NOTA SOBRE EL REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURISTIQUES.

 

Barcelona, 25 setembre 2017

 

Benvolguts associats i associades,

 

Us informem que està en vigor el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), aprovat pel Decret 141/2017, de 19 de setembre (DOGC núm. 7459, de 21.09.2017).

 

El Reglament de l’IEET complementa la regulació legal de l'impost, establerta per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i en determina aspectes procedimentals específics.

Pel que fa al Reglament, cal destacar-ne els continguts rellevants següents, entre d’altres:

– Estableix dos períodes de liquidació semestral propers al concepte de temporada turística d'estiu i d'hivern (d'abril a setembre i d'octubre a març), i fixa els terminis d'autoliquidació i ingrés de l’1 al 20 d'octubre i de l’1 al 20 d'abril de cada any.

– Regula les autoliquidacions agregades (model 920), que permeten fer la presentació i el pagament en una única autoliquidació —i, per tant, en un únic tràmit i un únic pagament— de tants establiments (inclosos els creuers turístics) i subjectes passius com es vulgui.

El Decret regula també una nova figura d'obligat tributari introduïda per la Llei 5/2017 —l’assistent en la recaptació— en relació amb aspectes relatius a la resolució d'habilitació, al conveni i a les auditories de les plataformes tecnològiques.

Així mateix, i en relació amb el proper període de presentació i ingrés de l’IEET que s’inicia el proper 1 d’octubre, cal recordar altres novetats que n’afectaran la tramitació ja establertes per la Llei 5/2017, de 28 de març:

1. Ara, la presentació de l’autoliquidació s’ha de fer sempre, obligatòriament i de forma telemàtica (és a dir, no és suficient amb fer el pagament).

2. L’autoliquidació incorpora una nova casella per deduir, si és el cas, l’import de les quantitats que els assistents en la recaptació ja han ingressat o ingressaran.

3. Hi ha noves exempcions: a) per estades que es facin per causes de força major, determinades per reglament, i b) per les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les persones que l’acompanyin.

4. Noves tarifes: s’han actualitzat els imports de les tarifes generals i s’ha creat una tarifa especial (aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes)

La tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.

Tarifa especial

 

Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent

5,00 €

Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior, i establiment o equipament de categoria equivalent

3,50 €

Resta d’establiments i equipaments

2,50 €

D’acord amb aquestes novetats, a la seu electrònica de l’ATC s’estan implementant també un seguit de canvis en les eines de tramitació telemàtica.

Així, la presentació telemàtica —obligatòria en tots els casos— es podrà fer amb dues eines diferents: mitjançant un formulari web o a través d’un nou programa d’ajuda.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquestes noves eines i la seva utilització en aquesta seu electrònica, dins la ruta: Tributs>Impost sobre les estades en establiments turístics. Els aspectes de tramitació i les guies relacionades són dins el subapartat de tramitació: (“Declarar estades en establiments turístics”). El formulari d’autoliquidació del model 950, el programa d’ajuda (models 950, 940 i 920) i les guies detallades de tramitació estaran disponibles a la seu electrònica el proper dia 1 d’octubre.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual, President ACAT

 

NOTA SOBRE EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS TURISTICAS.

 

Barcelona, 25 de septiembre de 2017.

 

Apreciados asociados y asociadas,

 

Os informamos que está en vigor el Reglamento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET), aprobado por el Decreto 141/2017, de 19 de septiembre (DOGC nº. 7459, de 21.09.2017).

El Reglamento del IEET complementa la regulación legal del impuesto, establecida por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, y determina aspectos procedimentales específicos.

Con respecto al Reglamento, hay que destacar los contenidos relevantes siguientes, entre otros:

– Establece dos periodos de liquidación semestral próximos al concepto de temporada turística de verano y de invierno (de abril a septiembre y de octubre a marzo), y fija los plazos de autoliquidación e ingreso del 1 al 20 de octubre y del 1 al 20 de abril de cada año.

– Regula las autoliquidaciones agregadas (modelo 920), que permiten hacer la presentación y el pago en una única autoliquidación —y, por lo tanto, en un único trámite y un único pago— de tantos establecimientos (incluidos los cruceros turísticos) y sujetos pasivos como se quiera.

El Decreto regula también una nueva figura de obligado tributario introducida por la Ley 5/2017 —el asistente en la recaudación— en relación con aspectos relativos a la resolución de habilitación, al convenio y a las auditorías de las plataformas tecnológicas.

Asimismo, y en relación con el próximo periodo de presentación e ingreso del IEET que se inicia el próximo 1 de octubre, hay que recordar otras novedades que afectarán a la tramitación ya establecidas por la Ley 5/2017, de 28 de marzo:

1. Ahora, la presentación de la autoliquidación se tiene que hacer siempre, obligatoriamente y de forma telemática (es decir, no es suficiente con hacer el pago).

2. La autoliquidación incorpora una nueva casilla para deducir, si es el caso, el importe de las cantidades de que los asistentes en la recaudación ya han ingresado o ingresarán.

3. Hay nuevas exenciones: a) por estancias que se hagan por causas de bastante mayor, determinadas por reglamento, y b) por las estancias que haga cualquier persona por motivos de salud, y también las de las personas que lo acompañen.

4. Nuevas tarifas: se han actualizado los importes de las tarifas generales y se ha creado una tarifa especial (aplicable a las estancias en los establecimientos que, dentro de un centro recreativo turístico, estén situados en las áreas en que se admiten actividades de juego y apuestas).

  • La tarifa especial es aplicable a las estancias en los establecimientos que, dentro de un centro recreativo turístico, estén situados en las áreas en que se admiten actividades de juego y apuestas.

Tarifa especial

 

Hotel de 5 estrellas, gran lujo, camping de lujo y establecimiento o equipamiento de categoría equivalente

5,00 €

Hotel de 4 estrellas y 4 estrellas superior, y establecimiento o equipamiento de categoría equivalente

3,50 €

Resto de establecimientos y equipamientos

2,50 €

De acuerdo con estas novedades, en la sede electrónica de la ATC se están implementando también una serie de cambios en las herramientas de tramitación telemática. Así, la presentación telemática —obligatoria en todos los casos— se podrá hacer con dos herramientas diferentes: mediante un formulario web o a través de un nuevo programa de ayuda.

Puede consultarse toda la información relacionada con estas nuevas herramientas y su utilización en esta sede electrónica, dentro de la ruta: Tributos>Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Los aspectos de tramitación y las guías relacionadas están en el subapartado de tramitación: (“Declarar estancias en establecimientos turísticos”). El formulario de autoliquidación del modelo 950, el programa de ayuda (modelos 950, 940 y 920) y las guías detalladas de tramitación estarán disponibles en la sede electrónica el próximo día 1 de octubre.

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

TEXT REGLAMENT IEET

NOTA INTERES

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES