NOTA SOBRE EL MODEL 720 DE L'EXERCICI 2017

Barcelona, 12 de març 2018

Benvolguts associats / ades

El proper 2 d'abril finalitza el termini per a la presentació del model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger.

Una vegada presentada la declaració del Model 720 respecte d'una o algunes de les obligacions d'informació contingudes en el mateix, només s'haurà de tornar a presentar aquest Model, quan en relació amb una o algunes d'aquestes obligacions es produeixi un increment del límit conjunt establert per a cada bloc d'informació superior a 20.000 euros respecte del que va determinar la presentació de l'última declaració.

Recordeu que no s’ha de presentar el model 720:

-Dels bens els quals siguin titulars les entitats al fet que es refereix l'article 9.1 del text refós de la Llei de l'Impost de societats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març (Administracions Públiques, Agència Estatals, etc).

-Dels bens els quals siguin titulars persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents, registrades en la seva comptabilitat de forma individualitzada i identificades pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la qual figurin obertes i país o territori en el qual es troben situades. Sobretot és molt important que estiguin degudament identificades en la comptabilitat.

-Dels béns els quals siguin titulars les persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d'acord amb el que es disposa en el Codi de Comerç, registrades en aquesta documentació comptable de forma individualitzada i identificades pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la qual figurin obertes i país o territori en el qual es troben situades. Sobretot és molt important que estiguin degudament identificades en la comptabilitat.

-Dels bens els quals siguin titulars persones físiques, jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, obertes en establiments a l'estranger d'entitats de crèdit domiciliades a Espanya, que hagin de ser objecte de declaració per aquestes entitats d'acord amb el previst en l'article 37 reglament general de les actuacions i procediment d'inspecció gestió tributària, sempre que hagin pogut ser declarades de conformitat amb la normativa del país on estigui situada el compte.

-No hi haurà obligació d'informar sobre cap be quan els saldos a 31 de desembre no superin conjuntament els 50.000 euros, i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjos. En cas de superar qualsevol d'aquests límits conjunts s'informarà sobre tots els béns d'un mateix grup.

En principi només cal presentar la declaració una vegada, respecte a cadascun dels grups de béns i drets indicats, tret que en un any posterior el saldo existent experimenti un increment superior a 20.000 € respecte a l'últim valor declarat.

També us enviem un arxiu sobre les preguntes més freqüents del model 720 degudament actualitzat i consulta de DGT V1434/17 6/6/2017 on se suavitza el règim sancionador en el supòsit de regularització voluntària.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

consulta DGT

RECOPILACIO PREGUNTES

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES