NOTA SOBRE EL MODEL 840 I ELS AJORNAMENTS EN L’AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

Barcelona, 11 desembre 2017,

Benvolguts companys/es,

En primer lloc i respecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques recordar que les societats  estan exemptes del pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques sempre que la seva xifra de negocis anual no superi la xifra del milió d'euros.

En el supòsit que una societat hagi superat durant l'exercici fiscal del 2016 la xifra abans esmentada del milió d'euros, deixaria de gaudir d'aquesta exempció per a l'any 2018 (us recordem que la xifra a tenir en compte és la declarada en l'impost de societats de l'exercici 2016)

Així mateix, si una societat tributava per l'Impost sobre Activitats Econòmiques per superar aquesta xifra i durant l'exercici 2016 no l'ha superat, podrà sol·licitar l'aplicació de l'exempció.

El termini per comunicar a l'Agència Tributària (o organisme que tingui delegada la gestió de l'IAE) que s'ha perdut el dret a gaudir de l'exempció o bé que s'ha obtingut el mateix venç el pròxim 31 de desembre de 2017 i s'ha de fer a través del model 840.

En segon lloc dir-vos que la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha ampliat les funcionalitats de presentació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments als deutes derivats dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD, model 600; no disponible per al model 620, específic per a transmissió de vehicle usats) i sobre successions i donacions (ISD, models 650, 651, 652 i 653).

El tràmit telemàtic es pot fer en nom propi i també en nom de terceres persones (sempre que el presentador estigui adherit a un conveni per a la presentació telemàtica en nom d’altri) i l’accés a la funcionalitat requereix identificació digital —com pot ser l’idCAT Mòbil o qualsevol dels sistemes reconeguts pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

Per demanar l’ajornament o el fraccionament telemàtic d’una autoliquidació de l’ITPAJD o l’ISD primer cal fer-ne la presentació, per a la qual cosa l’usuari ha d’accedir a la carpeta de tramitació, on trobarà disponibles dues opcions: 1) Pagar i presentar (s’ha d’utilitzar exclusivament per pagar i, després, presentar telemàticament l’autoliquidació) i 2) Presentar. Aquesta és l’opció que cal utilitzar si es vol fer un ajornament o un fraccionament de l’ITPAJD o l’ISD. Cal tenir present, així mateix, que aquesta opció no permet, després de fer la presentació dels impostos esmentats, fer-ne el pagament telemàtic.

D’altra banda, des del mes de juliol passat ja està disponible la possibilitat de demanar telemàticament l’ajornament o el fraccionament d’un deute per altres conceptes com ara:

  1. Autoliquidacions de determinats tributs:

– Taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries (model 040)

– Taxa sobre apostes (model 042)

– Taxa sobre el joc a casinos (model 044)

– Impost sobre els habitatges buits (model 510)

– Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria (model 980)

– Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial (model 990)

2. Liquidacions que l'ATC hagi emès i notificat, relatives a qualsevol impost que l'Agència gestioni.

3. Provisions de constrenyiment relatives a deutes en període executiu gestionats per l’ATC.

4. Diligències de deutes en període executiu i en fase d'embargament gestionats per l'ATC.

També des del juliol passat es pot tramitar telemàticament la interposició de recursos de reposició contra resolucions, liquidacions, provisions de constrenyiments i diligències d’embargament que l’ATC hagi emès i notificat.

Us adjuntem una guia.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

NOTA INTERES

NOTA MODEL 840 I AJORNAMENTS ATC

GUIA AJORNAMENTS

GUIA AJORNAMENTS

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES