VERSIO CASTELLA

NOTA SOBRE L’IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURIDIQUES.

 Barcelona, 5 abril 2019

 Benvolguts companys/es 

En data 26.03.2019 s’ha publicat la Sentència 28/2019, de 28 de febrer, del Ple del Tribunal Constitucional (TC) en què es desestima el recurs d'inconstitucionalitat núm. 4063-2017, interposat pel President del Govern contra l'article 3.1, en els seus apartats a) i b), de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, així com contra l'incís del seu article 6 relatiu a «les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general». 

L'impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius (immobles, vehicles, embarcacions de lleure, joies, etc.) i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. Són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil. 

El TC considera que aquest impost no vulnera la prohibició de doble imposició dels apartats 2 i 3 de l’article 6 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), atès que presenta diferències substancials amb l’impost sobre el patrimoni, amb l’impost sobre béns immobles i amb l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

En comparació amb l’impost sobre el patrimoni, els subjectes passius no coincideixen i el propòsit dels impostos també és diferent, ja que l’impost sobre els actius no productius no es limita a gravar la titularitat d’uns béns i drets, sinó que pretén que les entitats amb objecte mercantil destinin els seus béns i drets a una activitat econòmica i també facilitar el control d’altres tributs i, així, evitar l’evasió fiscal. En aquest sentit, el TC remarca que l’impost sobre els actius no productius té una finalitat extrafiscal en la mesura que no grava tots els actius de les entitats mercantils, sinó només els actius que no destinen a l’objecte de l’entitat mercantil.

D’altra banda, el TC també conclou que, encara que l’impost sobre els actius no productius també recau sobre béns que poden estar gravats per tributs locals, ho fa en atenció a una circumstància distinta: la seva improductivitat. Per tant, no es produeix una duplicitat ni amb l’impost sobre béns immobles ni amb l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Igualment, el TC també confirma que no es vulnera l’article 9 de la LOFCA ja que no considera que es produeixin efectes extraterritorials més enllà de Catalunya.

Els preceptes impugnats es van trobar suspesos únicament entre el 27.09.2017 i el 3.12.2017. Actualment, l’aplicació de l’impost es troba pendent del desplegament reglamentari de la llei.

Para qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Salutacions,

Josep M Paños Pascual

President ACAT

 SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES