Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: cid:image001.png@01D2E378.8A593B10

 

06 de setembre de 2017

 

L'Agència Tributària de Catalunya culmina amb èxit el seu desplegament amb l'obertura de les noves oficines

 

Benvolguts,

Benvolgudes,

 

Ens plau comunicar-vos que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha culminat el seu desplegament territorial amb l'obertura, el dilluns 4 de setembre, de 27 noves oficines arreu del territori català: 14 oficines territorials i 13 de serveis tributaris compartides amb l'Administració local, les quals se sumen a les tres delegacions territorials de l'ATC a Girona, Tarragona i Lleida, als serveis centrals de Barcelona i a l'Oficina Territorial al Barcelonès Nord (Poblenou), que ja es va inaugurar el febrer passat, de manera que l'ATC passa a tenir 32 oficines amb l'objectiu d'oferir un millor servei, més proper i eficient, als ciutadans.

 

Les noves oficines territorials s'ubiquen a Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, la Seu d'Urgell, Reus i Tortosa. Els ciutadans, i excepcionalment els professionals (en el marc de l'Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris), hi podran trobar els serveis següents:

 

– Gestió d'expedients tributaris.

– Servei de cita prèvia.

– Presentació d'autoliquidacions de tributs gestionats per l'ATC i recepció i registre de documentació relacionada amb aquests tributs.

– Informació sobre els tributs que gestiona l'ATC i les diputacions, els ajuntaments i altres ens locals adherits a Tributs de Catalunya.

 

Pel que fa a les 13 noves oficines de serveis tributaris compartides amb les administracions locals s'han obert a Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, Móra d'Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha, Tremp i l'Hospitalet de Llobregat, i presten els mateixos serveis que les oficines territorials tret de la gestió d'expedients tributaris.

 

Aquestes 32 oficines de l'ATC, juntament amb els 161 punts d'informació i finestreta única de la xarxa Tributs de Catalunya, representen un total de 193 punts d'atenció i assistència tributària als contribuents, que, juntament amb un equip de 700 professionals i l'e-SPRIU, un avançat sistema informàtic, permetran a l'ATC oferir un servei de qualitat, més personalitzat, proper, accessible i eficient. Podeu consultar les adreces de les noves oficines, així com els horaris d'obertura, a l'apartat de la seu electrònica de l'ATC sobre Oficines tributàries.

 

Així mateix, aquest desplegament significa també la culminació del desplegament competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria tributària, d'acord amb l'actual marc legislatiu, ja que l'Agència assumeix la gestió i la recaptació directa dels tributs propis i dels cedits per l'Estat (transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, i successions i donacions), així com la recaptació executiva.

 

També podeu ampliar la informació amb aquesta notícia.

 

Cordialment,

 

 

Eudald Vigo i Tarrés

Cap de l'Àrea d'Estratègia i Relacions Externes

 

     

 

 

 

 

 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: cid:image001.png@01D2E378.8A593B10

 

06 de septiembre de 2017

 

La Agencia Tributaria de Cataluña culmina con éxito su despliegue territorial con la apertura de las nuevas oficinas

 

Apreciado señor,

Apreciada señora,

 

Nos complace comunicarle que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha culminado su despliegue territorial con la apertura, el lunes 4 de septiembre, de 27 nuevas oficinas por todo el territorio catalán: 14 oficinas territoriales y 13 oficinas de servicios tributarios compartidas con la Administración local, las cuales se suman a las tres delegaciones territoriales de la ATC en Girona, Tarragona y Lleida, a los servicios centrales de Barcelona y a la Oficina Territorial en el Barcelonès Nord (Poblenou), que ya se inauguró en febrero pasado, de forma que la ATC pasa a tener 32 oficinas con el objetivo de ofrecer un mejor servicio, más próximo y eficiente, a los ciudadanos.


Las nuevas oficinas territoriales se ubican en Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Figueres, La Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, La Seu d'Urgell, Reus y Tortosa. Los ciudadanos, y excepcionalmente los profesionales (en el marco de la Orden VEH/85/2017, de 11 de mayo, por la que se establece la obligación del uso de los medios electrónicos en las presentaciones y pago de diversas autoliquidaciones para determinados obligados tributarios), encontrarán en estas oficinas los siguientes servicios:


– Gestión de expedientes tributarios.
– Servicio de cita previa.
– Presentación de autoliquidaciones de tributos gestionados por la ATC y recepción y registro de documentación relacionada con estos tributos.
– Información sobre los tributos que gestionan la ATC y las diputaciones, los ayuntamientos y otros entes locales adheridos a Tributos de Cataluña.

En relación con las 13 nuevas oficinas de servicios tributarios compartidas con las administraciones locales, han abierto sus puertas en Igualada, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Cervera, Olot, Valls, Móra d'Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha, Tremp y L'Hospitalet de Llobregat, y prestan los mismos servicios que las oficinas territoriales, excepto la gestión de expedientes tributarios.

Estas 32 oficinas de la ATC, junto con los 161 puntos de información y ventanilla única de la red Tributos de Cataluña, representan un total de 193 puntos de atención y asistencia tributaria a los contribuyentes, que junto con un equipo de 700 profesionales y el e-SPRIU, un avanzado sistema informático, permitirán a la ATC ofrecer un servicio de calidad, más personalizado, cercano, accesible y eficiente. Si lo desea, puede consultar las direcciones de las nuevas oficinas, así como los horarios de apertura, en el apartado de la sede electrónica de la ATC sobre Oficinas tributarias.

 

También puede ampliar la información con esta noticia.

 

Cordialmente,

 

 

Eudald Vigo i Tarrés

Jefe del Área de Estrategia y Relaciones Externas

 

     

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES