VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE EL REIAL DECRET LLEI 8/2019

Barcelona, 13 març 2019

Benvolguts companys/es

Us informem que ha estat publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Les novetats més importants són les següents:

L'article 1 del reial decret llei contempla la modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de 55 anys en sis aspectes: reducció de l'edat d'accés de 55 a 52 anys; supressió del requisit de tenir complerta l'edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi, permetent l'accés quan es compleixi aquesta edat i recollint en la regulació la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió; increment de la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l'edat ordinària de jubilació; eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l'accés al subsidi; increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment; i l'eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d'un treball desenvolupat a temps parcial.

L'article 2 preveu l'increment de l'assignació econòmica per fill a càrrec fins als 341 euros anuals i fins als 588 euros anuals en el cas de les famílies en situació de pobresa severa. L'increment té data d'efectes 1 de gener de 2019.

L'article 6 modifica l'article 249 ter del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a l'efecte d'ampliar el termini de sol·licitud de la situació d'inactivitat d'artistes en espectacles públics.

En l'article 8 s'introdueix una bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada. D'aquesta manera, es pretén incentivar la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l'aplicació d'aquesta bonificació, s'estableix que s'haurà de mantenir en l'ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d'inici de la relació laboral.

D'altra banda, en l'article 9 s'estableix una mesura de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

El capítol III inclou reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

L'empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s'estableix a l’article 34 del ET.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte d'això, decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l'empresa, s'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

L'empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 El present reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», amb les particularitats assenyalades en els apartats següents.

Les modificacions relatives al subsidi per a majors de 52 anys establertes en l'article 1 d'aquest reial decret llei s'aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir de la seva entrada en vigor, així com als quals en aquesta data s'estiguin percebent pels seus beneficiaris.

El registre de jornada establert en l'apartat 9 de l'article 34 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, segons la redacció donada al mateix per l'article 10 d'aquest reial decret llei, serà aplicable als dos mesos de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA REIAL DECRET LLEI 19/2020

30/05/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

L'ASSOCIAT OPINA: JOSEP MARIA NAVARRO

16/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOVETATS EN ELS ERTES

16/05/2020

NOTES LABORALS

L'ASSOCIAT OPINA: LAUDE PUIG

09/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS