NOTA SOBRE ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI 2018

Barcelona, 14 març 2019

Benvolguts associats i associades,

Us informem que s'ha publicat l'Ordre HAC/277/2019, de 4 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2018, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació d'aquests, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics i per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

Ha de destacar-se que per a l'exercici 2018, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, ha modificat l'obligació de declarar, establint, d'una banda, un límit quantitatiu que eximeix de l'obligació de presentar declaració quan s'han obtingut guanys patrimonials derivades d'ajudes públiques de reduïda quantia, i, per una altra, elevant el llindar inferior de l'obligació de declarar que es fixa per als perceptors de rendiments del treball quan aquests procedeixin de més d'un pagador. Aquest llindar, quan l'impost corresponent al període impositiu 2018 s'hagués reportat a partir del 5 de juliol de 2018, això és, sempre que el contribuent no hagués mort abans d'aquesta data, serà de 12.643 euros.

Quant a les novetats del model de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que s'aprova en aquesta ordre, s'inclouen, en la pàgina 6 de la declaració, dins de l'apartat «Rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa», dues noves caselles en les despeses fiscalment deduïbles per a identificar les despeses per subministraments, quan l'habitatge habitual del contribuent aquest parcialment afecta a l'activitat econòmica, i els de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l'activitat, amb la finalitat, com estableix la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, d'aclarir la deducció de les despeses en els quals incorren els autònoms en l'exercici de la seva activitat.

Destacar també la incorporació al model de la nova deducció sobre la quota íntegra establerta, amb efectes des de l'1 de gener i vigència indefinida, a favor d'aquells contribuents els restants membres dels quals de la unitat familiar resideixin en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Així mateix, s'afegeix al model l'increment de la deducció per maternitat per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats i, dins de les deduccions per persones amb discapacitat a càrrec, la nova deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat. En la deducció per família nombrosa, s'agreguen noves caselles per a recollir l'increment de fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

Pel que fa a les deduccions autonòmiques, en els annexos B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 i B.8, s'han efectuat les necessàries modificacions en el model de declaració per a recollir les vigents per a l'exercici 2018.

D'altra banda, en 2018, igual que l'any anterior, tots els contribuents, qualsevol que sigui la naturalesa de les rendes obtingudes, podran obtenir l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a través del Servei de tramitació de l'esborrador/declaració (RentaWEB), després d'aportar, si escau, determinada informació que els serà sol·licitada a aquest efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.

Respecte a la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aquest any desapareix la possibilitat d'obtenir la declaració i els seus corresponents documents d'ingrés o devolució en paper imprès generat a través del Servei de tramitació de l'esborrador/declaració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Quant a la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni, el model que s'aprova en la present ordre reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l'exercici 2017, mantenint-se la simplificació dels elements formals encaminada a facilitar el seu tractament en els processos informàtics relacionats amb la generació dels fitxers electrònics per a la presentació electrònica de les declaracions i amb l'obtenció de còpies electròniques d'aquestes.

El termini de presentació de l'esborrany de declaració i de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, qualsevol que sigui el seu resultat i de l'impost del patrimoni, serà el comprès entre els dies 2 d'abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclusivament.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

BOE

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES