de juny.

27-06-2018  Últim dia per presentar les declaracions de Renda i Patrimoni 2017 si el resultat és a ingressar i  es vol domiciliar l'ingrés.Últim dia per sol·licitar cita prèvia si vol que l'atenguem en les nostres oficines.

Rectificar a la pròpia declaració

Aquest any RENDA WEB permetrà també  que el procediment de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació es pugui dur a terme a través de la pròpia declaració de Renda 2017 i mitjançant la mateixa plataforma.

Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (excepte excepcions), i també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 12.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen essent vàlids per no declarar si el contribuent compta, en lloc seu, o a més, amb els rendiments següents

•           Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un  topall conjunt d'1.600 euros.

•           Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del cabdal mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat, amb el límit conjunt d'1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i unes altres), amb el límit conjunt d'1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

ERRORS I CIRCUMSTÀNCIES A TENIR PRESENT RESPECTE A LA RENDA WEB.

Cal informar  als nostres clients que moltes vegades l'opció de la renda web pugues no ser la millor opció per confeccionar i presentar la renda. Entre els errors més freqüents i circumstàncies que s'han de tenir en compte, assenyalem les següents:

1º Tenir en compte que si el contribuent ha presentat el model 720, les rendes obtingudes a l'estranger no estaran incloses en el càlcul (encara que l'Agència Tributària tindrà constància de l'existència d'aquests béns susceptibles de generar rendes subjectes a retenció).

2º Si apareix en el càlcul la venda d'algun actiu financer, les dades fiscals solament reflecteixen el preu de venda, però no el benefici o pèrdua a declarar ja que no es tenen dades sobre la data i el preu d'adquisició de l'actiu alienat. Això també és aplicable a la venda d'immobles on no consta la data d'adquisició ni el seu import  (solament informa de les dades de la venda ) ni es té en compte una eventual exempció per reinversió de l'habitatge habitual. Tampoc es tenen en compte possibles compensacions d’exercicis anteriors.

3º  El càlcul no té en compte algunes reduccions que poden beneficiar als contribuents tals com la reducció del 40% si s'obtenen rendiments del treball generats en més de dos anys, rescat d'assegurances de vida, etc.

4º El càlcul tampoc té en compte les deduccions a les quals pot tenir dret el contribuent, tals com la deducció per lloguer, per discapacitat, deduccions autonòmiques, etc.  Cal tenir en compte que una correcta informació del grau de discapacitat pot tenir un impacte molt important en la renda del contribuent.

5º  Tampoc té en compte el càlcul les anualitats per aliments satisfetes als fills ni les pensions compensatòries.

6º  Respecte als béns llogats solament s'informa dels ingressos en aquells supòsits que el llogater ha declarat la retenció i solament consta la retenció declarada pel llogater, la qual pot ser que sigui incorrecta i s'ha de comprovar qui ens ha declarat i si hi ha retencions practicades i no ingressades pel llogater. Cal informar correctament els ingressos i les despeses fiscalment deduïbles.

7º  Cal tenir en compte la gran disfunció existent encara entre la informació cadastral que té en el seu poder l'Administració i la realitat de la propietat dels béns immobles.

Entre altres exemples cal tenir en compte els casos de divorci on els cònjuges s'han repartit els immobles, herències, donacions, o compravendes recents, cessis pro-indivís, on és molt possible que el cadastre no tingui la informació actualitzada i l'esborrany contingui errors. En aquests supòsits és molt probable que les imputacions de renda estiguin mal calculades.

8º  En  moltes ocasions no es tenen en compte situacions personals que han variat en els contribuents (naixement o adopció de fills, separació o divorci, etc) i per tant no es calcula la millor opció de declaració (individual o conjunta).

9º  Respecte als rendiments del treball no es tenen en compte les despeses per quotes satisfetes a sindicats, col·legis professionals, despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent o salaris no percebuts en situacions litigioses amb l'empresa.

Tampoc es té en compte en cas de percepcions del FOGASA a quin exercici fiscal s'han de computar les quantitats percebudes.

10º  Hi ha supòsits que no surten en el càlcul les donacions efectuades a entitats que són fiscalment deduïbles i tenir en compte si han aplicat correctament l'import de la deducció per als supòsits en què s'augmenta el percentatge de deducció.

11º Recordar que si s'han percebut quantitats per les clàusules sol en l'exercici 2017, en alguns supòsits poden estar subjectes a tributació.

12º  Si el client acudeix a la AEAT perquè li confeccionin la renda, recordar-li que  el contribuent ha de portar tota la informació necessària perquè la calculin correctament. Si els serveis de la AEAT li fan malament la renda, el responsable seguirà sent el contribuent (en alguns casos s’han anul·lat les sancions però mai la quota i els interessos).

13º  Si té percepcions de maternitat, recordar que el TEAC ja ha resolt a favor de la AEAT que aquestes percepcions no estan exemptes. Si el contribuent no està d'acord és millor declarar-les en la renda i després demanar la rectificació, s'evitarà eventuals sancions.

14º  Revisar els números de referència cadastral de les finques, ja que moltes vegades estan erronis i produeixen imputacions de rendes i liquidacions provisionals que ens podem evitar.

15º  Recordar que les societats civils privades amb objecte mercantil tributen per l'impost de societats.

16º Si s’han fet aportacions al pla de pensió del cònjuge en moltes ocasions la renda calculada per hisenda no ho té present.

Tot això fa que hàgim de mentalitzar als nostres clients en l'adequada comprovació de la proposta d'Hisenda per evitar que surtin perjudicats.

Per a qualsevol dubte o aclariment  podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES