NOTA SOBRE LES COMPROVACIONS DEL TIPUS REDUÏT DE L'IMPOST DE SOCIETATS.

 Barcelona, 16 gener 2018.

 Benvolguts companys/es

 Us informem que l'Agència Tributària ja ha iniciat els requeriments per a la comprovació de les societats que han aplicat el percentatge reduït de l'impost de societats per a entitats de nova creació.
 

Us recordem que l'actual article 29.1 de la llei de l'impost de societats estableix:

 El tipus general de gravamen per als contribuents d'aquest Impost serà el 25 per cent.

 No obstant això, les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15 per cent, excepte si, d'acord amb el previst en aquest article, hagin de tributar a un tipus inferior.

 A aquests efectes, no s'entendrà iniciada una activitat econòmica:

 a) Quan l'activitat econòmica hagués estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades en el sentit de l'article 18 d'aquesta Llei i transmesa, per qualsevol títol jurídic, a l'entitat de nova creació.

 b) Quan l'activitat econòmica hagués estat exercida, durant l'any anterior a la constitució de l'entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, al capital o en els fons propis de l'entitat de nova creació superior al 50 per cent.

 No tindran la consideració d'entitats de nova creació aquelles que formin part d'un grup en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

 El tipus de gravamen del 15 per cent previst en aquest apartat no resultarà d'aplicació a aquelles entitats que tinguin la consideració d'entitat patrimonial, en els termes establerts a l'apartat 2 de l'article 5 d'aquesta Llei

 NOTA:  Aquest tipus reduït es va començar a aplicar per a les entitats constituïdes a partir de l'1 de gener de 2013.

 Doncs bé, Gestió Tributària han començat a requerir als contribuents que van aplicar el tipus reduït la següent documentació:

 -Certificació del Registre Mercantil per acreditar la data de constitució.

 -Còpia de l'alta del IAE i descripció de l'activitat realitzada. Es pot aportar la documentació que es consideri necessària per acreditar l'activitat realitzada.

 Amb aquestes actuacions es pretén comprovar si el contribuent reuneix tots els requisits per poder aplicar-se el tipus reduït de l'impost de societats. On més s’anirà a incidir (entenem que el requisit de la data de constitució no plantejarà majors problemes) és a demostrar l'exercici d'una activitat econòmica, que la societat no sigui patrimonial o que fos exercida amb anterioritat amb persones vinculades amb la nova societat amb els requisits i percentatges que preveu la llei perquè no s'entengui iniciada una activitat econòmica.

 Aconsellem revisar tots els supòsits d'aplicació d'aquest tipus reduït dels nostres clients a fi de tenir la seguretat de la seva correcta aplicació.

 Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

 President ACAT

.NOTA SOBRE LAS COMPROBACIONES DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.

Barcelona, 16 enero 2018.

Apreciados compañeros/as

Os informamos que la Agencia Tributaria ya ha iniciado los requerimientos para la comprobación de las sociedades que han aplicado el porcentaje reducido del impuesto de sociedades para entidades de nueva creación.

Os recordamos que el actual artículo 29.1 de la ley del impuesto de sociedades establece:

El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 25 por ciento.

No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior.

 A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.


b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.

No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

El tipo de gravamen del 15 por ciento previsto en este apartado no resultará de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley

NOTA: Este tipo reducido se empezó a aplicar para las entidades constituidas a partir del 1 de enero de 2013.

Pues bien, los Órganos de Gestión Tributaria han empezado a requerir a los contribuyentes que aplicaron el tipo reducido la siguiente documentación:

-Certificación del Registro Mercantil para acreditar la fecha de constitución.

-Copia del alta del IAE y descripción de la actividad realizada. Se puede aportar la documentación que se considere necesaria para acreditar la actividad realizada.

Con estas actuaciones se pretende comprobar si el contribuyente reúne todos los requisitos para poder aplicarse el tipo reducido del impuesto de sociedades. Donde más se va a incidir (entendemos que el requisito de la fecha de constitución no planteará mayores problemas) es en demostrar el ejercicio de una actividad económica, que la sociedad no sea patrimonial o que fuera ejercida con anterioridad con personas vinculadas con la nueva sociedad con los requisitos y porcentajes que prevé la ley para que no se entienda iniciada una actividad económica.

Aconsejamos revisar todos los supuestos de aplicación de este tipo reducido de nuestros clientes a fin de tener la seguridad de su correcta aplicación.

 Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

Presidente ACAT

 

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES