NOTA SOBRE MODELS RENDA I PATRIMONI 2017

Barcelona, 9 març 2018

Benvolguts associats / ades

Us informem sobre la següent norma publicada en el BOE:

 Ordre HFP/231/2018, de 6 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2017, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics i per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions *censales, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària

 Quant a les novetats del model de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que s'aprova en aquesta ordre, resulta precís destacar, en primer lloc, que es crea un nou annex «C» per recopilar tota la informació amb transcendència en exercicis futurs que fins ara es recollia en diferents apartats del model de declaració. Així, a títol d'exemple, s'inclouen en el nou annex «C» nous apartats per recollir la informació relativa a les quantitats pendents d'aplicació en exercicis futurs en el cas d'aportacions a sistemes de previsió social, segurs col·lectius de dependència, sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, mutualitats de previsió social d'esportistes professionals o aportacions a patrimonis protegits pendents de compensar en els exercicis següents. Per a l'emplenament d'aquests apartats serà necessari aportar les quantitats pendents d'aplicació procedents d'exercicis anteriors, desglossada per exercicis. Aquesta informació permetrà millorar la qualitat de les dades fiscals i les imputacions dels propers exercicis.

 També s'inclou a l'apartat de guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials a integrar a la base imposable de l'estalvi un nou subapartat per consignar els guanys i pèrdues derivades de la transmissió dels drets de subscripció preferent, ja que, des de l'1 de gener de 2017 l'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents de valors cotitzats tindrà la consideració de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es produeixi la citada transmissió. Es declararan en aquest apartat totes les operacions relatives a la transmissió de drets de subscripció, de valors cotitzats i de valors no cotitzats.

 Pel que es refereix a les deduccions autonòmiques, en els annexos B.1, B.2, B.3, B.4 i B.5, s'han efectuat les necessàries modificacions en el model de declaració per recollir les vigents per a l'exercici 2017. En l'annex B.6 s'incorporen, com a informació addicional, tres apartats nous relatius a les inversions en l'adquisició d'accions i participacions en determinades entitats.

 D'altra banda, en 2017, igual que l'any anterior, tots els contribuents, qualsevol que sigui la naturalesa de les rendes obtingudes, podran obtenir l'esborrany de declaració.

 S'ha de destacar també que, com tots els anys, la present ordre regula els procediments d'obtenció de l'esborrany de declaració, així com el procediment de modificació de l'esborrany prèviament obtingut i el de confirmació i presentació del mateix pel contribuent.

 Quant a l'obtenció del Nombre de referència, els contribuents hauran de comunicar el seu nombre d'identificació fiscal (NIF), l'import de la casella 450 de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'exercici 2016, «Base liquidable general sotmesa a gravamen», i, aquest any, com a novetat, haurà de comunicar-se la data de caducitat del seu document nacional d'identitat (DNI).

 En el cas que el document nacional d'identitat (DNI) sigui de caràcter permanent (data de caducitat 01/01/9999) o sigui un nombre d'identificació fiscal (NIF) que comenci amb les lletres K, L, M, X, I o Z, haurà d'aportar-se un Codi Internacional de Compte Bancari espanyola (IBAN) en el qual figuri el contribuent com a titular.

 Quant a la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni, el model que s'aprova en la present ordre reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l'exercici 2016, mantenint-se la simplificació dels elements formals encaminada a facilitar el seu tractament en els processos informàtics relacionats amb la generació dels fitxers electrònics per a la presentació electrònica de les declaracions i amb l'obtenció de còpies electròniques de les mateixes.

 Es manté com a forma de presentació exclusiva de les declaracions de l'Impost sobre Patrimoni la presentació electrònica a través d'Internet.Al igual que en exercicis anteriors, els contribuents que presentin declaració per l'Impost sobre el Patrimoni també hagin d'utilitzar la via electrònica, o, si escau, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o per a la confirmació de l'esborrany de la mateixa, segons com pertocarà.

 Finalment, aquesta ordre ministerial modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

 Es dóna una nova redacció a l'article 23 d'aquesta ordre ministerial, de manera que es permet sol·licitar la rectificació d'autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a través de la pròpia declaració de l'impost, quan el contribuent hagi comès errors o omissions que determinin una major devolució al seu favor o un menor ingrés, podent realitzar-se aquesta sol·licitud de rectificació, per als períodes impositius 2017 i següents, no només a través de Renda Web sinó també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

 Se suprimeix la possibilitat de presentació de declaracions informatives mitjançant suport informàtic, a causa de la seva nul·la utilització en les presentacions de les declaracions informatives dels últims períodes


Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

DISPOSICIO PUBLICADA BOE

NOTA INFORMATIVA

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES