NOTA SOBRE DISPOSICIONS D’INTERES

Barcelona,  28 febrer 2018

Benvolguts associats/ades

Us informem de les següents novetats:

-El DOGC del 27 de febrer, publica l’Ordre VEH/17/2018, de 21 de febrer, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 510 de l’impost sobre els habitatges buits.

L’impost sobre els habitatges buits grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. És aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya i únicament afecta les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.

És un impost de caràcter finalista. Els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions protegides pels plans d’habitatge, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera quant a la possible compensació a favor dels ajuntaments, i es prioritza que els recursos es destinin als municipis on s’han obtingut aquests ingressos. 

El nou model 510 de l’impost sobre es habitatges buits recull els canvis que la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017) va introduir a la regulació de l’impost, aprovat per la Llei 14/2015, del 21 de juliol. En concret, el nou model s’ha adaptat al nou mínim exempt de cent cinquanta metres quadrats. 

La reforma de l’impost també ha reduït les càrregues administratives per als contribuents, que no hauran de presentar l'autoliquidació en cas que no resulti cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l'aplicació del mínim exempt o de la concurrència d'exempcions subjectives. 

Aquests canvis tindran efectes per primera vegada a l’obligació tributària que merita el 31 de desembre del 2017 i, en conseqüència, el nou model serà necessari per presentar l’autoliquidació de l’impost i efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 20 del mes de març del 2018.

Publicades 18 consultes sobre diversos tributs. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes180221-diversos-impostos

-S'ha publicat l'Ordre *HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen els Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta en l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i una altra normativa tributària, i el model 322 "Impost sobre el Valor Afegit. Grup d'Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l'Impost sobre el Valor Afegit a la importació liquidat per la Duana", aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

D'entre els canvis recollits en aquesta ordre, requereix esment especial la incorporació d'un nou camp per identificar els registres de facturació realitzats per una entitat en la seva condició de successora d'una altra entitat per operacions de reestructuració societària.

També es realitzen petites precisions en les claus corresponents a les tipologies de factures i documents a registrar en els Llibres registre. En concret, s'afegeix una nova clau de factura en el llibre registre de factures rebudes per poder diferenciar el registre de les liquidacions complementàries de Duanes corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit a la importació, de forma independent a la resta de document duaners, i a més es creen dues marques específiques que permeten concretar si la factura simplificada recull la identificació del destinatari a l'efecte de complir amb el previst als apartats 2 i 3 de l'article 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012,de 30 de novembre, o si la factura expedida d'acord amb l'article 6 del mateix Reglament, no conté la identificació del destinatari segons el previst en el seu article 6.1.d).

Una altra informació requerida és la identificació d'aquelles factures expedides per tercers d'acord amb el previst en les disposicions addicionals tercera i sisena del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i també segons el que es disposa a l'apartat 1.4 de l'Annex III de la Resolució de 4 de desembre de 2015, de la Secretària d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven les regles del mercat, el contracte d'adhesió i les resolucions del mercat organitzat del gas. L'objectiu d'aquesta identificació és el considerar aquesta circumstància a l'efecte del còmput de terminis de remissió de la informació.

S'inclou una nova clau de mitjà de cobrament o pagament de les operacions acollides o afectades pel règim especial del criteri de caixa de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta nova clau permetrà identificar aquells cobraments i pagaments que s'instrumentin mitjançant ordenis de domiciliació bancària. De la mateixa manera, en ocasió de l'aprovació d'aquesta ordre, es procedeix a renumerar alguns camps de registre amb l'objectiu d'oferir una major precisió i claredat en el contingut dels mateixos.

S'ha creat un camp de contingut lliure denominat «referència externa» amb l'objectiu que, aquells subjectes passius que així ho estimin oportú, puguin utilitzar aquest camp amb la finalitat que pogués tenir en els seus anteriors Llibres registre.

En el llibre registre de factures expedides es creen camps específics associats a les diferents modalitats de causa d'exempció per poder identificar la part de la base imposable exempta corresponent a cada causa.

Es crea una marca especial per identificar aquells registres de facturació respecte dels quals el compliment del termini d'enviament als Llibres registre presenti dificultats, ja ben sigui perquè el subjecte passiu no podia conèixer amb certesa el canvi de condició a gran empresa o el canvi de competència inspectora, o perquè la sol·licitud d'alta en el registre de devolució mensual és posterior al primer dia del període en què assorteix efectes aquesta inscripció.

Es creen dues noves claus de comunicació en el llibre registre de factures expedides que permeten articular un nou procediment de subministrament de la informació corresponent a les devolucions de l'Impost sobre el Valor Afegit en el règim de viatgers a que es refereix l'article 21.2.º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta modalitat de remissió de la informació requereix identificar els registres corresponents a aquestes devolucions amb un nou tipus de comunicació i identificant en el camp de número de factura el número corresponent al document electrònic de reemborsament a que es refereix l'article 9 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquest procediment serà alternatiu al sistema actual de remissió d'aquesta informació corresponent a aquestes devolucions.

Es crea un esquema addicional perquè aquells subjectes passius les factures dels quals tinguin més de quinze referències cadastrals puguin realitzar un enviament independent, remetent la informació completa dels immobles objecte d'arrendament de locals de negoci i que no estiguin subjectes a retenció.

Finalment, i amb l'únic objectiu d'evitar registres amb errors, s'ha creat un identificador que especifica aquelles factures amb imports superiors a un llindar. D'aquesta manera si el registre de facturació que es vol registrar supera aquest import haurà de marcar-se aquest identificador, confirmant d'aquesta manera, que no es tracta d'un error.

Com a conseqüència d'aquestes modificacions se substitueix l'annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per l'annex I d'aquesta ordre.

En la disposició final primera d'aquesta ordre se substitueix l'annex I de l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'Autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'Autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d'Entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit, pel qual figura com a annex II d'aquesta ordre. El motiu d'aquesta modificació es troba en la necessitat de corregir una duplicitat d'informació a l'apartat d'Identificació del model 322 de «Impost sobre el Valor Afegit. Grup d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l'Impost sobre el Valor Afegit a la importació liquidat per la Duana»

La present ordre entrarà en vigor l'1 de juliol de 2018, excepte la disposició final primera que entra en vigor el 28 de febrer.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES