VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE LA REFORMA DELS LLOGUERS

 Barcelona, 6 març 2019

Benvolguts companys/es,

Us informem que ha estat publicat Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

S'estableix en cinc anys el període de pròrroga obligatòria, excepte en cas que l'arrendador sigui persona jurídica, suposat que es fixa un termini de set anys

Quant a la pròrroga tàcita, s'estableix que, arribada la data de venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, i una vegada transcorregut el període de pròrroga obligatòria, si no existeix comunicació d'alguna de les parts en la qual s'estableixi la voluntat de no renovar-lo realitzada amb quatre mesos d'antelació a la finalització dels cinc o set anys en el cas de l'arrendador i amb dos mesos d'antelació en el cas del llogater, es prorrogarà anualment el contracte durant tres anys més.

Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l'arrendatari, ja sigui a través de dipòsit o d'aval bancari, i tret que es tracti de contractes de llarga durada. I, d'altra banda, s'estableix per Llei que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l'arrendador, quan aquest sigui persona jurídica.

També es recull en el títol I una precisió tècnica en l'exclusió de l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Arrendaments Urbans de la cessió temporal de l'ús que comporta l'activitat dels denominats habitatges d'ús turístic, suprimint la limitació que aquestes hagin de ser necessàriament comercialitzades a través de canals d'oferta turística i remetent específicament a el que s'estableix en la normativa sectorial turística que resulti d'aplicació.

El títol II introdueix modificacions en el règim de propietat horitzontal a fi d'impulsar la realització d'obres de millora de l'accessibilitat. En primer lloc, s'incrementa fins al 10% de l'últim pressupost ordinari la quantia del fons de reserva de les comunitats de propietaris i s'estableix la possibilitat que tals recursos es destinin a la realització de les obres obligatòries d'accessibilitat previstes en l'article Deu.1.b) de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal. En segon lloc, s'estén l'obligació de realitzar tals obres d'accessibilitat en aquells supòsits en els quals les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés aconsegueixin el 75% de l'import d'aquestes.

 En matèria d'habitatges d'ús turístic, també es recull en el títol II una reforma del règim de propietat horitzontal que explicita la majoria qualificada necessària perquè les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l'exercici de l'activitat, o establir quotes especials o increment en la participació de les despeses comunes de l'habitatge, en el marc de la normativa sectorial que reguli l'exercici d'aquesta activitat i del règim d'usos establert pels instruments d'ordenació urbanística i territorial.

El títol III incorpora dues modificacions del procediment de desnonament d'habitatge.

La primera, especifica que haurà de fixar-se per l'òrgan judicial el dia i l'hora exactes dels llançaments. La segona, introduint el tràmit de comunicació als serveis socials i, quan afecti llars vulnerables, establint que la determinació de la situació de vulnerabilitat produirà la suspensió del procediment fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials estimin oportunes per un termini màxim d'un mes, o de tres mesos quan el demandant sigui persona jurídica.

S'introdueix una exempció per a determinats arrendaments d'habitatge en el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

La disposició transitòria primera estableix que els contractes d'arrendament subscrits amb anterioritat a l'entrada en vigor del reial decret llei continuaran regint-se per el que s'estableix en el règim jurídic que els era aplicable.

La disposició transitòria segona estableix un període de tres exercicis pressupostaris perquè les comunitats de propietaris s'adaptin a la nova quantia del fons de reserva.

El present reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», o sigui el 6 de març de 2019.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar  amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES