VERSION EN CASTELLANO

NOTA SOBRE EL CANVI D’OPCIÓ EN EL PAGAMENT A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS DE L'EXERCICI 2019

Barcelona, 4 febrer 2019

Benvolguts associats/ades

Us informem que el proper 28 de febrer de 2019 es finalitza el termini per poder canviar la modalitat de càlcul del pagament fraccionat de l'impost de societats de l'exercici 2019.

Recordeu que existeixen dues modalitats del pagament a compte:

a) La que denominem comunament com la modalitat normal, en la qual el pagament a compte es calcula sobre l'últim exercici tancat de la societat (18% de l'import de la quota a ingressar de l'última declaració de l'Impost de societats).


b) La modalitat especial, on es calcula el pagament a compte sobre els resultats de l'exercici en curs, és a dir sobre la base acumulada a 31 de març, 30 de setembre, i 30 de novembre.

Com l'opció escollida és d'aplicació obligatòria durant tot l'exercici en curs (és a dir durant tot l'any 2019) és convenient tenir present els resultats de les empreses durant l'exercici 2018 (a declarar al juliol de 2019) i la previsible evolució econòmica de l'empresa durant l'exercici 2019.

En el supòsit que una empresa tingués beneficis en el 2018 i preveiés pèrdues o escassos beneficis en l'exercici 2019, seria convenient modificar l'opció de càlcul en el pagament a compte de l'any 2019, suposant que estigués acollit a la modalitat normal, ja que en cas contrari es veuria obligada a un fort desemborsament en els pagaments a compte d'octubre i desembre de 2019 que tindrien com a referència l'impost de l'any 2018, amb les possibles tensions de tresoreria que això pot implicar.

 Igualment si una societat ha quedat inactiva al 31 de desembre de 2018 i està acollida al sistema normal, també seria convenient fer el canvi de modalitat per evitar pagaments a compte.

Recordeu que si la societat va tancar l'exercici 2018 el 31 de desembre i el seu volum d'operacions en aquest any va superar els 6.010.121,04 euros sempre aplicarà la modalitat especial, així com la quantia del pagament fraccionat per a les empreses que facturen més de vint milions d'euros a l'any.

El canvi d'opció del pagament a compte es realitzarà amb el model censal 036.

Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural l'opció/renuncia a l'opció, s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici de l'exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 

 

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES