NOTA SOBRE 27 NOVES CONSULTES DEL ITP I AJD

Barcelona, 9 gener 2018

Benvolguts companys/es,

Us informem que s’han publicat 27 consultes noves en l’impost sobre transmissions i actes jurídics documentats.

Consulta núm. 57E/17, de 3 de novembre de 2017

Qüestió: Segregació d’una porció d’una finca. Possible dissolució de comunitat.

Consulta núm. 59E/17, de 26 d’octubre de 2017

Qüestió: Tributació dissolució condomini habitatge conjugal.

Consulta núm. 417E/17, de 9 de novembre de 2017

Qüestió: Dissolució de dues comunitats de béns hereditàries.

Consulta núm. 140E/17, de 10 d’octubre de 2017

Qüestió: Tipus reduït del 5% en compravenda d’habitatge: examen del requisit de base imposable en l’IRPF.

Consulta núm. 173E/17, de 20 d’octubre de 2017

Qüestió: Lloguer de l’habitatge habitual d’una família nombrosa, en l’adquisició del qual s’ha gaudit del tipus reduït del 5%: pèrdua del benefici fiscal.

Consulta núm. 201E/17, de 11 d’octubre de 2017

Qüestió: Tipus reduït 5% joves en l’adquisició del 70% de l’habitatge habitual.

Consulta núm. 263E/17, de 16 d’octubre de 2017

Qüestió: Compravenda: aplicació del tipus reduït del 5% per joves en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses, i canvi d’ús de l’immoble.

Consulta núm. 365/17, de 7 d’octubre de 2017

Qüestió: Adquisició d’habitatge habitual per joves: tipus reduït del 5% en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses.  Adquirent resident en Alemanya que vol traslladar la seva residència a Catalunya.

Consulta núm. 368E/17, de 17 d’octubre de 2017

Qüestió: Adquisició d’habitatge habitual per joves: tipus reduït del 5% en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses. Lloguer d’una habitació a un tercer.

Consulta núm. 84E/17, d'11 d’octubre de 2017

Qüestió: Tributació de les pròrrogues automàtiques anuals d'un contracte de lloguer.

Consulta núm. 379E/17, de 30 d’octubre de 2017

Qüestió: Bonificació dels arrendaments d'habitatges del parc públic destinat a lloguer social:  habitatges de la Xarxa d’Inserció social.

Consulta núm.359E/17, de 19 d’octubre de 2017

Qüestió: Escriptura d’atorgament de préstec i de promesa de constitució d’hipoteca mobiliària.

Consulta núm.384E/17, de 16 d’octubre de 2017

Qüestió: Escriptura de modificació de préstec hipotecari: intercanvi de la responsabilitat hipotecària de les finques.

Consulta núm. 385E/17, de 25 d’octubre de 2017

Qüestió: Escriptura de rectificació de constitució de préstec hipotecari per incloure un fiador.

Consulta núm. 390E/17, de 24 d’octubre de 2017

Qüestió: Escriptura pública de quitament i cancel·lació d’hipoteca.

Consulta núm. 89E/17, de 19 de setembre de 2017

Qüestió: Compravenda habitatge a dos propietaris per diferent preu. Base imposable TPO.

Consulta núm. 97E/17, de 10 d’octubre de 2017

Qüestió: Tributació de l’escriptura de renumeració i revalorització de participacions.

Consulta núm. 114E/17, de 8 de novembre de 2017

Qüestió: Tributació de la inscripció en el Registre de la Propietat de la modificació dels estatuts d’una comunitat de propietaris.

Consulta núm. 197E/17, de 11 d’octubre de 2017

Qüestió: Cancel·lació del dret d’ús sobre l’habitatge en sentència de divorci.

Consulta núm. 248E/17, de 17 d’octubre del 2017

Qüestió: Escriptura pública de redempció de cens de domini.

Consulta núm. 275E/17, de 20 d’octubre del 2017

Qüestió: Tributació de l’escriptura de rectificació de la descripció d’un immoble.

Consulta núm. 338E/17, de 20 d’octubre del 2017

Qüestió: Tributació de l’escriptura de rectificació d’una escriptura anterior de constitució de préstec hipotecari.

Consulta núm. 361E/17, d'1 de setembre de 2017 

Qüestió: Escriptura pública que documenta la compravenda d’un immoble i l’extinció d’un usdefruit com a conseqüència de la mort de l’usufructuari a l’any 2004. Oficina competent per presentar les autoliquidacions.

Consulta núm. 373E/17, 26 d’octubre de 2017 

Qüestió: Escriptura de modificació de la propietat horitzontal: desafectació de l’element comú, compravenda i vinculació de l’element a una entitat registral.

Consulta núm. 378E/17, de 17 d’octubre de 2017 

Qüestió: Tributació en la compravenda d’un immoble en què es constitueix una condició suspensiva.

Consulta núm. 394E/17, de 17 d’octubre de 2017 

Qüestió: Tributació per la constitució d’una penyora sobre participacions.

Consulta núm. 407E/17, de 25 d’octubre del 2017

Qüestió: Adquisició d’un cavall per part d’un empresari resident a Catalunya a un particular d’un altre país de la Unió Europea.

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes171222-ITPAJD

Per qualsevol dubte o aclaració contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

NOTA CONSULTES ITP I AJD

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES