NOTA SOBRE LA RECAPTACIO DELS IMPOSTOS PER L’AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

 Barcelona, 17 octubre 2017

 Benvolguts associats i associades,

 Degut a les moltes consultes adreçades a l’ATC sobre la possibilitat d’ingressar els impostos estatals a través de l’ATC i no directament a l’AEAT, l’Agencia Tributaria de Catalunya ha emès el següent comunicat:

 Actualment, i d’acord amb el marc legal vigent, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestiona i recapta els tributs propis següents:

– Impost sobre estades en establiments turístics

– Impost sobre begudes ensucrades envasades

– Impost sobre grans establiments comercials

– Impost sobre habitatges buits

– Impost sobre emissió de gasos i partícules a l’atmosfera

– Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera

–Impost sobre risc mediambiental d’elements radiotòxics

– Gravamen de protecció civil.

 L’ATC també gestiona i recapta aquests tributs cedits per l’Estat:

– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

– Impost sobre successions i donacions

– Impost sobre el patrimoni

– Impost sobre el joc.

Per la seva banda, és l’Estat qui gestiona i recapta directament l’IVA, l’IRPF i l’impost de societats, entre d’altres.

Així mateix, l’ATC també es fa càrrec de la gestió executiva dels deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin pendents amb les administracions locals, entitats de dret públic i departaments de la Generalitat, que així ho sol·licitin.

Recentment, a més, l’ATC ha posat el marxa el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en virtut del qual l’ATC ja gestiona els impostos de gran part de les empreses públiques, en compliment d’un acord de govern i d’acord amb el marc competencial actual.

Per tant, i d’acord amb aquest comunicat, els impostos estatals (IVA, IRPF, Impost de Societats) s’han d’ingressar a l’AEAT com fins ara.

Així mateix es comunica que actualment no és possible efectuar el pagament telemàtic mitjançant càrrec en un compte de l’entitat BBVA dels impostos següents:

- Impost sobre les begudes ensucrades

- Impost sobre les estades en establiments turístics

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 NOTA SOBRE LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS POR LA AGENCIA TRIBUTARÍA DE CATALUÑA

 Barcelona, 17 octubre 2017

 Queridos asociados y asociadas,

 Debido a las muchas consultas dirigidas a la ATC sobre la posibilidad de ingresar los impuestos estatales a través de la ATC y no directamente a la AEAT, la Agencia Tributaría de Cataluña ha emitido el siguiente comunicado:

 Actualmente, y de acuerdo con el marco legal vigente, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) gestiona y recauda los tributos propios siguientes:

– Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos

– Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

– Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

– Impuesto sobre viviendas vacías

– Impuesto sobre emisión de gases y partículas a la atmósfera

– Impuesto sobre emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera

–Impuesto sobre riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos

– Gravamen de protección civil.

 La ATC también gestiona y recauda estos tributos cedidos por el Estado:

– Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

– Impuesto sobre sucesiones y donaciones

– Impuesto sobre el patrimonio

– Impuesto sobre el juego.

 Por su parte, es el Estado quién gestiona y recauda directamente el IVA, el IRPF y el impuesto sobre sociedades, entre otros.

 Así mismo,  la ATC también se hace cargo de la gestión ejecutiva de las deudas por tributos locales o por otros derechos de naturaleza no tributaria e ingresos de derecho público que ciudadanos, entidades y empresas tengan pendientes con las administraciones locales, entidades de derecho público y departamentos de la Generalitat, que así lo soliciten.

 Recientemente, además, la ATC ha puesto en marcha el Programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos que ingresa el sector público de la Generalitat en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del cual la ATC ya gestiona los impuestos de gran parte de las empresas públicas, en cumplimiento de un acuerdo de gobierno y de acuerdo con el marco competencial actual.

 Por lo tanto, y de acuerdo con este comunicado, los impuestos estatales (IVA, IRPF, Impuesto sobre sociedades) se tienen que ingresar a la AEAT cómo hasta ahora.

 Así mismo se comunica que actualmente no es posible efectuar el pago telemático mediante cargo en una cuenta de la entidad BBVA de los impuestos siguientes:

 - Impuesto sobre las bebidas azucaradas

- Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

 Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President ACAT

NOTA RECAPTACIO IMPOSTOS ATC-AEAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES