NOTA SOBRE ELS NOUS MODELS DE COMPTES ANUALS

 

Barcelona, 28 març 2018

Benvolguts associats i associades,

Us informem que ha estat publicades l'Ordre JUS/318/2018, de 21 de març, per la qual s'aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació i l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

La principal novetat que es conté en la informació que s'ha de presentar en el Registre Mercantil està motivada per la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i se centren en un nou formulari en el qual ha de manifestar-se l'anomenada «identificació del titular real de la societat».

No suposa una nova obligació general per a totes les societats, doncs solament hauran d'emplenar-ho aquelles que tinguin una titularitat real a favor de persones físiques, de forma directa o indirecta, de més del 25% de la seva capital social, podent, quant als anomenats titulars assimilats, remetre's als llibres del propi Registre Mercantil. En exercicis successius aquest formulari solament haurà de ser emplenat si s'han produït canvis en la titularitat real.

Efectivament mitjançant la declaració de «titular real» de la societat o entitat que diposita comptes anuals individuals –no consolidades– les entitats subjectes a aquesta obligació a més donaran compliment al previst en l'article 4.2 b) i c) de la Llei 10/2010 de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que es desenvolupa en l'article 8 del Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, aprovat pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig.

Estan subjectes a l'obligació d'identificar al titular real totes les persones jurídiques domiciliades a Espanya que dipositen comptes exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat en virtut de l'article 3.6 a) i) de la directiva i l'article 9.4 de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Tenen la qualitat de «titular real» la persona física o persones físiques que compleixen amb els requisits establerts en la Directiva i en la legislació espanyola.

En general s'entén per «titular real» a la «persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d'una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió d'una persona jurídica». Si el control és indirecte per mitjà d'una persona jurídica haurà d'indicar-se la identitat d'aquesta. Si escau es tindrà en compte l'article 42 del Codi de Comerç i l'article 22, apartats 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell.

De la declaració degudament dipositada, es donarà la publicitat prevista en l'article 30.3 de la directiva, amb subjecció, si escau, a les normes sobre protecció de dades de caràcter personal. Els models compten amb unes completes instruccions per al seu emplenament.

Addicionalment, en harmonia amb la cooficialitat constitucional amb el castellà de les altres llengües pròpies de les Comunitats Autònomes, dins dels respectius territoris, és necessari que els citats models siguin bilingües.

La resta de les novetats que s'inclouen en els nous models, en relació als anteriors aprovats en l'Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig, que es deroga, són les següents:

A.1 Model normal.

A.1.1 Instruccions d'emplenament: Es modifica la redacció del punt 3. Informació que s'ha de presentar en el Registre Mercantil per adaptar-la a la incorporació tant de la Declaració d'identificació del titular real com de l'Informe sobre informació no financera.

A.1.2 Contingut de la pàgina de presentació en el Registre Mercantil: S'insereixen dues noves caselles entre les destinades a identificar els documents comptables per indicar si s'ha efectuat el dipòsit de l'Informe sobre Informació no financera en cas que l'empresa obligada decideixi emetre, en relació amb aquestes matèries, un informe separat de l'informe de gestió així com el dipòsit de la Declaració d'identificació del titular real.

A.1.3 Contingut de la memòria normal: Es modifica la pàgina M3, Apartat 3. «Aplicació de resultats» per eliminar l'aplicació a reserva per fons de comerç.

A.2 Model abreujat.

A.2.1 Instruccions d'emplenament: Es modifiquen les circumstàncies que permeten la utilització del model abreujat.

Es modifica la redacció del punt 3. Informació que s'ha de presentar en el Registre Mercantil per adaptar-la a la incorporació de la Declaració d'identificació del titular real.

A.2.2 Contingut de la pàgina de presentació en el Registre Mercantil: S'adapta la pàgina de presentació, única per als tres models de dipòsit de comptes, per ajustar-la als canvis introduïts en el model normal.

A.2.3 Contingut de la pàgina d'identificació: En la fulla «IDA2. Dades generals d'identificació i informació complementària requerida en la legislació espanyola» s'elimina la reserva per fons de comerç en el quadre sobre l'aplicació de resultats.

Es modifiquen tant el títol del quadre com la seva nota a peu de pàgina de l'apartat sobre aplicació de resultats de la fulla «IDA2. Dades generals d'identificació i informació complementària requerida en la legislació espanyola», amb l'objecte d'aclarir que es tracta de la proposta d'aplicació de resultats, segons l'article 253.1 de la LSC.

A.3 Model de PIMES.

A.3.1 Instruccions d'emplenament: Es modifica la redacció del punt 3. Informació que s'ha de presentar en el Registre Mercantil per adaptar-la a la incorporació de la Declaració d'identificació del titular real.

A.3.2 Contingut de la pàgina de presentació en el Registre Mercantil: S'adapta la pàgina de presentació, única per als tres models de dipòsit de comptes, per ajustar-la als canvis introduïts en el model normal.

A.3.3 Contingut de la pàgina d'identificació: Es modifiquen tant el títol del quadre com la seva nota a peu de pàgina de l'apartat sobre aplicació de resultats de la fulla «*IDP2. Dades generals d'identificació i informació complementària requerida en la legislació espanyola», amb l'objecte d'aclarir que es tracta de la proposta d'aplicació de resultats, segons l'article 253.1 de la LSC.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES