NOTA SOBRE EL MODEL 232

 

 

Benvolguts associats i associades,

 

Us informem que en el BOE de 30 d'agost es va publicar l'Ordre *HFP/816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

 

Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016, s'ha optat per traslladar els quadres d'informació amb persones o entitats vinculades contingut en el model 200 de declaració de l'Impost de societats a una nova declaració informativa en la qual s'informi expressament de les operacions amb persones o entitats vinculades.

 

S'ha optat també per traslladar la informació relativa a operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, que tradicionalment també es ve incloent a la declaració de l'Impost de societats, a la nova declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

 

En relació amb el quadre denominat «Informació operacions amb persones o entitats vinculades (art. 13.4 *RIS)», es manté l'obligació d'informar sobre les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.

 

Quant a l'obligació d'informar sobre determinades operacions específiques, l'actual ordre ministerial obliga a informar sobre aquest tipus d'operacions, sempre que l'import conjunt de cada tipus d'operació en el període impositiu superi els 100.000 euros, independentment del mètode de valoració utilitzat, havent d'informar-se en aquest supòsit de cadascun dels tipus d'operacions que superin el límit conjunt.

 

Així mateix, per als períodes impositius iniciats en 2016, s'ha inclòs una regla especial per evitar que es produeixi el fraccionament de les operacions vinculades, de tal forma que tot i que no se superin els imports conjunts anteriorment esmentats, existirà igualment l'obligació d'informar respecte a aquelles operacions del mateix tipus i mètode utilitzat, quan l'import del conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50% de l'import net de la xifra de negocis de l'entitat.

 

D'altra banda, i en relació amb el quadre denominat «Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (article 23 i DT 20ª LIS)» i el quadre denominat «Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals», s'ha mantingut el contingut dels mateixos en els termes que estaven a la declaració de l'Impost de societats de l'exercici 2015, de tal forma que hauran d'incloure's aquestes operacions independentment de l'import de les mateixes.

 

El citat model estarà disponible exclusivament en format electrònic

 

La presentació del model 232 de «Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals» s'haurà de realitzar en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar.

 

El termini de presentació del model 232 de «Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals», per als períodes impositius iniciats en el 2016 i que finalitzin abans del 31 de desembre de 2016, serà des del dia 1 al 30 de novembre següents a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar.

 

Recordar que s'entenen operacions vinculades les següents:

 

a) Una entitat i els seus socis o partícips.

b) Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.

c) Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

d) Dues entitats que pertanyin a un grup.

i) Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

f) Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

g) Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directa o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis.

 

h) Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l'estranger.

 

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per cent. L'esment als administradors inclourà als de dret i als de fet.

 

Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE EL MODELO 232

 

 

Apreciados asociados y asociadas,

 

Os informamos que en el BOE de 30 de agosto se publicó la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016, se ha optado por trasladar los cuadros de información con personas o entidades vinculadas contenido en el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades a una nueva declaración informativa en la que se informe expresamente de las operaciones con personas o entidades vinculadas.

Se ha optado también por trasladar la información relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, que tradicionalmente también se viene incluyendo en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, a la nueva declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

En relación con el cuadro denominado «Información operaciones con personas o entidades vinculadas (art. 13.4 RIS)», se mantiene la obligación de informar acerca de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado.

En cuanto a la obligación de informar sobre determinadas operaciones específicas, la actual orden ministerial obliga a informar sobre este tipo de operaciones, siempre que el importe conjunto de cada tipo de operación en el período impositivo supere los 100.000 euros, independientemente del método de valoración utilizado, debiendo informarse en este supuesto de cada uno de los tipos de operaciones que superen el límite conjunto.

Asimismo, para los períodos impositivos iniciados en 2016, se ha incluido una regla especial para evitar que se produzca el fraccionamiento de las operaciones vinculadas, de tal forma que aun cuando no se superen los importes conjuntos anteriormente mencionados, existirá igualmente la obligación de informar respecto a aquellas operaciones del mismo tipo y método utilizado, cuando el importe del conjunto de las mismas en el período impositivo sea superior al 50% del importe neto de la cifra de negocios de la entidad.

Por otra parte, y en relación con el cuadro denominado «Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (artículo 23 y DT 20ª LIS)» y el cuadro denominado «Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales», se ha mantenido el contenido de los mismos en los términos que estaban en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015, de tal forma que deberán incluirse estas operaciones independientemente del importe de las mismas.

El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico

La presentación del modelo 232 de «Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales» se deberá realizar en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del período impositivo al que se refiera la información a suministrar.

El plazo de presentación del modelo 232 de «Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales», para los períodos impositivos iniciados en el 2016 y que finalicen antes del 31 de diciembre de 2016, será desde el día 1 al 30 de noviembre siguientes a la finalización del período impositivo al que se refiera la información a suministrar.

Recordar que se entienden operaciones vinculadas las siguientes:

Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.

c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

f) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25 por ciento. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.

Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

 

Josep M Paños Pascual

President ACAT

 

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES