NOTA SOBRE L’IMPOST SOBRE HABITATGES BUITS

 Barcelona, 26 febrer 2019

En data 14.2.2019 s’ha publicat la Sentència 4/2019, de 17 de gener, del Ple del Tribunal Constitucional (TC) en què es desestima el recurs d'inconstitucionalitat núm. 2255-2016, interposat pel President del Govern contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei del Parlament de Catalunya 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits.

El TC considera que l’impost sobre els habitatges buits no vulnera la prohibició de doble imposició de l’article 6.3 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), atès que presenta diferències substancials amb l’impost sobre béns immobles (el TC remarca que no es tracta de tributs “coincidents”) i descarta l’extralimitació competencial per part del Parlament de Catalunya. Els preceptes impugnats es van trobar suspesos únicament entre el 5.5.2016 i el 28.9.2016 i les modificacions introduïdes per la Llei 5/2017, del 28 de març, no alteren la conclusió a què ha arribat el TC, que en confirma la vigència i legalitat.

L’impost sobre els habitatges buits grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. És aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya i únicament afecta les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.

Aquest impost té caràcter finalista. Els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions protegides pels plans d’habitatge, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera quant a la possible compensació a favor dels ajuntaments, i es prioritza que els recursos es destinin als municipis on s’han obtingut aquests ingressos.

La propera presentació i ingrés de l'autoliquidació de l’impost sobre els habitatges buits, corresponent al 2018, s'ha d'efectuar per via telemàtica entre els dies 1 i 20 de març de 2019 mitjançant el model 510.

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual 

President  ACAT

 NOTA SOBRE EL IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS VACIAS

 Barcelona, 26 febrero 2019

En fecha 14.2.2019 se ha publicado la Sentencia 4/2019, de 17 de enero, del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en que se desestima el recurso de inconstitucionalidad nº. 2255-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías.

El TC considera que el impuesto sobre las viviendas vacías no vulnera la prohibición de doble imposición del artículo 6.3 de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), dado que presenta diferencias sustanciales con el impuesto sobre bienes inmuebles (el TC remarca que no se trata de tributos “coincidentes”) y descarta la extralimitación competencial por parte del Parlament de Catalunya. Los preceptos impugnados se encontraron suspendidos únicamente entre el 5.5.2016 y el 28.9.2016 y las modificaciones introducidas por la Ley 5/2017, del 28 de marzo, no alteran la conclusión a que ha llegado el TC, que confirma la vigencia y legalidad.

El impuesto sobre las viviendas vacías graba el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupados de manera permanente. Es aplicable en el ámbito territorial de Cataluña y únicamente afecta a las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años.

Este impuesto tiene carácter finalista. Los ingresos que derivan restan afectados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, sin perjuicio de lo que establece la disposición adicional primera en cuanto a la posible compensación a favor de los ayuntamientos, y se prioriza que los recursos se destinen a los municipios donde se han obtenido estos ingresos.

La próxima presentación e ingreso de la autoliquidación del impuesto sobre las viviendas vacías, correspondiente al 2018, se tiene que efectuar por vía telemática entre los días 1 y 20 de marzo de 2019 mediante el modelo 510.

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual 

President  ACAT

SENTENCIA TC

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES