Sol·licituds de devolució per motiu de maternitat/paternitat quan existeix una prèvia resolució desestimatòria i ferm

Segons criteri dels serveis jurídics del Ministeri d'Hisenda, el caràcter retroactiu de la modificació efectuada pel Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, en la lletra h) del article 7 de la Llei 35/2006, permet realitzar les devolucions que procedeixin pel motiu de maternitat/paternitat fins i tot en els casos en què s'hagués presentat prèviament altra sol·licitud que hagués estat desestimada i aquesta situació hagués adquirit fermesa.

La fermesa pot haver-se produït bé per no haver interposat cap tipus de recurs o reclamació contra la resolució, bé perquè s'haguessin desestimat tots els recursos o reclamacions interposats.

Dins aquesta situació general podem trobar dos suposats:

 1. El potencial beneficiari encara no ha presentat una segona sol·licitud. Pot presentar una segona sol·licitud si no ha prescrit l'exercici fiscal en què ha obtingut la prestació/retribució de maternitat/paternitat.

  Ha de tenir-se en compte que tant la presentació de la primera sol·licitud com la notificació de la resolució desestimatòria d'aquesta sol·licitud hauran interromput la prescripció. Per consegüent, avui dia l'exercici fiscal no estarà prescrit si no han transcorregut quatre anys des de la data de notificació al interessat de la resolució o sentència desestimatòria que va esdevenir ferm.

  La presentació de la segona sol·licitud podrà efectuar-se de la següent manera:

  • Si la prestació/retribució correspon als anys 2014, 2015, 2016 o 2017, el potencial beneficiari podrà utilitzar el formulari específic disponible al efecte en la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en què haurà d'indicar en quins d'aquests anys ha percebut la renda i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s'abonarà la devolució que procedeixi.
  • Si la prestació/retribució correspon a anys anteriors a 2014, el potencial beneficiari haurà de presentar una sol·licitud ordinària, no subjecta a model, en què haurà de facilitar el seu nom, cognoms i NIF, juntament amb l'any de percepció de la prestació i el nombre IBAN d'un compte bancari de què sigui titular.

  En cap dels dos casos cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social, de la Mutualitat de previsió social o de l'entitat pagadora, acreditatiu de les prestacions o retribucions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en cas que aquest certificat no es trobi en l'expedient de la primera sol·licitud, l'AEAT reclamarà directament del pagador tota la informació precisa per a la resolució del procediment.

 2. El potencial beneficiari ja ha presentat una segona sol·licitud dins del termini de prescripció.

  Aquesta segona sol·licitud es resoldrà en sentit positiu, acordant les devolucions que procedeixin.

  Si la segona sol·licitud s'hagués resolt en sentit negatiu, l'interessat podrà presentar un escrit, per registre electrònic en l'enllaç següent:

  Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària

  Una vegada que s'ha accedit, la presentació es fa en l'apartat "Presentació de recurs o sol·licitud", segons figura en la següent imatge:

  També pot presentar-se l'escrit en qualsevol registre de qualsevol Administració, mostrant la seva oposició al resolt, al que l'Administració contestarà positivament en cas que procedeixi.

  L'escrit només haurà de contenir els cognoms, nom i nombre de DNI de la/l'interessat, sol·licitant novament la devolució del IRPF del any en què va percebre la prestació exempta i el nombre IBAN d'un compte bancari de què sigui titular.

Altres notes d'interès

MODIFICACIO IVA-SMI 2020

07/02/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre el pla de control tributari 2020

05/02/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota pagament a compte impost de societats

05/02/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre el prestadors serveis, pensions i programes d'ajuda

22/01/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS