NOTA SOBRE LA PROPOSTA DE REFORMA DEL TERMINI DE PRESENTACIO DE DECLARACIONS TRIBUTARIES I LA PLUSVALUA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

 

Barcelona, 29 agost 2017

 

Benvolguts associats i associades,

 

Us informem en primer lloc que el Ministeri d’Hisenda ha publicat el “Proyecto de Orden por el que se modifica la orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347.”

 

Entre les novetats que presenta aquesta ordre destaca el fet que respecte a la declaració anual d'operacions amb terceres persones -model 347- el termini de presentació conclourà en 2018 el 31 gener en lloc, com fins ara, el 28 de febrer.

 

Es preveu també en la futura ordre l'avançament a gener al calendari del contribuent de les declaracions anuals d'imposicions, disposicions de fons (model 171); la d'entitats en règim d'atribució de rendes (model 184), que es realitzaven fins ara entre l'1 i el 31 de març; així com, la de partícips i aportacions a plans, fons de pensions i sistemes alternatius (model 345), establerta fins ara per al mes de febrer.

 

El text de la norma manté vigent per al mes de gener la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per rendiments del treball i d'activitats econòmiques -model 190-.

 

Això comportarà una càrrega de treball pel mes de gener desmesurada: tancament IVA, IRPF, lloguers, model 347 i model 184 que creiem totalment fora de lloc.

 

L’ACAT presentarà al·legacions a aquesta proposta d’ordre demanant un calendari tributari més raonable.

 

Us adjuntem copia del projecte d’ordre.

 

En segon lloc informar-vos que l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb un informe sol·licitat al Consell Tributari, ha decidit que deixarà de cobrar l’impost de plusvàlua en tots aquells casos en què no s’hagi produït un increment del valor dels terrenys. La decisió arriba després que una sentència del Tribunal Constitucional del maig del 2017 anul·lés l’impost en aquells casos en què se sotmetia a tributació situacions de no increment de valor i fixés que calia una modificació de la Llei d’Hisendes Locals per establir com calcular l’increment d’aquest valor. Per aquesta raó, el Govern Municipal ha decidit aturar el cobrament de l’impost fins que l’Estat no reformi la llei.

Així doncs, qualsevol persona interessada que hagi de pagar una autoliquidació o liquidació de l’impost de plusvàlua i consideri que no s’ha produït un increment de valor dels terrenys pot presentar una instància, acompanyada de la documentació que acrediti aquesta manca d’increment, ja sigui un peritatge, una escriptura notarial o un altre document que consideri adient per acreditar-ho. D’acord amb el dictamen del Consell Tributari, l’Ajuntament no resoldrà les instàncies que rebi fins que es modifiqui la Llei d’Hisendes Locals. De la mateixa manera, també s’aturaran momentàniament els procediments d’inspecció en curs sobre transmissions d’immobles quan el contribuent al·legui i adjunti la documentació que acrediti aquesta manca d’increment del valor dels terrenys.

En el cas de les autoliquidacions o liquidacions que ja hagin estat pagades i que es trobin en la mateixa situació de manca d’increment del valor, els contribuents també podran sol·licitar la seva revisió mitjançant una instància motivada que es resoldrà d’acord amb el que disposi la nova legislació. En tots els casos esmentats, la persona interessada rebrà un document de l’Ajuntament en què quedi constància d’aquesta suspensió provisional del procediment, i igualment pot demanar més informació personalment sobre els procediments a fer a l’Institut Municipal d’Hisenda amb cita prèvia

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

 

 

NOTA SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL PLAZO DE PRESENTACION DE DECLARACIONES TRIBUTARÍAS Y LA PLUSVALIA EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

 

Barcelona, 29 agosto 2017

 

Queridos asociados y asociadas,

 

Os informamos en primer lugar que el Ministerio de Hacienda ha publicado el “Proyecto de Orden por el que se modifica la orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba lo modelo 190 para la declaración del resumen anual de retencions e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 34.”

 

Entre las novedades que presenta esta orden destaca el hecho que respecto a la declaración anual de operaciones con terceras persones -modelo 347- el plazo de presentación concluirá en 2018 el 31 enero en lugar, como hasta ahora, el 28 de febrero.

 

Se prevé también en la futura orden el adelanto a enero en el calendario del contribuyente de las declaraciones anuales de imposiciones, disposiciones de fondos(modelo 171); la de entidades en régimen de atribución de rentas (modelo 184), que se realizaban hasta ahora entre el 1 y el 31 de marzo; así como, la de partícipes y aportaciones a planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos (modelo 345), establecida hasta ahora para el mes de febrero.

 

El texto de la norma mantiene vigente para el mes de enero la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos por anticipado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rendimientos del trabajo y de actividades económicas -modelo 190-.

 

Esto comportará una carga de trabajo por el mes de enero desmesurada: cierre IVA, IRPF, alquileres, modelo 347 y modelo 184 que creemos totalmente fuera de lugar.

 

La ACAT presentará alegaciones a esta propuesta de orden pidiendo un calendario tributario más razonable.

 

Os adjuntamos copia del proyecto de orden.

 

En segundo lugar informaros que el Ayuntamiento de Barcelona,de acuerdo con un informe solicitado al Consell Tributari, ha decidido que dejará de cobrar el impuesto de plusvalía en todos aquellos casos en que no se haya producido un incremento del valor de los terrenos. La decisión llega después de que una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del 2017 anulara el impuesto en aquellos casos en que se sometía a tributación situaciones de no incremento de valor y fijara que hacía falta una modificación de la Ley de Haciendas Locales para establecer como calcular el incremento de este valor. Por esta razón, el Gobierno Municipal ha decidido paralizar el cobro del impuesto hasta que el Estado no reforme la ley.

Cualquier persona interesada que tenga que pagar una autoliquidación o liquidación del impuesto de plusvalía y considere que no se ha producido un incremento de valor de los terrenos puede presentar una instancia, acompañada de la documentación que acredite que no se ha producido este incremento, ya sea un peritaje, una escritura notarial u otro documento que considere adecuado. De acuerdo con el dictamen del Consell Tributari, el Ayuntamiento no resolverá las instancias que se presenten hasta que se modifique la Ley de Haciendas Locales. Asimismo, también se suspenderán los procedimientos de inspección en curso sobre transmisiones de inmuebles cuando el contribuyente alegue y adjunte la documentación que acredite esta falta de incremento del valor de los terrenos.

En el caso de autoliquidaciones o liquidaciones que ya hayan sido pagadas y que se encuentren en la misma situación de falta de incremento del valor, los contribuyentes también podrán solicitar su revisión mediante una instancia motivada que se resolverá de acuerdo con lo que disponga la nueva legislación. En todos los casos mencionados, la persona interesada recibirá un documento del Ayuntamiento en que quede constancia de esta suspensión provisional del procedimiento, e igualmente puede pedir más información personalmente sobre los procedimientos a seguir en el Instituto Municipal de Hacienda con cita previa.

 

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con acat@acatfcl.cat

 

Josep M Paños Pascual

Presidente ACAT

PROJECTE ORDRE MODIFICACIO TERMINIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES