NOTA SOBRE EL CODI LEI

Barcelona, 18 setembre 2017

Benvolguts associats i associades,

Us informem del fet que a partir del 3 de gener de 2018 el Codi Lei serà obligatori per a totes aquelles persones jurídiques que participen als mercats financers i hauran de facilitar el seu LEI a les empreses de serveis d'inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers perquè aquestes puguin identificar-los abans d'executar les operacions. Si el client no facilita el seu LEI, no es podran executar les operacions instruïdes.

Com a conseqüència de la transposició de la normativa comunitària, les persones jurídiques (per tant també les fundacions) que participen als mercats financers mitjançant operacions de repos, derivats o valors, a partir de 2018 estaran obligades a disposar de l'esmentat codi LEI. Amb aquest codi s'identificaran davant les empreses de serveis d'inversió i les entitats de crèdit que executin les seves transaccions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat.

Al nostre país, l'òrgan acreditat per atorgar el LEI és el Registre Mercantil amb independència de si l'entitat sol·licitant és o no una societat mercantil.

Finalment, cal tenir en compte que el LEI té vigència anual i s'ha de renovar.

Sol·licitar el Codi Lei en el Registre Mercantil és molt senzill. S'ha de complimentar la sol•licitud a través de la pàgina web del Registre i abonar la taxa corresponent.

Una vegada completats i gravats les dades, s'imprimirà el document de sol·licitud, se signarà pel representant legal i es presentarà en el Registre Mercantil de tramitació juntament amb el justificant de pagament dels corresponents honoraris per l'emissió del LEI.

Una vegada rebuda la sol·licitud i el justificant de pagament de les taxes, el Registrador ha de verificar la validesa de les dades de referència basat en la informació disponible en diferents fonts públiques. També s'assegura que no existeixi ja un codi LEI actiu i que no hi hagi altres sol·licituds en curs per a la mateixa entitat.

El procés de qualificació té un termini màxim de 15 dies hàbils, encara que l'habitual és que aquest termini no excedeixi de 4 dies hàbils.

Una vegada que el codi LEI és assignat a l'entitat, s'enviarà el certificat LEI a l'adreça de correu electrònic de la persona de contacte indicada en la sol·licitud. Des d'aquest moment el LEI està actiu.

L'Ordre JUS/35/2014, de 20 de gener estableix els honoraris que percebrà el Registrador per l'emissió i la renovació del codi LEI.

• Emissió inicial del codi LEI : 100 euros + IVA

• Renovació anual del codi *LEI : 50 euros + IVA

Més informació: https://www.justicia.lei.registradores.org/

El codi LEI és un codi global alfanumèric de 20 caràcters concebut en particular per a aquelles organitzacions que són part d'un contracte financer ja que identifica unívocament a les entitats legals.

És únic, permanent, consistent i portable per cada entitat.

Cada Registre LEI conté la següent informació sobre l'entitat:

• Nom oficial

• Domicili legal

• Domicili real de la seu principal de l'entitat

• País / regió de jurisdicció legal

• Forma social

• Nombre en el Registre d'entitats i nom del Registro

• Codi *LEI del LOU responsable del Registre *LEI de l'entitat

• Data de registre inicial del *LEI

• Data de l'última actualització de dades

• Data i motiu de terminació del *LEI

Consultar i conèixer els codis LEI d'empreses

Els codis LEI i les seves dades associades emeses pel LOU espanyol poden ser consultats de forma gratuïta a la web de Registradors d'Espanya, en l'opció “Cerca LEI”. Els codis emesos per LOU estrangers estan disponibles a la web Global Legal Entity Identifier Found

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

NOTA SOBRE EL CODIGO LEI

Barcelona, 18 septiembre 2017

Apreciados asociados y asociadas,

Os informamos a que a partir del 3 de enero de 2018 el Código Lei será obligatorio para todas aquellas personas jurídicas que participan en los mercados financieros y deberán facilitar su LEI a las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito que ejecuten transacciones sobre instrumentos financieros para que éstas puedan identificarles antes de ejecutar las operaciones. Si el cliente no facilita su LEI, no se podrán ejecutar las operaciones instruidas.

Como consecuencia de la transposición de la normativa comunitaria, las personas jurídicas (por tanto también las fundaciones) que participan en los mercados financieros mediante operaciones de repos, derivados o valores, a partir de 2018 estarán obligadas a disponer del mencionado código LEI. Con este código se identificarán ante las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito que ejecuten sus transacciones sobre instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado.

En nuestro país, el órgano acreditado para otorgar el LEI es el Registro Mercantil con independencia de si la entidad solicitante es o no una sociedad mercantil. Por último, hay que tener en cuenta que el LEI tiene vigencia anual y se debe renovar.

Solicitar el Código Lei en el Registro Mercantil es muy sencillo. Se debe complimentar la sol·licitud a través de la pàgina web del Registro y abonar la tasa correspodiente.

Una vez completados y grabados los datos, se imprimirá el documento de solicitud, se firmará por el representante legal y se presentará en el Registro Mercantil de tramitación junto con el justificante de pago de los correspondientes honorarios por la emisión del LEI.

Una vez recibida la solicitud y el justificante de pago de las tasas, el Registrador debe verificar la validez de los datos de referencia basado en la información disponible en diferentes fuentes públicas. También se asegura que no exista ya un código LEI activo y que no haya otras solicitudes en curso para la misma entidad. El proceso de calificación tiene un plázo máximo de 15 días hábiles, aunque lo habitual es que este plazo no exceda de 4 días hábiles.

Una vez que el código LEI es asignado a la entidad, se enviará el certificado LEI a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto indicada en la solicitud. Desde ese momento el LEI está activo.

La Orden JUS/35/2014, de 20 de enero establece los honorarios que percibirá el Registrador por la emisión y la renovación del código LEI.

• Emisión inicial del código LEI : 100 euros + IVA

• Renovación anual del código LEI : 50 euros + IVA

Más información: https://www.justicia.lei.registradores.org/

El código LEI es un código global alfanumérico de 20 caracteres concebido en particular para aquellas organizaciones que son parte de un contrato financiero ya que identifica unívocamente a las entidades legales.

Es único, permanente, consistente y portable por cada entidad.

Cada Registro LEI contiene la siguiente información sobre la entidad:

 • Nombre oficial

 • Domicilio legal

 • Domicilio real de la sede principal de la entidad

 • País / región de jurisdicción legal

 • Forma social

 • Número en el Registro de entidades y nombre del Registro

 • Código LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad

 • Fecha de registro inicial del LEI

 • Fecha de la última actualización de datos

 • Fecha y motivo de terminación del LEI

  Consultar y conocer los códigos LEI de empresas

  Los códigos LEI y sus datos asociados emitidos por el LOU español pueden ser consultados de forma gratuita en la web de Registradores de España, en la opción “Búsqueda LEI”. Los códigos emitidos por LOU extranjeros están disponibles en la web Global Legal Entity Identifier Found

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

 

 

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES