NOTA SOBRE LES LIQUIDACIONS DEL 3 TRIMESTRE 2017, INCIDENCIES EN LA SEU ELECTRONICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA I LIMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIO MECANICA I ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS

Barcelona, 2 octubre 2017

Benvolguts associats i associades,

Us informem de les següents qüestions d’interès pels nostres associats:

1º.Liquidació del 3 trimestre de 2017: Tots ja sabem la situació política actual de Catalunya. Respecte a la liquidació d’impostos del 3 trimestre de 2017 tenim que recordar als nostres clients que actualment els anomenats impostos estatals (IRPF; IVA; IS) els recapta l’AEAT a través de les entitats financeres i que el ministre Montoro ja ha dit que “el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que advierte de la posibilidad de imponer sanciones, que podrían llegar a la vía ejecutiva, es decir, embargos, o incluso derivar en responsabilidad penal, para las personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la ATC.”

Per tant, tots aquells clients que vulguin liquidar els impostos estatals a la ATC han de ser conscients de les conseqüències que això pot tenir i us recomanem que tingueu signada una petició del client en aquest sentit.

2º.Seu electrònica de la Agencia Tributaria de Catalunya.

L’ ATC informa que per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), del 29.9.2017, s’ha suspès l’aplicació informàtica Sistema de gestió de censos de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) fins a les 00.00 hores del 3 d’octubre del 2017.

Aquesta suspensió afecta directament els tràmits telemàtics de la seu electrònica de l’ATC, atès que l’aturada del Sistema de gestió de censos impossibilita la tramitació de tributs propis (com ara l’impost sobre les begudes ensucrades envasades o l’impost sobre les estades en establiments turístics), la qual cosa té una incidència directa tant en el ciutadà com en la gestió dels tributs esmentats que du a terme l’ATC.

Per aquest motiu, fins que el TSJC no aixequi aquesta suspensió, no es podran dur a terme els tràmits telemàtics esmentats a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

3º.Impost sobre Actius no Productius:

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern central contra aquesta llei i en conseqüència han quedat provisionalment suspesos els preceptes impugnats, en concret l’article 3.1 apartats a i b i l’article 6 , la part en negreta.

Preceptes impugnats:

Article 3. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l'impost sobre els actius no productius la tinença del subjecte passiu, en la data de la meritació de l'impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles.

b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.

Article 6. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l'impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

4º. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

Entrada en vigor

L'impost, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), i actualment regulat dins de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017), és exigible a partir de l’1 de gener de 2018, excepte en el cas de les motocicletes, en què és exigible a partir de l’1 de gener de 2019.

La recaptació de l’impost no començarà fins al 2018.

GUIA BREU DE L’IMPOST

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

a) Turismes de la categoria M1: vehicles de motor de com a mínim quatre rodes, dissenyats i fabricats per al transport de persones, de fins a un màxim de vuit seients.

b) Comercials lleugers de la categoria N1: vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones.

c) Motocicletes: vehicles a motor de com a mínim dues rodes, dissenyats i fabricats per al transport de persones.

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:

a) Els vehicles que constitueixen el fet imposable matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa.

b) Els vehicles proveïts de permisos temporals i els vehicles de matrícula turística

No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment

Resten exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa de l’Estat o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats que siguin ciutadans dels països respectius, sempre que duguin la pertinent identificació externa i a condició que hi hagi reciprocitat en l’extensió i el grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Catalunya, i de llurs funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

d) Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en tractats o convenis internacionals.

e) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, amb el benentès que els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.

Són subjectes passius de l’impost:

a) Les persones físiques titulars del vehicle residents a Catalunya.

b) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle que tinguin la residència a Catalunya, o hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, en els termes que siguin establerts per reglament.

En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satisfer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en data de l’1 de gener, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules següents:

a) Turismes de la categoria M1
Vehicles de motor de com a mínim quatre rodes, dissenyats i fabricats per al transport de persones, de fins a un màxim de vuit seients

Emissions oficials de diòxid de carboni

Tipus marginal
(€/g CO2/Km)

Fins a 120 g/km

0

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km

0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km

0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km

0,80

Més de 200 g/km

1,1

 

b) Comercials lleugers de la categoria N1
Vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima admissible
no superior o igual a 3,5 tones

Emissions oficials de diòxid de carboni

Tipus marginal
(€/g CO2/Km)

Fins a 160 g/km

0

Més de 160 g/km

0,30

a) Turismes de la categoria M1
Vehicles de motor de com a mínim quatre rodes, dissenyats i fabricats per al transport de persones, de fins a un màxim de vuit seients

Emissions oficials de diòxid de carboni

Tipus marginal
(€/g CO2/Km)

Fins a 95 g/km

0

Més de 95 g/km i fins a 120 g/km

0,70

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km

0,85

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km

1,00

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km

1,20

Més de 200 g/km

1,40

 

b) Comercials lleugers de la categoria N1
Vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima admissible
no superior o igual a 3,5 tones

Emissions oficials de diòxid de carboni

Tipus marginal
(€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km

0

Més de 140 g/km

0,70

 

c) Motocicletes

Emissions oficials de diòxid de carboni

Tipus marginal
(€/g CO2/km)

Fins a 75 g/km

0

Més de 75 g/km i fins a 100 g/km

0,70

Més de 100 g/km i fins a 120 g/km

0,85

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km

1,00

Més de 140 g/km

1,20

 

Les emissions oficials de diòxid de carboni s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l’importador del vehicle, llevat que aquestes emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial.

Els vehicles que tenen la consideració de vehicles històrics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota. Per a gaudir d’aquesta bonificació, cal acreditar per mitjà de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle que ha estat matriculat amb la qualificació d’històric.

El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat que la primera adquisició del vehicle s’hagi produït en una data posterior a l’1 de gener, o en els supòsits de baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori, en els quals el període impositiu és inferior a l’any natural. En els casos de primera adquisició del vehicle o de baixa definitiva o temporal, en què el període impositiu és inferior a l’any natural, l’import de la quota es prorratejarà per dies.

L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del supòsit de baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori, que es merita el dia en què es produeix la baixa.

En els casos de primera adquisició i d’alta posterior a la baixa temporal del vehicle, l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació. El contribuent està obligat a presentar l’autoliquidació de l’impost i efectuar-ne l’ingrés corresponent en el termini que s’estableixi per reglament.

El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria d’hisenda.

En la resta de casos, l’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa, amb l’anunci previ en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El padró s’ha d’exposar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

El pagament de l’impost en els casos que es gestiona mitjançant padró s’efectua mitjançant rebut, en els termes i amb les condicions que s’estableixin per reglament.

S’ha d’establir també per reglament el procediment per a la modificació de les dades contingudes en el padró.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

NOTA SOBRE LAS LIQUIDACIONES DEL 3 TRIMESTRE 2017, INCIDENCIAS EN LA SEDE ELECTRONICA DE LA AGENCIA TRIBUTARÍA DE CATALUÑA Y EL IMPUESTO SOBRE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO DE LOS VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA Y LOS ACTIVOS NO PRODUCTIVOS

Barcelona, 2 octubre 2017

Queridos asociados y asociadas,

Os informamos de las siguientes cuestiones de interés por nuestros asociados:

1º.Liquidación del 3 trimestre de 2017: Todos ya sabemos la situación política actual de Cataluña. Respecto a la liquidación de impuestos del 3 trimestre de 2017 tenemos que recordar a nuestros clientes que actualmente los llamados impuestos estatales (IRPF; IVA; *IS) los recauda la AEAT a través de las entidades financieras y que el ministro Montoro ya ha dicho que “el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que advierte de la posibilidad de imponer sancionas, que podrían legar a la vía ejecutiva, es decir, embargos, o incluso derivar en responsabilidad penal, para las personas físicas y jurídicas que presentan las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la ATC.”.

Por lo tanto, todos aquellos clientes que quieran liquidar los impuestos estatales a la ATC tienen que ser conscientes de las consecuencias que esto puede tener y os recomendamos que tengáis firmada una petición del cliente en este sentido.

2º.Sede electrónica de la Agencia Tributaría de Cataluña.

La ATC informa que por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del 29.9.2017, se ha suspendido la aplicación informática Sistema de gestión de censos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) hasta las 00.00 horas del 3 de octubre del 2017.

Esta suspensión afecta directamente los trámites telemáticos de la sede electrónica de la ATC, dado que la parada del Sistema de gestión de censos imposibilita la tramitación de tributos propios (como por ejemplo el impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas o el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos), lo cual tiene una incidencia directa tanto en el ciudadano como en la gestión de los tributos mencionados que lleva a cabo el ATC.

Por este motivo, hasta que el TSJC no levante esta suspensión, no se podrán llevar a cabo los trámites telemáticos mencionados en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña.

3º.Impuesto sobre Activos no Productivos:

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno central contra esta ley y en consecuencia han quedado provisionalmente suspendidos los preceptos impugnados, en concreto el artículo 3.1 apartados a y b y el artículo 6 , la parte en negrita.

Preceptos impugnados:

Artículo 3. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre los activos no productivos la tenencia del sujeto pasivo, en la fecha del devengo del impuesto, de los activos siguientes, siempre que no sean productivos y estén situados en Cataluña:

a) Bienes inmuebles.

b) Vehículos de motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos.

Artículo 6. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos del impuesto sobre los activos no productivos, a título de contribuyentes, las personas jurídicas y las entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general. En todos los casos el sujeto pasivo tiene que tener objeto mercantil.

4º. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica es un tributo propio de la Generalitat de Cataluña, el objeto del cual es gravar las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos y que inciden en el incremento de las emisiones de gases con efecto de invernadero.

Este tributo tiene carácter finalista y tiene que nutrir a partes iguales el Fondo climático y el Fondo de patrimonio natural.

Entrada en vigor

El impuesto, creado por la Ley 5/2017, del 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público (DOGC *núm. 7340, de 30.03.2017), y actualmente regulado dentro de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático (DOGC *núm. 7426, de 03.08.2017), es exigible a partir del 1 de enero de 2018, excepto en el caso de las motocicletas, en qué es exigible a partir del 1 de enero de 2019.

La recaudación del impuesto no empezará hasta el 2018.

GUÍA BREVE DEL IMPUESTO

• Hecho imponible

Constituyen el hecho imponible del impuesto las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos aptos para circular por las vías públicas incluidos dentro de las categorías siguientes:

a) Turismos de la categoría M1: vehículos de motor de como mínimo cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de personas, de hasta un máximo de ocho asientos.

b) Comerciales ligeros de la categoría N1: vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima admisible no superior o igual a 3,5 toneladas.

c) Motocicletas: vehículos a motor de como mínimo dos ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de personas.

A efectos de este impuesto, se consideran aptos para circular por las vías públicas los vehículos siguientes:

a) Los vehículos que constituyen el hecho imponible matriculados en los registros públicos correspondientes, mientras no hayan sido dados de baja.

b) Los vehículos provistos de permisos temporales y los vehículos de matrícula turística

• Supuestos de no sujeción

No están sujetos al impuesto los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por la antigüedad del modelo, puedan ser autorizados a circular excepcionalmente

• Exenciones

Restan exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales adscritos a la defensa del Estado o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados que sean ciudadanos de los países respectivos, siempre que lleven la pertinente identificación externa y a condición de que haya reciprocidad en la extensión y el grado.

c) Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en Cataluña, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

d) Los vehículos que corresponda por la aplicación de disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales.

e) Las ambulancias y los otros vehículos destinados directamente a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

f) Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento general de vehículos, aprobado por el Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, dando por sentado que los sujetos beneficiarios de esta exención no pueden disfrutar de más de un vehículo simultáneamente.

Son sujetos pasivos del impuesto:

a) Las personas físicas titulares del vehículo residentes en Cataluña.

b) Las personas jurídicas, y también las entidades faltas de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio susceptibles de imposición definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general, que sean titulares del vehículo que tengan la residencia en Cataluña, o tengan un establecimiento, una sucursal o una oficina, en los términos que sean establecidos por reglamento.

En el supuesto de segunda o ulterior transmisión del vehículo, está obligado a satisfacer el impuesto referido a todo el periodo impositivo quién sea titular en fecha del 1 de enero, sin perjuicio de los pactos privados que haya entre las partes.

La cuota tributaria se obtiene de aplicar la tarifa que corresponda a las emisiones oficiales de dióxido de carbono por kilómetro del vehículo, de acuerdo con las mesas siguientes:

• A) Tarifa para los ejercicios del 2018 y 2019

a) Turismos de la categoría M1

Vehículos de motor de como mínimo cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de personas, de hasta un máximo de ocho asientos

Emisiones oficiales de dióxido de carbono Tipo marginal

(€/g CO2/Km)

Hasta 120 g/km 0

Más de 120 g/km y hasta 140 g/km 0,55

Más de 140 g/km y hasta 160 g/km 0,65

Más de 160 g/km y hasta 200 g/km 0,80

Más de 200 g/km 1,1

b) Comerciales ligeros de la categoría N1

Vehículos destinados al transporte de mercancías con una demasiada máxima admisible

no superior o igual a 3,5 toneladas

Emisiones oficiales de dióxido de carbono Tipo marginal

(€/g CO2/Km)

Hasta 160 g/km 0

Más de 160 g/km 0,30

• B) Tarifa para los ejercicios del 2020 en adelante

a) Turismos de la categoría M1

Vehículos de motor de como mínimo cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de personas, de hasta un máximo de ocho asientos

Emisiones oficiales de dióxido de carbono Tipo marginal

(€/g CO2/Km)

Hasta 95 g/km 0

Más de 95 g/km y hasta 120 g/km 0,70

Más de 120 g/km y hasta 140 g/km 0,85

Más de 140 g/km y hasta 160 g/km 1,00

Más de 160 g/km y hasta 200 g/km 1,20

Más de 200 g/km 1,40

b) Comerciales ligeros de la categoría N1

Vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima admisible

no superior o igual a 3,5 toneladas

Emisiones oficiales de dióxido de carbono Tipo marginal

(€/g CO2/km)

Hasta 140 g/km 0

Más de 140 g/km 0,70

c) Motocicletas

Emisiones oficiales de dióxido de carbono Tipo marginal

(€/g CO2/km)

Hasta 75 g/km 0

Más de 75 g/km y hasta 100 g/km 0,70

Más de 100 g/km y hasta 120 g/km 0,85

Más de 120 g/km y hasta 140 g/km 1,00

Más de 140 g/km 1,20

• Acreditación de las emisiones oficiales de dióxido de carbono

Las emisiones oficiales de dióxido de carbono se acreditan por medio de un certificado expedido a tal efecto por el fabricante o el importador del vehículo, salvo que estas emisiones consten en la tarjeta de inspección técnica o en cualquier otro documento de carácter oficial.

• Bonificación

Los vehículos que tienen la consideración de vehículos históricos disfrutan de la bonificación del 100% de la cuota. Para disfrutar de esta bonificación, hay que acreditar por medio de la tarjeta de inspección técnica del vehículo que ha sido matriculado con la calificación de histórico.

El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo que la primera adquisición del vehículo se haya producido en una fecha posterior al 1 de enero, o en los supuestos de baja definitiva del vehículo o baja temporal por robo, en los cuales el periodo impositivo es inferior al año natural. En los casos de primera adquisición del vehículo o de baja definitiva o temporal, en que el periodo impositivo es inferior al año natural, el importe de la cuota se prorrateará por días.

El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, salvo el supuesto de baja definitiva del vehículo o baja temporal por robo, que se devenga el día en que se produce la baja.

En los casos de primera adquisición y de alta posterior a la baja temporal del vehículo, el impuesto se exige en régimen de autoliquidación. El contribuyente está obligado a presentar la autoliquidación del impuesto y efectuar el ingreso correspondiente en el plazo que se establezca por reglamento.

El modelo de autoliquidación se tiene que aprobar por orden del consejero del departamento competente en materia de hacienda.

En el resto de casos, el impuesto se gestiona mediante padrón y es elaborado y aprobado por la Agencia Tributaria de Cataluña a partir de los datos de que dispone, con el anuncio previo en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. El padrón se tiene que exponer en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña.

El pago del impuesto en los casos que se gestiona mediante padrón se efectúa mediante recibo, en los términos y con las condiciones que se establezcan por reglamento.

Se tiene que establecer también por reglamento el procedimiento para la modificación de los datos contenidos en el padrón.

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

Presidente ACAT

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES