NOTA SOBRE LES ULTIMES NOVETATS PUBLICADES

Barcelona, 28 desembre 2017,

Benvolguts companys/es,

Us informem de les darreres novetats publicades d’interès per la nostra professió:

1º.  Publicada la Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa tributaria.

Es modifiquen qüestions tècniques dels formularis 309 i 030.

2º  Publicada la Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Mitjançant aquesta ordre queda sense efecte els acords amb les entitat públiques de Catalunya per tramitar els impostos estatals i cotitzacions socials d’aquestes entitats mitjançant l’Agencia Tributaria de Catalunya.

3º Publicada la Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

4º Publicada la Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso" y el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta".

 

Entre les modificacions incorporades cal destacar la creació de dos nous codis de tipus de renda, codis 35 i 36. El 35 està destinat a identificar els supòsits de declaracions relatives a rendiments d'immobles arrendats que continguin agrupació de rendes que inclogui les de diversos pagadors, com a conseqüència de la modificació incorporada a l'article 2 de l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, amb l'objectiu de reduir el nombre de declaracions que estarien obligats a presentar els no residents amb immobles arrendats en períodes de curta durada, ja que fins ara l'agrupació de rendes era possible per immoble i pagador, mentre que, després de la modificació, podran agrupar-se per immoble, en els termes previstos en l'article 2 abans citat.

Pel que es refereix al nou codi de tipus de renda 36, cal assenyalar que està previst per identificar les autoliquidacions realitzades a l'empara d'un procediment especial de declaració i acreditació incorporat mitjançant un nou article 18 de l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, la finalitat del qual és simplificar el procediment de declaració i acreditació aplicable en el cas de guanys patrimonials exempts derivades de la transmissió de drets de subscripció procedents de valors. Aquest tipus de guanys, a diferència del que ocorre en l'àmbit de l'IRPF, no són guanys subjectes a retenció en l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de no Residents per a rendes obtingudes sense establiment permanent, per la qual cosa és exigible dels contribuents, per a meritacions produïdes a partir d'1 de gener de 2017, l'obligació de presentar declaració, fins i tot encara que estiguin exemptes. Tenint en compte l'existència de múltiples contribuents que han obtingut guanys exempts d'aquest tipus de petit import, s'ha considerat oportú habilitar un procediment simplificat de declaració i acreditació.

L'article primer d'aquesta ordre serà aplicable a les autoliquidacions modelo 210 corresponents a meritacions produïdes a partir d'1 de gener de 2018. No obstant això, el procediment especial de declaració i acreditació previst a l'apartat nou serà aplicable a les meritacions produïdes a partir d'1 de gener de 2017.

La nova subclau del model 296 s'utilitzarà per primera vegada a la declaració informativa corresponent a l'exercici 2017.

5º  La AEAT ha publicat un informe sobre la Tributació de l'amortització d'accions i obligacions del Banc Popular i de l'entrega de bons pel Banc Santander a determinats accionistes i obligacionistes.

 6º  Publicada la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

NOTA INTERES

BOE-A-2017-15190

BOE-A-2017-15192

BOE-A-2017-15365

BONOS SANTANDER

BOE-A-2017-15460.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES