VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE LLOGUERS, DECLARACIONS INFORMATIVES I MESURES LABORALS

Barcelona, 11 març 2019

Benvolguts companys/es,

Us informem que ha estat publicat DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, del govern de la Generalitat de Catalunya.

Entre altes mesures establertes per fomentar el lloguer de l’habitatge social, el Decret llei introdueix mesures per propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures, relacionades amb l'Índex de referència de preus al lloguer d'habitatges, entre les quals l'obligació d'incloure les dades de l'Índex en els anuncis de les ofertes d'habitatges de lloguer i en els contractes que se signin, i es tipifica com a infracció administrativa l'incompliment d'aquestes obligacions. Mitjançant el Decret llei es delimita la funció d'aquest Índex i la competència per elaborar-lo i es fixa, com a font de les dades que permeten obtenir-lo, el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes, en el qual s'han de fer constar les dades que es consideren útils per exercir les polítiques públiques relatives als immobles en règim de lloguer i, en particular, per elaborar l'índex esmentat. L'Administració de la Generalitat ha de tenir en compte aquest Índex en el desenvolupament de les seves polítiques públiques i l'arrendadora d'un habitatge no pot rebre ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda sigui superior a l'Índex esmentat.

Les altres mesures afecten al registre de pisos buits, la llei de l’habitatge, la promoció de vivendes de protecció oficial, i les situacions d’emergencia social entre altres.

També us recordem el calendari de les següents declaracions informatives:

La presentació de les declaracions informatives anuals següents es tramita telemàticament:

- Model 643. Declaració informativa relativa a transmissions en subhastes.


- Model 644. Declaració informativa relativa a la revenda de béns mobles.


- Model 673. Declaració informativa relativa a pòlisses d'assegurances de vida.


- Model 943. Declaració informativa relativa a embarcacions de creuer turístic

El període de presentació d'aquests models és de l'1 al 31 de març. La primera declaració informativa s’ha de dur a terme de l’1 al 31 de març del 2019 i ha d’incloure les declaracions informatives relatives als anys 2017 i 2018, les quals s’hauran de presentar de forma separada amb els models corresponents.

A la pàgina de tramitació "Presentar la declaració informativa anual" podeu descarregar els fitxers de cada model que cal emplenar, consultar les indicacions i accedir al formulari de tramitació telemàtica. L'accés al formulari requereix identificació digital.

També informar-vos que s’ha publicat el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

L'article 1 planteja la modificació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i pretén essencialment estendre l'exigència de redacció dels plans d'igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors, creant l'obligació d'inscriure els mateixos en el registre que es desenvoluparà reglamentàriament. Aquest article és complementat amb l'article 6, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; aquesta modificació té com a objectiu definir millor el tipus infractor corresponent a l'incompliment de les obligacions empresarials relatives als plans i mesures d'igualtat.

L'article 2 assumeix la reforma del text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, i planteja, resumidament: remarcar el dret dels treballadors a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; així com establir expressament el dret del treballador a la remuneració corresponent al seu treball, plantejant la igualtat de remuneració sense discriminació.

L'article 3 desenvolupa la modificació del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i és un reflex en el sector públic de les mesures més amunt plantejades per a la resta de les treballadores i els treballadors.

Els articles 2 i 3 del present reial decret llei equiparen, en els seus respectius àmbits d'aplicació, la durada dels permisos per naixement de fill o filla de tots dos progenitors.

Aquesta equiparació es duu a terme de forma progressiva, en els termes previstos en les disposicions transitòries de l'Estatut dels Treballadors i de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic introduïdes per aquest reial decret llei.

L'article 4 contempla l'adaptació de la normativa de Seguretat Social a les mesures previstes en la regulació laboral, redefinint les prestacions a la llum dels nous drets.

 D'igual manera, es crea una nova prestació per a exercici corresponsable de la cura del lactant conforme a les novetats introduïdes tant en l'Estatut dels Treballadors com en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Per part seva, l'article 7 conté les adaptacions necessàries per a incloure aquestes prestacions en l'acció protectora del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

Així mateix, aquest reial decret llei inclou una mesura de protecció social de caràcter extraordinari i urgent, com és la recuperació del finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l'Administració General de l'Estat

Els articles 6 i 7 modifiquen el text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar  amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES