VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE LA CAMPANYA DE RENDA 2018

 Barcelona, 3 abril 2019

 Benvolguts companys/es 

El passat 1 d'abril del corrent l'Agència Tributària va obrir el termini per confirmar, modificar i presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018 (IRPF 2018).

Novetats en la gestió

 • Renda WEB: En la campanya del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del exercici 2018, es continuarà avançant en el servei de Renda WEB amb una nova versió del programa de cartera de valors que permetrà visualitzar directament en Renda WEB la composició de la cartera a 1 de gener i les operacions de valors del exercici, facilitant la declaració dels guanys i pèrdues; una vegada incorporats pels contribuents els preus històrics d'adquisició de les seves accions, permetrà en els propers anys un càlcul automàtic dels resultats derivats de la compravenda d'accions.
 • Pla Li Truquem: Consolidació del denominat sistema de Renda WEB telefònica «Li truquem», amb una ampliació del servei i simplificació del perfil al que va destinat. La presentació de declaracions telefònicament només es realitzarà amb trucades de sortida prèvia petició de cita per a aquest servei.Plaç de sol·licitud de cita per a assistència telefònica (Pla LI TRUQUEM) des de l'1 d'abril al 28 de juny.
  El perfil del contribuent que podrà sol·licitar aquest servei és:

PERFIL TRUCADES DE SORTIDA CAT/OTAC IRPF 2018

NATURA DE LES RENDES

PRESTACIÓ DEL SERVEI

RENDIMENTS DEL TREBALL

Sense límit

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Sense límit

RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI

NO

RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

NO

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

 
  • Guanys i pèrdues que derivin de transmissions de fons d'inversió

Sí, si subjecte a retenció

(llevat de fons si base retenció art. 97.2 RIRPF)

  • Guanys i pèrdues que derivin de transmissions de drets de subscripció

Sí, si subjectes a retenció

  • Resta de guanys i pèrdues patrimonials que derivin de transmissions

NO

  • Guanys i pèrdues patrimonials sense transmissió (subvencions, RBE, etc.)

Sí (llevat de subvencions activitat econòmica)

RÈGIMS ESPECIALS

Entitats en règim d'atribució de rendes (segons la natura de les rendes)

  • Rendiments del capital mobiliari

  • Rendiments de capital immobiliari, rendiments d'activitats econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials

NO

Imputacions de rendes immobiliàries

Rectificacions i complementàries del exercici

SÍ (si són rendes amb perfil telefònic)

 

Deducció per doble imposició internacional

NO

Rendes exemptes amb progressivitat

NO

Regularització clàusula terra

NO

Compensació partides pendents d'exercicis anteriors

NO

 • Aplicació mòbil de l'Agència Tributària, que ofereix els serveis personalitzats al contribuent.
  • Renovació de referència per a Renda 2018, amb la referència del exercici anterior i el DNI i data de validesa o caducitat, sense necessitat de casella 475 o IBAN.
  • Possibilitat de modificar l'assignació tributària i el codi IBAN.
  • Accés a les dades fiscals dels tres últims exercicis.
  • Tramitació Cl@ve PIN des del propi dispositiu.
  • Amb identificació del cònjuge ofereix l'opció més favorable
 • Document de dades fiscals del IRPF. Per a aquesta campanya existeixen noves dades fiscals ja siguin conseqüència de La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de PGE per a 2018 (BOE de 4 de juliol de 2018) que ha establert noves deduccions aplicables en l'impost, o de les noves declaracions informatives (per exemple, Model 179 o model 233). S'incorporen avisos en el document de dades fiscals a fi d'afavorir el compliment de les obligacions fiscals.
 • Supressió de la impressió en paper
  La supressió de la predeclaració, evita la necessitat de depurar presentacions duplicades. Un contribuent podia presentar més d'una declaració en paper i després calia anular les més antigues perquè prevalgués l'última presentada, el que podia acabar endarrerint les sol·licituds de devolució corresponents.
  El contribuent que no vulgui domiciliar la seva declaració amb resultat a ingressar, o no pugui per haver sobrepassat la data del 26 de juny, podrà presentar-la amb un NRC (Número de Referència Complet) obtingut de la seva entitat col·laboradora, o també podrà confirmar i presentar la seva declaració i generar i imprimir un document d'ingrés amb què posteriorment pot adreçar-se a una entitat col·laboradora i efectuar el pagament fins a l'1 de juliol.
  En qualsevol cas, si no vol en aquest moment presentar la seva declaració, sempre podrà imprimir una vista prèvia no apta per presentar i posteriorment na vegada comprovats les dades, acudir a Renda WEB, recuperar la seva declaració i presentar-la. Si el resultat és a tornar, simplement caldrà aportar un compte bancari (IBAN), per defecte s'incorpora la consignada en la declaració del exercici anterior i presentar. Igualment pot imprimir abans una vista prèvia no apta per a la seva presentació, per a posteriorment a través de Renda WEB recuperar-la i presentar-la.
  Novetats normatives
 1. Reducció per obtenció de rendiments del treball
  Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s'augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball augmentant-se així mateix la quantia per sota de la qual s'aplicarà aquesta reducció.
  Aquesta reducció s'aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.
  Les noves quanties de la reducció són les següents:
  1. Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
  2. Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.
   Règim aplicable durant el període impositiu 2018: S'afegeix un Sr.A. quaranta-setena a la LIRPF que determina la forma de calcular la reducció per obtenció de rendiments del treball i el tipus de retenció sobre rendiments del treball aplicable durant l'exercici 2018, així com la forma de regularitzar aquest últim quan escaigui.
 2. Beques al estudi i de formació d'investigadors
  Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'augmenten els imports exempts de les beques en les següents quanties:
  1. Amb caràcter general, 6.000 euros anuals.
  2. Quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d'estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, 18.000 euros anuals. Quan es tracti d'estudis a l'estranger, 21.000 euros anuals.
  3. Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de doctorat, fins a un import màxim de 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya. Si s'efectuen a l'estranger, fins a un import màxim de 24.600 euros anuals.
 3. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
  Amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa el percentatge de deducció al 30 per cent (amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent) de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits. A més, la base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la base màxima anterior era de 50.000 euros anuals) i estarà formada pel valor d'adquisició de les accions i participacions subscrites.
 4. Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla
  Amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'eleva el percentatge de la deducció al 60 per cent (amb anterioritat el percentatge era el 50 per cent).
 5. Exempció prestacions maternitat/paternitat
  Per la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la LIRPF per declarar expressament exemptes amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, les prestacions públiques per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.
  Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com alternatives a aquest règim.
  Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat.
 6. Deducció per maternitat
  Amb efectes des d'1 de gener de 2018, s'incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en jardí d'infants o centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.
  No obstant això, en l'exercici en què el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser aplicable pel que fa a les despeses en què s'ha incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
 7. Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec
  1. Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s'incrementa l'import de la deducció per famílies nombroses fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.
  2. Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s'inclou un nou suposat al que serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 del article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim), fins a 1.200 euros anuals.
   En el període impositiu 2018, aquestes deduccions es determinaran prenent en consideració només mesos d'agost a desembre.
 8. Obligació de declarar
  Amb efectes des de l'1 de gener de 2018,
  Dins del límit conjunt excloent de l'obligació de declarar previst en l'article 96.2.c) de la LIRPF per a les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat previst de 1.000 euros anuals, s'inclouen també les altres guanys patrimoniales derivats d'ajudes públiques.
  Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei (5 de juliol de 2018):
  El límit excloent de l'obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball previstos en l'article 96.3 de la LIRPF (procedeixin de més d'un pagador llevat de les excepcions assenyalades, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador no estigui obligat a retenir o siguin rendiments subjectes a tipus fix de retenció) s'eleva a 14.000 euros (amb anterioritat el límit era de 12.000 euros).
  Règim aplicable el 2018: No obstant això, en l'exercici 2018, el límit de 14.000 euros assenyalat al paràgraf anterior serà de 12.643 euros, llevat que l'impost s'hagués meritat abans del 5 de juliol de 2018 en aquest cas el límit serà de 12.000 euros.
 9. Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu
  Amb efectes des d'1 de gener 2018 s'introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d'aquells contribuents dels quals restants membres de la unitat familiar resideixin en altre Estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant aquesta deducció s'equipara la quota que cal pagar a què hagués estat suportada en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.

ERRORS I CIRCUMSTÀNCIES A TENIR PRESENT RESPECTE A LA RENDA WEB.

Cal informar  als nostres clients que moltes vegades l'opció de la renda web pugues no ser la millor opció per confeccionar i presentar la renda. Entre els errors més freqüents i circumstàncies que s'han de tenir en compte, assenyalem les següents:

1º Tenir en compte que si el contribuent ha presentat el model 720, les rendes obtingudes a l'estranger no estaran incloses en el càlcul (encara que l'Agència Tributària tindrà constància de l'existència d'aquests béns susceptibles de generar rendes subjectes a retenció).

2º Si apareix en el càlcul la venda d'algun actiu financer, les dades fiscals solament reflecteixen el preu de venda, però no el benefici o pèrdua a declarar ja que no es tenen dades sobre la data i el preu d'adquisició de l'actiu alienat. Això també és aplicable a la venda d'immobles on no consta la data d'adquisició ni el seu import  (solament informa de les dades de la venda ) ni es té en compte una eventual exempció per reinversió de l'habitatge habitual. Tampoc es tenen en compte possibles compensacions d’exercicis anteriors.

3º  El càlcul no té en compte algunes reduccions que poden beneficiar als contribuents tals com la reducció del 40% si s'obtenen rendiments del treball generats en més de dos anys, rescat d'assegurances de vida, etc.

4º El càlcul tampoc té en compte les deduccions a les quals pot tenir dret el contribuent, tals com la deducció per lloguer, per discapacitat, deduccions autonòmiques, etc.  Cal tenir en compte que una correcta informació del grau de discapacitat pot tenir un impacte molt important en la renda del contribuent.

5º  Tampoc té en compte el càlcul les anualitats per aliments satisfetes als fills ni les pensions compensatòries.

6º  Respecte als béns llogats solament s'informa dels ingressos en aquells supòsits que el llogater ha declarat la retenció i solament consta la retenció declarada pel llogater, la qual pot ser que sigui incorrecta i s'ha de comprovar qui ens ha declarat i si hi ha retencions practicades i no ingressades pel llogater. Cal informar correctament els ingressos i les despeses fiscalment deduïbles.

7º  Cal tenir en compte la gran disfunció existent encara entre la informació cadastral que té en el seu poder l'Administració i la realitat de la propietat dels béns immobles.

Entre altres exemples cal tenir en compte els casos de divorci on els cònjuges s'han repartit els immobles, herències, donacions, o compravendes recents, cessis pro-indivís, on és molt possible que el cadastre no tingui la informació actualitzada i l'esborrany contingui errors. En aquests supòsits és molt probable que les imputacions de renda estiguin mal calculades.

8º  En  moltes ocasions no es tenen en compte situacions personals que han variat en els contribuents (naixement o adopció de fills, separació o divorci, etc) i per tant no es calcula la millor opció de declaració (individual o conjunta).

9º  Respecte als rendiments del treball no es tenen en compte les despeses per quotes satisfetes a sindicats, col·legis professionals, despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent o salaris no percebuts en situacions litigioses amb l'empresa.

Tampoc es té en compte en cas de percepcions del FOGASA a quin exercici fiscal s'han de computar les quantitats percebudes.

10º  Hi ha supòsits que no surten en el càlcul les donacions efectuades a entitats que són fiscalment deduïbles i tenir en compte si han aplicat correctament l'import de la deducció per als supòsits en què s'augmenta el percentatge de deducció.

11º Recordar que si s'han percebut quantitats per les clàusules sol en l'exercici 2018, en alguns supòsits poden estar subjectes a tributació.

12º  Si el client acudeix a la AEAT perquè li confeccionin la renda, recordar-li que  el contribuent ha de portar tota la informació necessària perquè la calculin correctament. Si els serveis de la AEAT li fan malament la renda, el responsable seguirà sent el contribuent (en alguns casos s’han anul·lat les sancions però mai la quota i els interessos).

13º  Si té percepcions de maternitat, recordar que ara estan exemptes.

14º  Revisar els números de referència cadastral de les finques, ja que moltes vegades estan erronis i produeixen imputacions de rendes i liquidacions provisionals que ens podem evitar.

15º  Recordar que les societats civils privades amb objecte mercantil tributen per l'impost de societats.

16º Si s’han fet aportacions al pla de pensió del cònjuge en moltes ocasions la renda calculada per hisenda no ho té present.

Tot això fa que hàgim de mentalitzar als nostres clients en l'adequada comprovació de la proposta d'Hisenda per evitar que surtin perjudicats.

Per a qualsevol dubte o aclariment  podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA REIAL DECRET LLEI 19/2020

30/05/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

L'ASSOCIAT OPINA: JOSEP MARIA NAVARRO

16/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOVETATS EN ELS ERTES

16/05/2020

NOTES LABORALS

L'ASSOCIAT OPINA: LAUDE PUIG

09/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS