NOTA SOBRE LES ULTIMES NOVETATS PUBLICADES (III)

Barcelona, 11 gener 2018

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1074/2017, DE 29 DE DESEMBRE (BOE DEL 30) EN EL REGLAMENT DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, APROVAT PER REIAL DECRET 439/2007, DE 30 DE MARÇ

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Beques al estudi i de formació d'investigadors

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'augmenten els imports exempts de les beques en les següents quanties:

 • Amb caràcter general, 6.000 euros anuals.
 • Quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d'estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, 18.000 euros anuals. Quan es tracti d'estudis a l'estranger, 21.000 euros anuals.
 • Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de doctorat, fins a un import màxim de 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya. Si s'efectuen a l'estranger, fins a un import màxim de 24.600 euros anuals.
  (Es modifica l'apartat 2 del article 2 del RIRPF)
  Despeses d'estudi per a la capacitació o reciclatge del personal
  Amb efectes a partir d'1 de gener de 2017, s'amplien els supòsits en què no tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directa o indirectament ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan vingui exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s'efectuï per altres persones o entitats especialitzades.
  Després de la modificació, s'entendrà que els estudis han estat disposat i finançats indirectament per l'empleat quan es financin per altres empreses o entitats que comercialitzin productes per a què resulti necessari disposar d'una adequada formació per part del treballador, sempre que l'ocupador autoritzi tal participació.
  (Es modifica l'article 44 del RIRPF)
  Rendiments del treball exempts per despeses per menjadors d'empresa
  Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'eleva la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, això és, els vals-menjars o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador per atendre aquesta necessitat.
  L'import diari exempt s'eleva de 9 euros a 11 euros diaris.
  (Es modifica l'apartat 2 del article 45 del RIRPF)
  Mínim familiar per descendents
  Amb efectes a partir del 1 de gener de 2017, s'assimilen als descendents, als efectes de l'aplicació del mínim familiar per descendents, a més d'aquelles persones vinculades al contribuent per tutela o acolliment en els termes previstos en la legislació civil, a qui tinguin atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia.
  (S'afegeix apartat 2 al article 53 del RIRPF)
  Rectificació d'autoliquidacions
  S'introdueix una nova via per presentar sol·licitud de rectificació d'autoliquidació amb què reparar un error que hagués perjudicat al obligat tributari utilitzant el propi model de declaració.
  Aquest procediment, en cas que l'Administració es limiti a contrastar la documentació presentada per l'interessat amb les dades i antecedents que tingui i acordi rectificar l'autoliquidació en els termes sol·licitats pel contribuent, tindrà les següents especialitats pel que fa a les normes generals previstes per als procediments de gestió:
 • Al no realitzar-se actuacions formals de comprovació, l'acord estimatori no tindrà l'efecte de tancament a ulteriors comprovacions, això és, no impedirà la posterior comprovació objecte del procediment.
 • Si l'acord donés lloc a una devolució i no procedís l'abonament d'interessos de demora, no hi ha necessitat de que l'Administració tributària efectuï una liquidació provisional, sinó que s'entendrà notificat aquest acord per la recepció de la transferència bancària.
  (S'afegeix article 67 bis del RIRPF)
   
 • Retencions
  Com a conseqüència de la consideració de guany patrimonial de la transmissió de drets de subscripció a partir d'1 de gener de 2017, es regulen les retencions a practicar:
 1. Estan subjectes a retenció els guanys patrimonials derivats de la transmissió dels drets de subscripció previstes en les lletres a) i b) del apartat 1 del article 37 LIRPF.
 2. Estaran obligats a retenir o ingressar a compte, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió.
 3. L'obligació de practicar retenció o ingrés a compte naixerà en el moment en què es formalitzi la transmissió, qualssevol que siguin les condicions de cobrament pactades. Quan l'obligació recaigui en l'entitat dipositària, aquesta practicarà retenció o ingrés a compte en la data en què rebi l'import de la transmissió per a la seva entrega al contribuent.
 4. La retenció a practicar serà el 19 per cent.
  (Es modifiquen els articles 75.1, 76.2, 78.3 i 99.3 del RIRPF)
  PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1074/2017 DE 29 DE DESEMBRE (BOE DEL 30) EN EL REGLAMENT DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS, APROVAT PER REIAL DECRET 634/2015, DE 10 DE JULIOL I EN EL REGLAMENT DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, APROVAT PER REIAL DECRET 439/2007, DE 30 DE MARÇ.
  IMPOST SOBRE SOCIETATS
  Modificació de la regulació de la informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades
  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, es modifica l'apartat 1 del article 13 del Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, aclarint l'àmbit subjectiu de les entitats que han d'aportar informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades. En aquest sentit, s'hi entén la inclusió, dels establiments permanents en territori espanyol d'entitats no residents del grup de l'obligació d'aportar la documentació recollida en l'article 14 del Reglament. Se suprimeix la circumstància prevista en l'anterior lletra a) del apartat 1 del article 13 pel que fa a l'obligació d'aportar informació.
  Així mateix, s'incorpora la següent excepció, no existirà l'obligació d'aportar la informació per les entitats dependents o establiments permanents en territori espanyol quan el grup multinacional hagi designat perquè present la referida informació a una entitat dependent constitutiva del grup que sigui resident en un Estat membre de la Unió Europea, o bé quan la informació hagi estat ja presentada en el seu territori de residència fiscal per altra entitat no resident nomenada pel grup com subrogada de l'entitat matriu a l'efecte d'aquesta presentació. En cas que es tracti d'una entitat subrogada amb residència fiscal en un territori fora de la Unió Europea, haurà de complir les condicions previstes en l'apartat 2 de la secció II del annex III de la Directiva 2011/16/UE del Consell, de 15 de febrer de 2011, relativa a la cooperació administrativa en l'àmbit de la fiscalitat i per la qual es deroga la Directiva 77/799/CEE.
  S'introdueix la següent matisació, en el cas de què existint diverses entitats dependents residents en territori espanyol, una d'elles hagués estat designada o nomenada pel grup multinacional per presentar la informació, serà únicament aquesta l'obligada a aquesta presentació.
  Finalment s'incorpora les conseqüències davant la negativa d'aportar la informació establint-se què si l'entitat no resident es negués a subministrar tot o part de la informació corresponent al grup a l'entitat resident en territori espanyol o al establiment permanent en territori espanyol, aquests presentaran la informació de que disposin i notificaran aquesta circumstància a l'Administració tributària.
  Modificació de la regulació de la informació país per país
  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, es modifica la lletra e) del apartat 2 del article 14 del Reial decret 634/2015, incorporant entre la informació a aportar, a més del Import de la xifra de capital, altres resultats no distribuïts en la data de conclusió del període impositiu.
  El Títol III, del Reial decret 634/2015, “Gestió del Impost” passa a ser el Títol IV
  Modificació de la regulació de les excepcions a l'obligació de retenir i ingressar a compte
  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 es modifiquen les lletres u), y) i z) del article 61 del Reial decret 634/2015, exceptuant de l'obligació de retenir pel que fa a les quantitats satisfetes pels fons de pensions oberts com a conseqüència del reintegrament o mobilització de participacions dels fons de pensions inversors o dels plans de pensions inversors, d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en les seves normes de desenvolupament, així com en les rendes derivades del reemborsament o transmissió de participacions o accions en els fons i societats regulats per l'article 79 del Reglament de desplegament de la Llei 35/2003. Finalment, s'exceptua de l'obligació de retenir les remuneracions i compensacions per drets econòmics que percebin les entitats de contrapartida central per les operacions de préstec de valors realitzades en aplicació del que preveu l'apartat 2 del article 82 del Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial. Així mateix, les entitats de contrapartida central tampoc no estaran obligades a practicar retenció per les remuneracions i compensacions per drets econòmics que abonin com a conseqüència de les operacions de préstec de valors a què es refereix el paràgraf anterior. L'establert anteriorment s'entendrà sense perjudici de la subjecció de les esmentades rendes a la retenció que correspongui, d'acord amb la normativa reguladora del corresponent impost personal del beneficiari d'aquestes rendes, la qual, quan escaigui, haurà de practicar l'entitat participant que intermedi en el seu pagament a aquell, per a la qual cosa no s'entendrà que efectua un simple mediació de pagament.
  Modificació de la regulació dels subjectes obligats a de retenir o a efectuar ingrés a compte
  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 es modifica l'apartat 8 del article 62 del Reial decret 634/2015, establint-se que en les operacions realitzades a Espanya per entitats asseguradores domiciliades en altre Estat membre del Espai Econòmic Europeu que operin a Espanya en règim de lliure prestació de serveis, estarà obligada a practicar retenció o ingrés a compte l'entitat asseguradora.
  Adaptació a la Llei del 27/2014, del Impost sobre Societats
  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 es modifiquen diversos apartats del article 69 del Reial decret 634/2015 per adaptar-los a la Llei del Impost sobre Societats i en concret estableix respecte al procediment de compensació i abonament de crèdits exigibles davant la Hisenda Pública que els actius per impost diferit corresponents a dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no deguts amb entitats de dret públic i de la qual deduïbilitat no es produeixi per aplicació del que disposa l'article 13.1.a) de la Llei del Impost, així com els derivats dels apartats 1 i 2 del article 14 de la Llei del Impost, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, podran convertir-se en un crèdit exigible davant l'Administració tributària, en els termes establerts en els apartats 1 i 2 del article 130 de la Llei del Impost
  PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1075/2017, DE 29 DE DESEMBRE (BOE del DÍA 30) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
  SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ - SII
  La implantació des del passat 1 de juliol del nou sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (SII), introduït pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre i aplicable de forma obligatòria pels subjectes passius del IVA del qual període de liquidació coincideix amb el mes natural, requereix les modificacions reglamentàries detallades a continuació, amb efectes 1 de gener de 2018, per tal de facilitar la seva adopció i realitzar
 1. Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Impost sobre el Valor Afegit (RIVA): Article primer RD 1075/2017.
  Autoritzacions de simplificació (article 62.5 RIVA, article primero.tres RD 1075/2017):
  Per facilitar l'adopció del nou sistema de gestió de llibres registre a determinats col·lectius o sectors d'activitat que necessiten una major especialitat respecte a l'aplicació del nou model de gestió tributària, l'AEAT podrà autoritzar en determinats suposats, amb prèvia solicitud dels interessats, que no constin totes les mencions o tota la informació referida en els llibres registres del Impost, o la realització de seients resums de factures en condicions diferents de les assenyalades amb caràcter general, quan apreciï que les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de que es tracti el justifiquin.
  Operacions acollides al Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció i al Règim de les agències de viatges (articles 63.3 i 64.4 RIVA, article primer. quatre RD 1075/2017):
  En el cas de les operacions a què s'apliquin aquests règims especials, serà obligatori anotar en els llibres registre l'import total de l'operació en comptes de la base imposable, tipus impositiu i quota tributària.
  Seients resum de factures emeses(article 63.4 RIVA, article primer. quatre RD 1075/2017):
  S'hi entén que en el procediment general per a la realització de seients resums, les factures han d'haver-se expedit en igual data, sense perjudici que la meritació de les operacions s'hagi produït dins un mateix mes natural.
  Terminis per a la remissió electrònica de les anotacions registrals (articles 69 bis i 70.1 RIVA, article primer, apartats sis i set RD 1075/2017):
  Es realitzen una sèrie d'ajustos tècnics i precisions en relació amb:
  Operacions no subjectes per les quals s'hagués hagut d'expedir factura: el termini límit de remissió, consistent en el 15 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació del impost, queda referenciat a la data en què s'hagi realitzat l'operació no subjecta al IVA.
   Factures rectificatives expedides i rebudes: la informació haurà de ser remesa en el termini de quatre dies naturals des de la data d'expedició o registre comptable respectivament.
 2. En el cas de les factures expedides, no resulta d'aplicació el termini límit del 15 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació, ja que la factura rectificativa ha pogut emetre's amb posterioritat a aquesta data.En el cas de les factures rebudes, no resulta d'aplicació el termini límit del 15 del mes següent a aquell en què s'hagués deduït l'IVA de la factura, llevat de quan la rectificació determini un increment del import de les quotes inicialment deduïdes d'acord amb el que disposa l'article 114.Dos.1º LIVA.
 3. Operacions a què sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa: la informació corresponent als cobraments i pagaments es realitzarà en el termini de quatre dies naturals des del cobrament o pagament.
  Rectificacions registrals: els errors registrals hauran de rectificar-se tan aviat l'obligat tributari tingui constància de que s'han produït, finalitzant el termini de remissió el 15 del mes següent al final del període en què es tingui constància d'aquest error.
  Opció per la gestió electrònica dels llibres registre (article 71.4, supressió del article 71.3.5º RIVA, article primer. vuit RD 1075/2017):
  Amb la intenció d'afavorir la implantació del nou sistema, es manté el període de liquidació trimestral per a aquells subjectes passius que optin voluntàriament a la seva aplicació.
 4. Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre: Article cinquè RD 1075/2017.
  Amb efectes 1 de gener de 2018 s'inclouen les següents modificacions:
  Autorització dels procediments de rectificació de factures(article 15.4 RD 1619/2012, article cinquè. un RD 1075/2017):
  S'amplia la competència de l'AEAT en matèria d'autorització dels procediments de rectificació de factures, podent autoritzar altres procediments diferents dels previstos en el Reial decret 1619/2012 quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de que es tracti
  Termini per a la remissió de factures rectificatives(article 18 RD 1619/2012, article cinquè. dos RD 1075/2017):
  Es realitza un ajust tècnic per referenciar aquest termini a la data d'expedició de la factura rectificativa en comptes del meritació de l'operació, de tal manera que el termini per a la remissió de les factures rectificatives finalitza el 15 del mes següent a aquell en què s'hagués expedit la factura.
  Procediment especial de facturació per agències de viatges(apartats 1, 2, 3, 6 i 7 Disp. adic. quarta RD 1619/2012, article cinquè. tres RD 1075/2017):
  S'actualitza el règim de facturació de determinades prestacions de serveis en de la qual realització intervenen agències de viatges en nom i per compte d'altres empresaris o professionals, per incloure nous serveis a què serà aplicable aquest procediment especial de facturació (transport de viatgers i els seus equipatges per via diferent de l'aèria, hostaleria, restauració, arrendament de mitjans de transport a curt termini, visites a museus i assegurances de viatges entre altres).
 5. Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, (RGAT): article setè RD 1075/2017:
  Autorització dels procediments de rectificació de factures(disposició addicional primera, apartat un.89 RD 1065/2007, article setè RD 1075/2017):
  Amb efectes 1 de gener de 2018 s'estableixen els efectes de la falta de resolució en termini de la sol·licitud d'autorització del procediment de rectificació de factures, podent entendre's desestimats.
  ALTRES MODIFICACIONS
 1. Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Impost sobre el Valor Afegit (RIVA): Article primer RD 1075/2017.
  Règim de devolució a viatgers (article 9.1.2º.B) RIVA, article primero.uno RD 1075/2017):
  Des de l'1 de gener de 2017, s'aplica un nou procediment de devolució a viatgers mitjançant el sistema electrònic de reemborsament introduït pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre.
  Aquest nou sistema, de caràcter voluntari, es basa en la substitució del diligenciat de la factura per acreditar la sortida de la mercaderia del territori de la Comunitat pel segellat digital del document electrònic de reemborsament (formulari DIVA).
  Analitzada la millora d'aquest procediment, s'estableix la seva obligatorietat a partir del 1 de gener de 2019, incloent una sèrie d'ajustos tècnics:
  En el document electrònic de reemborsament podrà consignar-se tant el nombre del passaport com el nombre del document d'identitat del viatger.
   
  El visat del formulari DIVA es realitzarà per mitjans electrònics quan la duana d'exportació es trobi situada en el territori d'aplicació del impost.
  Règim Especial del Grup d'Entitats(article 61 sexies RIVA, article primer. dos RD 1075/2017):
  Amb efectes 1 de gener de 2018, s'adapta el règim de control dels subjectes passius acollits al Règim Especial del Grup d'Entitats a la nova regulació continguda en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria d'interrupció justificada i de dilacions per causa no imputable a l'Administració en actuacions de comprovació tributària, conforme al contingut del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària referit als procediments que afecten a entitats integrades en un grup de consolidació del Impost sobre Societats, amb les adaptacions pròpies de les peculiaritats del Règim Especial del Grup d'Entitats en l'IVA.
  Règim d'ajornament del Impost en la Importació article 74.1 RIVA, Disp. transitòria única RD 1075/2017):
  Amb efectes 1 de gener de 2018, s'inclouen les següents modificacions:
  Els subjectes passius que tributen exclusivament davant una Administració tributària Foral podran acollir-se al règim d'ajornament del IVA en la Importació. En aquest cas, inclouran la totalitat de la quota liquidada per les Adunes en una declaració-liquidació que presentaran davant l'Administració del Estat.
  Amb caràcter general els subjectes passius podran optar al règim d'ajornament del IVA a la importació durant el mes de novembre del any anterior al que hagi de tenir efecte. No obstant això, els subjectes passius que tributen exclusivament davant una Administració tributària Foral podran optar per a la seva aplicació l'any 2018 (quotes liquidades per la Duana corresponents al període del mes de febrer i següents) fins al dia 15 de gener de 2018.
 2. Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals, i de modificació del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre: Article sisè RD 1075/2017.
  Les principals modificacions introduïdes amb efectes 1 de gener de 2018 són les següents:
  S'amplia l'exempció a certs serveis, com els de seguretat, neteja, consultoria i traducció, per atendre les necessitats de les representacions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals, afavorint a més la reciprocitat de tracte per a les representacions diplomàtiques i consulars d'Espanya en altres països.
  S'actualitza el procediment d'exempció referint-se al certificat d'exempció comú per als Estats membres, per a les entregues de béns i prestacions de serveis realitzades en el marc d'acords diplomàtics o consulars o que es destinin a organismes internacionals previst en el Reglament d'Execució (UE) núm. 282/2011, del Consell de 15 de març de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú del impost sobre el valor afegit

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual, President ACAT

NOTA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES