NOTA SOBRE LA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL I MESURES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL

Benvolguts associats i associades,

En primer lloc informar que ha estat publicat en el BOE el Reial decret-llei 15/2017, de 6 d'octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d'operadors econòmics dins del territori nacional.
Aquest Reial decret Llei modifica l'article 285 de la llei de societats de capital en el sentit que no existeixin dubtes que la regla general és que el canvi de domicili social dins del territori nacional és una competència que correspon originàriament a l'òrgan d'administració de la societat i que solament si els accionistes consideren que aquesta regla ha de modificar-se l'han d'establir en els estatuts, negant expressament aquesta competència a l'òrgan d'administració.
Addicionalment, s'introdueix una disposició transitòria que regula el règim dels estatuts que s'haguessin aprovat abans de l'entrada en vigor de la reforma, en els quals es considerarà que existeix disposició estatutària en contrari solament quan amb posterioritat l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei s'hagués aprovat una modificació que expressament declari que l'òrgan d'administració no ostenta la competència per canviar el domicili social dins del territori nacional.
Redacció antiga de l'article 285 de la *LSC:
Articulo 285 Competència orgànica
1. Qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.
2. Per excepció a l'establert a l'apartat anterior, excepte disposició contrària dels estatuts, l'òrgan d'administració serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional.

Redacció de l'article 285 després de la reforma de l'esmentat Reial decret Llei:
Article 285 Competència orgànica
1. Qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.
«2. Per excepció a l'establert a l'apartat anterior l'òrgan d'administració serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional, excepte disposició contrària dels estatuts. Es considerarà que hi ha disposició contrària dels estatuts sol quan els mateixos estableixin expressament que l'òrgan d'administració no ostenta aquesta competència.»
Així doncs, després d'aquesta reforma, el canvi de domicili social serà competència de l'òrgan d'administració (dins de territori espanyol) tret que els estatuts, expressament, atribueixin aquesta competència a la Junta General.
En segon lloc informar que s'ha publicat també el Reial decret-llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de reualificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.
L'article 1 estableix la reactivació extraordinària del programa de *recualificación professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació des del 16 d'agost de 2017 fins al 30 d'abril de 2018.
L'article 2 preveu un termini de dos mesos, des de la publicació del reial decret-llei, per a l'accés a l'ajuda per la *recualificación professional de les persones que hagin esgotat la protecció per desocupació des del 16 d'agost fins a aquesta publicació.
En la disposició addicional primera queda consignada la reducció de cotitzacions en les persones que presten serveis en la llar familiar incloses en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social des de l'1 de setembre de 2017.
La no inclusió d'aquesta mesura en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, va suposar la pèrdua de beneficis en la cotització des del mes de juliol de 2017.

S'estableix el 31 de desembre de 2018 com data límit per al gaudi d'aquest benefici posat que l'any 2019 es produirà la plena equiparació d'aquest col·lectiu amb els restants treballadors del Règim General de la Seguretat Social, conforme al que es disposa en la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Tots dos reials decrets lleis estan ja en vigor.

NOTA SOBRE LA REFORMA DE LA LAY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Apreciados asociados y asociadas,

En primer lugar informar que ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

Este Real Decreto Ley modifica el artículo 285 de la ley de sociedades de capital en el sentido de que no existan dudas de que la regla general es que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y de que solo si los accionistas consideran que dicha regla debe modificarse lo deben establecer en los estatutos, negando expresamente esta competencia al órgano de administración.

Adicionalmente, se introduce una disposición transitoria que regula el régimen de los estatutos que se hubiesen aprobado antes de la entrada en vigor de la reforma, en los que se considerará que existe disposición estatutaria en contrario solo cuando con posterioridad la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Redacción antigua del artículo 285 de la LSC:

Articulo 285 Competencia orgánica

1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general.

2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Redacción del artículo 285 tras la reforma del mencionado Real Decreto Ley:

Artículo 285 Competencia orgánica

1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general.

«2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.»

Así pues, tras esta reforma, el cambio de domicilio social será competencia del órgano de administración (dentro de territorio español) salvo que los estatutos, expresamente, atribuyan esta competencia a la Junta General.

En segundo lugar informar que se ha publicado también el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

El artículo 1 establece la reactivación extraordinaria del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo desde el 16 de agosto de 2017 hasta el 30 de abril de 2018.

El artículo 2 prevé un plazo de dos meses, desde la publicación del real decreto-ley, para el acceso a la ayuda para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la protección por desempleo desde el 16 de agosto hasta dicha publicación.

En la disposición adicional primera queda consignada la reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar incluidas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social desde el 1 de septiembre de 2017.

La no inclusión de esta medida en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, supuso la pérdida de beneficios en la cotización desde el mes de julio de 2017.

Se establece el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite para el disfrute de dicho beneficio puesto que en el año 2019 se producirá la plena equiparación de este colectivo con los restantes trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Ambos reales decretos leyes están ya en vigor.

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

NOTA INTERES

REFORMA LLEI SOCIETATS CAPITAL

RDL PROGRAMA REQUALIFICACIO I EMPLEADES LLAR

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES