Barcelona, 13 novembre 2017

 Benvolguts associats i associades,

En el BOE del passat de 30 d'agost es va publicar l'Ordre  HFP/816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

 Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016, s'ha optat per traslladar els quadres d'informació amb persones o entitats vinculades contingut en el model 200 de la declaració de l'Impost de societats a aquesta nova declaració informativa en la qual s'informi expressament de les operacions amb persones o entitats vinculades.

 S'ha optat també per traslladar la informació relativa a operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals a aquest nou model.

 Obligats a presentar el model 232:

 Els contribuents obligats a presentar l’impost de societats i l’impost sobre la renta de no residents que realitzin les operacions vinculades subjectes a declaració al model 232.

 S'entenen per operacions vinculades les següents:

 a) Una entitat i els seus socis o partícips.

b) Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.

c) Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

d) Dues entitats que pertanyin a un grup.

i) Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

f) Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

g) Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directa o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis.

 h) Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l'estranger.

 En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per cent. L'esment als administradors inclourà als de dret i als de fet.

 Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

 Període de declaració:

 El termini de presentació del model 232 de «Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals», per als períodes impositius iniciats en el 2016 i que finalitzin abans del 31 de desembre de 2016, serà des del dia 1 al 30 de novembre de 2017.

 Per la resta d’exercicis posteriors a l’any 2016 la presentació del model 232 de «Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals» s'haurà de realitzar en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar.

 Així, per regla general, aquells contribuents que el seu exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, el termini de presentació serà de l’1 al 30 de novembre.

 Obligacions subjectes a declaració al model 232:

 1. Conjunt d’operacions realitzades
   
  Existirà l'obligació d'informar respecte a aquelles operacions del mateix tipus i mètode utilitzat, quan l'import del conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50% de l'import net de la xifra de negocis de l'entitat.
    
 2.  Altres operacions:
   
  Es manté l'obligació d'informar sobre les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.
   
  Quant a l'obligació d'informar sobre determinades operacions específiques, l'actual ordre ministerial obliga a informar sobre aquest tipus d'operacions, sempre que l'import conjunt de cada tipus d'operació en el període impositiu superi els 100.000 euros, independentment del mètode de valoració utilitzat, havent d'informar-se en aquest supòsit de cadascun dels tipus d'operacions que superin el límit conjunt.
   
  Es consideren operacions específiques les següents:
   
  -Operacions realitzades amb persones físiques a les quals resulti d'aplicació el mètode d'estimació objectiva per societats en les quals aquestes persones físiques o els seus parents tinguin una participació igual o superior al 25% del capital social o dels fons propis.
   
  -Transmissions de negocis o valors o participacions representatius de la participació en fons propis d'entitats no admeses a negociació en mercats regulats.
   
  -Transmissions d'immobles o operacions sobre actius intangibles
   
  D'altra banda, i en relació amb el quadre denominat «Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (article 23 i DT 20ª LIS)» i el quadre denominat «Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals», s'ha mantingut el contingut dels mateixos en els termes que estaven a la declaració de l'Impost de societats de l'exercici 2015, de tal forma que hauran d'incloure's aquestes operacions independentment de l'import de les mateixes.
   
 3. Operacions excloses de declarar:
   
  a)Les operacions realitzades entre entitats que s'integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del previst en l'article 65.2 LIS .
   
   b) Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les AIE i les UTE. No obstant això, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d'UTE o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s'acullin al règim de l'article 22 LIS (exempció de rendes obtingudes a l’estranger a través d’Establiments Permanents) .
   
   c) Les operacions realitzades en l'àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors (amb independència del volum d’operacions).
   
  Forma de presentació:

          El citat model estarà disponible exclusivament en format electrònic 

 1. ALTRES CONSIDERACIONS PER AQUEST MES DE NOVEMBRE

   Recordar que durant aquest més de novembre finalitza el termini per presentar:

  -Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036

  -Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model 

  -SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036

  -SII. Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

  Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

  Josep M Paños Pascual

  President  ACAT

  nota guia breu model 232

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES