NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS MODELS 190, 184 I 347

 Barcelona, 20 novembre 2017,

 Benvolguts associats i associades,

 Us informem que ha estat publicada l'Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinades guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347.

Les novetats més importants que estableix aquesta ordre són les següents:

- S'aprova el nou model 190

 -La presentació de la declaració informativa, model 184, es realitzarà en el termini comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les rendes obtingudes per l'entitat i les rendes atribuïbles a cadascun dels seus membres l'any natural immediat anterior. Aquesta modificació ja afecta al model 184 de l'exercici 2017 que es tindrà que presentar al gener de 2018.

-La presentació de la declaració anual d'operacions amb terceres persones, model 347, es realitzarà durant el termini comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions realitzades durant l'any natural anterior.

Aquest nou termini per al model 347 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i serà aplicable a la declaració anual d'operacions amb terceres persones, model 347, de l'exercici 2018 i següents. Per tant, per a l'exercici 2017, el model 347 es presentarà durant el mes de febrer de 2018

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 NOTA SOBRE LA MODIFICACION DE LOS MODELOS 190, 184 Y 347

 

Barcelona, 20 noviembre 2017,

 Apreciados asociados y asociadas,

 Os informamos que ha sido publicada la Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347.

Las novedades más importantes que establece esta orden son las siguientes:

- Se aprueba el nuevo modelo 190

 -La presentación de la declaración informativa, modelo 184, se realizará en el plazo comprendido entre el día 1 y el 31 del mes de enero de cada año, en relación con las rentas obtenidas por la entidad y las rentas atribuibles a cada uno de sus miembros en el año natural inmediato anterior. Esta modificación ya afecta al modelo 184 del ejercicio 2017 que se tendrá que presentar en enero de 2018.

-La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, se realizará durante el plazo comprendido entre el día 1 y el 31 del mes de enero de cada año, en relación con las operaciones realizadas durante el año natural anterior.

Este nuevo plazo para el modelo 347 entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 y será de aplicación a la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, del ejercicio 2018 y siguientes. Por tanto, para el ejercicio 2017, el modelo 347 se presentará durante el mes de febrero de 2018

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

 NOTA MODELS 190,184 I 347

BOE DISPOSICIO

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES