NOTA SOBRE LES COMPROVACIONS DE L’AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA I REDUCCIO DE MODULS

 Barcelona, 2 abril 2018

Benvolguts associats i associades,

En primer lloc informar-vos que l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat els requeriments per sol·licitar la liquidació dels  impostos en els supòsits de concessions administratives.

En concret i com a resultat del protocol d'intercanvi d'informació signat amb l'Ajuntament de Barcelona s'està notificant als bars i restaurants amb terrassa de Barcelona ( i que liquiden el preu públic d'ocupació de la via pública) que liquidin el 4% com a concessió administrativa per l'ús de la terrassa.La base imposable és l'import anual del preu públic satisfet. Evidentment, s'obre la porta a regularitzar quatre anys i a demanar-ho a tot el territori català.

S'han interposat els primers recursos qüestionant que l'ús de la terrassa sigui realment una concessió administrativa però de moment no hi ha pronunciaments sobre aquest tema.

També s'estan sol·licitant els impostos en cas de traspassos i cessions de negocis exempts de tributació en IVA.

Segons informa la ATC “La constitució d'una concessió administrativa està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (transmissió patrimonial onerosa). Autoliquida amb el model 600. El subjecte passiu és el concessionari o beneficiari de l'autorització o contracte administratiu. El tipus impositiu és del 4%.Són exemples de concessió administrativa l'explotació del bar d'un centre cívic o l'ocupació de l'espai públic per a ús privat.

És convenient tenir aquesta informació present al moment d'assessorar als nostres clients en alguna d'aquestes operacions , a fi que es tingui en compte aquesta possible tributació.

En segon lloc informar-vos que s'ha publicat l'Ordre HFP/335/2018, de 28 de març, per la qual es redueixen per al període impositiu 2017 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

En l'article únic d’aquesta Ordre s'aprova la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en 2017 per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals, les quals es localitzen en determinades zones geogràfiques.

Per raons d'una major claredat per aplicar aquesta mesura s'ha optat per englobar aquestes reduccions en un annex, en el qual s'agrupen les reduccions per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

BOE REDUCCIO MODULS

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES