NOTA SOBRE LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT DELS PLANS DE PENSIONS.

Barcelona,  14 febrer 2018

Benvolguts associats/ades

Us informem que s'ha publicat el Reial decret 62/2018 (*TOL6.498.753), de 9 de febrer, pel qual es modifica el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, aprovat pel Reial decret 1588/1999, de 15 d'octubre, i el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer. («BOE» núm. 37, de 10 de febrer de 2018).

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries, va modificar, mitjançant la seva disposició final primera, el text refós de la Llei de Regulació dels Planes i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

D'acord a la mateixa i incorporant-ho en l'article 8.8 d'aquest text refós, es va introduir la possibilitat de disposició anticipada dels drets consolidats del partícip d'un pla de pensions corresponents a aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat, establint també que, en els procediments de mobilització de drets entre plans, l'entitat gestora d'origen havia d'informar a l'entitat de destinació de la quantia de cadascuna de les aportacions de les quals deriven els drets objecte de traspàs i de les dates en què es van fer efectives.

Així mateix, la disposició addicional octava del text refós de la Llei de Regulació dels Planes i Fons de Pensions, estableix que aquesta disposició anticipada és també aplicable, en els termes i condicions establerts en el citat article 8.8 i en les normes que ho desenvolupen reglamentàriament, als sistemes de previsió complementària anàlegs als plans de pensions contemplats en l'article 51 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni (plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances concertades amb mutualitats de previsió social).

Finalment, segons la disposició transitòria setena del text refós de la Llei de Regulació dels Planes i Fons de Pensions, els drets corresponents a aportacions o primes abonades abans d'1 de gener de 2016, podran fer-se efectius a partir d'1 de gener de 2025 i indica que reglamentàriament s'establiran les condicions, termes i límits en què podran fer-se efectius.

Per això, mitjançant aquest reial decret es modifica el Reglament de Planes i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, per incloure el nou supòsit de liquiditat en plans de pensions i sistemes anàlegs i adaptar els procediments de mobilització de drets.

En aquest mateix sentit, es modifica el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, aprovat pel Reial decret 1588/1999, de 15 d'octubre, en relació amb les assegurances concertades amb mutualitats de previsió social i plans de previsió social empresarial.

S'ha optat per no establir limitacions ni condicionants addicionals per a la disponibilitat dels drets consolidats, Addicionalment, s'incideix especialment en el contingut de la informació als partícips i assegurats i en les mobilitzacions de drets.

El nou supòsit de mobilització dels valors liquidatius dels Plans de Pensions individuals i empresarials, generant liquiditat als seus partícips, només es produirà a partir d'1 de gener de 2025, transcorreguts deu anys i, en conseqüència, afectarà a les aportacions i rendiments generats amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

D'altra banda, s'aprofita el Reial decret per introduir diferents modificacions tècniques en la regulació dels Planes de Pensions i instruments de previsió social assimilats sense especial transcendència tributària.

Pel que fa a la fiscalitat dels plans de pensions, la mateixa no ha estat modificada en cap aspecte respecte a la legislació actual.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

BOE

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES