VERSION CASTELLANO

NOTA INFORMATIVA FISCAL

 Barcelona, 1 juliol 2019

 Benvolguts associats i associades,

 1. Nota informativa Campanya Societats 2018

La principal novetat de la Campanya Societats 2018 consisteix en què, a partir del 1 de juliol de 2019, no estarà disponible el programa d'ajuda PADIS del Model 200, que serà substituït, per a períodes impositius iniciats a partir del 1 de gener de 2018, per un formulari d'ajuda (Societats WEB), amb l'objectiu d'introduir millores en la gestió de les declaracions tributàries presentades pels contribuents.

Aquest servei d'ajuda ofereix majors avantatges per tramitar i presentar la declaració del Impost sobre Societats, ja que permet l'accés directe al servidor de l'Agència Tributària sense necessitat d'haver de baixar un programa d'ajuda en un ordinador, com fins a ara calia. D'aquesta manera, utilitzant qualsevol dispositiu electrònic que permeti la connexió amb aquest servidor, pot procedir-se a emplenar la declaració.

A partir del 1/7/2019, l'Impost sobre Societats podrà presentar-se utilitzant 2 vies:

 • Societats WEB.
  • Incorporació de dades manual en formulari.
  • Importació de fitxer.200
 • Programari de tercers, mitjançant la generació d'un fitxer 200.
  En aquest cas es procedirà a presentar el Model 200 de manera directa sense utilitzar el formulari Societats web.
  En aquesta campanya, s'han millorat els processos de validació de la informació, per la qual cosa es recomana revisar els programes externs que confeccionen fitxers.200 per a la seva adequació a les especificacions d'aquesta campanya, ja que en cas que el fitxer creat per a la seva presentació mitjançant Societats web o presentació directa, no compleixi amb les validacions requerides en aquesta campanya, el fitxer serà rebutjat.
  Per aquesta raó, es recomana anticipar la validació/presentació del Model 200, amb l'objectiu de que, en cas de produir-se alguna incidència en la generació del fitxer, es pugui disposar de temps suficient per a l'esmena abans del fi de termini de presentació.
  Altra novetat d'aquesta campanya, és que no s'admetrà la presentació de declaracions amb persones o entitats mal identificades (NIF de socis, administradors, entitats participades, etc.). En aquells casos en què té cabuda l'emplenament de dades d'identificació de tercers països (mitjançant camp de país o marca similar al efecte) no es realitzarà la validació contra el cens de l'AEAT.
  Per tant, es recomana la utilització de forma prèvia del servei d'ajuda d'identificació que es troba disponible en el web de l'AEAT, on es pot consultar la identificació tant de forma individual com de forma massiva
  2º   IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS
  S’ha publicat l’Ordre VEH/123/2019, de 20 de juny, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 540 de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7904, de 26 de juny).
  D'acord amb la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, aquest tribut propi de la Generalitat de Catalunya té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests quan formin part de l'actiu del subjecte passiu.
  El Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, modifica l'article 10 de l'esmentada Llei 6/2017, i estableix el termini i la forma de presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent. Així mateix, determina que el termini per a la presentació i l'ingrés de les autoliquidacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019 ha de ser entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre del 2019.
  Estan obligades a presentar l'autoliquidació, amb el model 540, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició que, d'acord amb la normativa de l'impost, tenen la consideració de subjectes passius per la tinença, a la data de meritació de l'impost, de determinats actius no productius situats a Catalunya.
  La presentació de l'autoliquidació del model 540 s'ha de realitzar telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya i l'ingrés corresponent s'ha d'efectuar per alguna de les formes habilitades per l'Agència.
  3. Sol·licituds de devolució per motiu de maternitat/paternitat quan existeix una prèvia resolució desestimatòria i ferm
  Segons criteri dels serveis jurídics del Ministeri d'Hisenda, el caràcter retroactiu de la modificació efectuada pel Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, en la lletra h) del article 7 de la Llei 35/2006, permet realitzar les devolucions que procedeixin pel motiu de maternitat/paternitat fins i tot en els casos en què s'hagués presentat prèviament altra sol·licitud que hagués estat desestimada i aquesta situació hagués adquirit fermesa.
  La fermesa pot haver-se produït bé per no haver interposat cap tipus de recurs o reclamació contra la resolució, bé perquè s'haguessin desestimat tots els recursos o reclamacions interposats.
  Dins aquesta situació general podem trobar dos suposats:
 1. El potencial beneficiari encara no ha presentat una segona sol·licitud. Pot presentar una segona sol·licitud si no ha prescrit l'exercici fiscal en què ha obtingut la prestació/retribució de maternitat/paternitat.
  Ha de tenir-se en compte que tant la presentació de la primera sol·licitud com la notificació de la resolució desestimatòria d'aquesta sol·licitud hauran interromput la prescripció. Per consegüent, avui dia l'exercici fiscal no estarà prescrit si no han transcorregut quatre anys des de la data de notificació al interessat de la resolució o sentència desestimatòria que va esdevenir ferm.
  La presentació de la segona sol·licitud podrà efectuar-se de la següent manera:
  • Si la prestació/retribució correspon als anys 2014, 2015, 2016 o 2017, el potencial beneficiari podrà utilitzar el formulari específic disponible al efecte en la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en què haurà d'indicar en quins d'aquests anys ha percebut la renda i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s'abonarà la devolució que procedeixi.
  • Si la prestació/retribució correspon a anys anteriors a 2014, el potencial beneficiari haurà de presentar una sol·licitud ordinària, no subjecta a model, en què haurà de facilitar el seu nom, cognoms i NIF, juntament amb l'any de percepció de la prestació i el nombre IBAN d'un compte bancari de què sigui titular.
   En cap dels dos casos cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social, de la Mutualitat de previsió social o de l'entitat pagadora, acreditatiu de les prestacions o retribucions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en cas que aquest certificat no es trobi en l'expedient de la primera sol·licitud, l'AEAT reclamarà directament del pagador tota la informació precisa per a la resolució del procediment.
 2. El potencial beneficiari ja ha presentat una segona sol·licitud dins del termini de prescripció.

Aquesta segona sol·licitud es resoldrà en sentit positiu, acordant les devolucions que procedeixin.

Si la segona sol·licitud s'hagués resolt en sentit negatiu, l'interessat podrà presentar un escrit, per registre electrònic en l'enllaç següent:

Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària

Una vegada que s'ha accedit, la presentació es fa en l'apartat "Presentació de recurs o sol·licitud", segons figura en la següent imatge:

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/Rectificacion_autoliquidacion.jpg

També pot presentar-se l'escrit en qualsevol registre de qualsevol Administració, mostrant la seva oposició al resolt, al que l'Administració contestarà positivament en cas que procedeixi.

L'escrit només haurà de contenir els cognoms, nom i nombre de DNI de la/l'interessat, sol·licitant novament la devolució del IRPF del any en què va percebre la prestació exempta i el nombre IBAN d'un compte bancari de què sigui titular.

4.Efectes tributaris de l’entrada en vigor de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

La disposició final segona de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que entra en vigor el 16 de juny de 2019, estableix el següent:

“Disposició final segona. Modificació del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

S’afegeix el paràgraf final següent a l’article 45, que queda redactat de la manera següent:

«Els beneficis fiscals i les exempcions subjectives concedits per aquesta o altres lleis en la modalitat de quota variable de documents notarials de l’impost sobre actes jurídics documentats no són aplicables en les operacions en què el subjecte passiu es determini en funció del paràgraf segon de l’article 29 del text refós, tret que es disposi expressament una altra cosa.»”

D’acord amb el precepte transcrit, a partir de la data d’entrada en vigor de la norma, les exempcions subjectives concedides per, entre d’altres, la Llei 20/1990 a les cooperatives de crèdit i a les caixes rurals, queden derogades i, per tant, serà aplicable la regla de subjecció sense exempció quan concedeixin préstecs amb garantia hipotecària en favor de tercers.

També deixaran d’estar exemptes les escriptures que documentin operacions de préstec amb garantia hipotecària quan el subjecte passiu sigui la SAREB, llevat que es tracti de la concessió de garanties relatives a préstecs preexistents o com a garanties al marge de préstecs, és a dir, per garantir el compliment d’altres tipus d’obligacions.

5. Informació sobre la propera campanya de declaracions informatives 2019 i recomanacions en la identificació

L'Agència Tributària ha de gestionar la informació obtinguda del manera més eficient i àgil possible, per la qual cosa la informació presentada ha de ser de la major qualitat, amb els menors errors de validació, i especialment amb la correcta identificació dels contribuents.

Per això, l'Ordre HAC 1148/2018, de 18 d'octubre va introduir una modificació en la forma de presentació de les declaracions informatives de gran volum d'informació, mitjançant la implementació del conegut com TGVI en línia (Transmissió de grans volums d'informació amb validació de la informació en línia).

No obstant això, el nou sistema TGVI en línia aplica de forma gradual, de la següent manera:

 • Declaracions informatives del exercici 2018: el nou sistema es va aplicar únicament als següents models: models 156, 181, 182, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 291, 345, 346 i 347.
 • Declaracions informatives 2019: el nou sistema TGVI en línia s'aplicarà als models 159, 170, 171, 180, 184, 189, 195, 199, 270, 280, 296, 349, 611, 616, 720, 990 i el 993.
  Una vegada implementada la primera fase del nou sistema als models del exercici 2018, la propera campanya de declaracions informatives 2019 (a presentar a partir del 1 de gener de 2020) implicarà una modificació substancial en la part tècnica de remissió de la informació per als models esmentats en segon terme.
  D'aquesta manera, i al igual que va ocórrer el 2018 per als models afectats per la nova forma de presentació, se substituirà el sistema actual de TGVI (transmissió de grans volums d'informació) pel nou TGVI en línia, que suposa no només la transmissió de la informació, sinó també la validació de la mateixa de forma simultània..
  Així, els registres amb errors (de validació o d'identificació) no seran admesos pels sistemes d'informació de l'AEAT.
  Molts d'aquests errors es refereixen a problemes i incidències relacionades amb la identificació fiscal dels contribuents. Per aquest motiu, es recomana que, per evitar problemes i errors en els registres a declarar en la campanya d'informatives 2019, s'accedeixi al servei d'ajuda en la identificació fiscal disponible en la pàgina web de l'AEAT per aconseguir una correcta identificació dels contribuents que vagin a ser inclosos en la corresponent declaració informativa.
  https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/Imagenes/Identificacion_fiscal.jpg
  SERVEI D'AJUDA – IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Aquest servei d'ajuda es troba disponible en el següent enllaç de la pàgina web de l'AEAT:
  "Identificació fiscal"
  La consulta d'identificació pot realitzar-se tant de forma individual com de forma massiva respecte a una relació de persones

Josep M Paños Pascual,

President  ACAT

Altres notes d'interès

MODIFICACIO IVA-SMI 2020

07/02/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre el pla de control tributari 2020

05/02/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota pagament a compte impost de societats

05/02/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre el prestadors serveis, pensions i programes d'ajuda

22/01/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS