L’impost sobre grans establiments comercials: novetats del 2018

 

Us informem de les novetats que afecten a partir de l’exercici 2018 l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC), que va resultar modificat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017).

 

1) A partir de l’1.4.2017, la base imposable es determina tenint en compte el nombre de vehicles que, durant el període impositiu, accedeixen a l'aparcament de l'establiment comercial, d'acord amb les lectures dels sistemes de mesurament dels accessos, i amb un coeficient corrector aplicable segons el percentatge de places d'aparcament. Si l’establiment no disposa d’un instrument de comptatge de vehicles o no disposa d’aparcament, la base imposable es calcula aplicant una fórmula que la Llei 5/2017 concreta.

 

2) Sobre la base imposable, s’hi ha d’aplicar el mínim exempt de 27.000 vehicles quan el període impositiu equival a l’any natural sencer. En cas contrari, aquest mínim s’ha de prorratejar: per a l’exercici 2017, el període impositiu es va iniciar el dia 1.4.2017; per tant, si no s’ha produït el tancament de l’establiment abans del 31.12.2017, el mínim aplicable és de 20.250 vehicles. També s’hi aplica el tipus de gravamen de 0,18 euros per vehicle.

 3) El període impositiu de l’IGEC coincideix amb l'any natural, tenint en compte que:

1) Quan l'obertura de l'establiment es produeixi en una data posterior a l'1 de gener, el període impositiu comprèn des de la data d'obertura fins al 31 de desembre del mateix any.

2) En el cas de tancament de l'establiment, el període impositiu comprèn des de l'1 de gener fins a la data de tancament.

 Així, l'impost es merita el 31 de desembre de cada any, llevat dels casos de tancament de l'establiment, en què l'impost es merita en la data de tancament, i l'autoliquidació i el pagament corresponent s’han de dur a terme entre els dies 1 i 20 del mes de febrer següent a la data de meritació de l'impost.

 4) No obstant l’anterior, la Llei 5/2017 estableix un règim transitori per a l’exercici 2017, que, de manera excepcional, consta de dos períodes impositius:

 1. El període impositiu comprès entre l'1.1.2017 i el 31.3.2017, per a la liquidació del qual és aplicable la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials, i les normes que la despleguen. Aquest 1r trimestre del 2017, es liquidarà mitjançant un rebut, que s’haurà de pagar de l’1 al 30 de juny del 2018.

 

2. El període impositiu comprès entre l’1.4.2017 i el 31.12.2017, en què és aplicable la regulació de l'impost continguda a la Llei 5/2017 i en les normes que el despleguin. De l’1 al 20 de febrer del 2018, cal fer una única autoliquidació que inclogui el 2n, 3r i 4t trimestres del 2017. La tramitació s’ha de fer telemàticament de manera obligatòria.

 A partir de l’1 de febrer del 2018 estarà disponible a la seu electrònica de l’ATC tota la informació per tramitar telemàticament l’autoliquidació de l’IGEC (presentació i pagament). Hi podreu accedir als diversos aspectes de tramitació, al formulari d’autoliquidació del model 910 (amb identificació digital) i a la Guia de tramitació telemàtica.

 

Declaració informativa de l'impost sobre begudes ensucrades envasades

 

La publicació del Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades (DOGC núm. 7396, de 22.6.2017) ha introduït l'obligació de presentar una declaració informativa anual de les begudes subministrades subjectes a l'impost, desplegada mitjançant l'Ordre VEH/1/2018, de 15 de gener, per la qual s'aproven els models de subministrament d'informació previstos en el decret esmentat, diferents segons el subjecte passiu:

1) El distribuïdor de begudes que, actuant com a substitut del contribuent, li ha repercutit l'impost, ha de presentar el model de declaració 523, en què ha d'identificar els contribuents als quals ha subministrat les begudes, així com la relació i la quantitat de litres de les begudes subministrades.

 2) Si no hi ha substitut perquè és el mateix contribuent qui subministra la beguda i també qui la posa a disposició del consumidor final, aquest contribuent ha de presentar el model de declaració 524, en què ha d'identificar els distribuïdors als quals ha adquirit la beguda sense repercussió de l'impost.

 3) Els distribuïdors que subministren begudes a un altre distribuïdor, sense repercutir l'impost, han de presentar el model de declaració 525, en què han d'identificar els distribuïdors als quals han venut les begudes sense repercussió de l'impost.

 Aquestes declaracions informatives s'han de presentar de l'1 al 28 de febrer de cada any, ambdós inclosos, referides a l'exercici immediatament anterior, i de forma telemàtica.

 Per dur a terme aquest tràmit, de l'1 al 28 de febrer del 2018 estaran disponibles a la seu electrònica de l'ATC la Guia de tramitació telemàtica dels models 523, 524 i 525, i un fitxer tipus CSV per a cada model de declaració, que s'ha de descarregar i emplenar. Una vegada emplenat, s'ha de carregar el fitxer a la seu i fer-ne la presentació; a continuació, el sistema us retornarà el model de declaració degudament presentat.

 Si un cop presentada la declaració informativa anual hi detecteu algun error o omissió, s'ha de tornar a realitzar el tràmit i presentar una nova declaració informativa referida al mateix període, la qual substituirà a tots els efectes la presentada anteriorment.

Per qualsevol dubte o aclaració contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES