NOTA SOBRE LA COMPENSACIO DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN L'IMPOST DE SOCIETATS PRESENTAT FORA DE TERMINI.

Barcelona, 2 agost 2017

Benvolguts associats i associades,

Us informem que l'Agència Tributària està començant a emetre liquidacions provisionals en el supòsit de declaracions de l'impost de societats presentades fora de termini i amb quotes positives que es compensen amb bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

Segons el nou criteri de l'Agència Tributària, emparat en resolucions del TEAC, la compensació de bases imposables negatives és una opció del contribuent que solament pot exercir si presenta la declaració en termini.

L'argument jurídic es basa en l'article 119 LGT:

“3. Les opcions que segons la normativa tributària s'hagin d'exercitar, sol·licitar o renunciar amb la presentació d'una declaració no podran rectificar-se amb posterioritat a aquest moment, tret que la rectificació es presenti en el període reglamentari de declaració.”

L'efecte d'aquesta nova interpretació és devastadora per al contribuent.

Així, una societat que tingués en l'exercici corrent una base imposable positiva però tingués bases imposables negatives pendents de compensar, si es presentés la declaració de l'impost fora de termini no podria compensar aquestes bases negatives i hauria d'ingressar l'impost corresponent sense perjudici que en els exercicis posteriors pogués compensar aquestes bases imposables negatives.

Entenem que aquesta interpretació és un autèntic despropòsit ja que la llei de l'impost de societats no estableix aquesta limitació, la LGT ja preveu una sanció per presentar la declaració fora de termini i quan es realitza la presentació fora de termini no s'està rectificant res, sinó que es presenta la declaració per primera vegada.

Ja s'han presentat els primers recursos i us anirem informant sobre els resultats dels mateixos, però per precaució és aconsellable evitar presentar impostos de societats fora de termini si es té previsió de compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors, almenys fins que aquest tema quedi degudament aclarit.

Els interessats a presentar al·legacions poden sol·licitar un model a la ACAT.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES