VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE EL REIAL DECRET LLEI 2/2019

Barcelona, 29 gener 2019

Benvolguts companys/as,

Us informem que ha estat publicat Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques

Aquest reial decret llei té per objecte l'adopció de mesures complementàries a les contemplades en l'acord del Consell de Ministres de 7 de setembre de 2018 pel qual es declaren zones afectades greument per una emergència de protecció civil a la Comunitat Valenciana, pels incendis esdevinguts el mes d'agost de 2018, i al municipi de Tui (Pontevedra), com a conseqüència d'una explosió de material pirotècnic el 23 de maig de 2018, així com en els acords del Consell de Ministres de 19 d'octubre i 2 de novembre de 2018, pels quals es declara zona afectada greument per una emergència de protecció civil als municipis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts el 9 d'octubre de 2018, i a les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Terol i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que van sofrir els danys causats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 18,19, 20 i 21 d'octubre de 2018.

Beneficis fiscals.

Es concedeix l'exempció de les quotes de l'Impost sobre Béns immobles corresponents a l'exercici en el qual hagi tingut lloc el sinistre, 2018 o 2019, sinistres ocorreguts que estiguin emparats en aquest reial decret llei ,que afectin habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels sinistres quan s'acrediti que tant les persones com els béns en ells situats hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que no resulti possible mitjançant formula alguna d'assegurament públic o privat.

Es concedeix una reducció en l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2018 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2018, i a l'exercici 2019 per als sinistres ocorreguts en 2019 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals dels quals de negoci o béns afectes a aquesta activitat hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s'hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l'activitat. La indicada reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s'hagi produït el cessament de l'activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament en l'exercici d'aquella, que farà efecte des del dia 31 de desembre de 2017, quan el sinistre hagi tingut lloc en 2018, i des del 31 de desembre de 2018, quan el sinistre hagi esdevingut en 2019.

Els contribuents que, tenint dret als beneficis establerts en els apartats anteriors, haguessin satisfet els rebuts corresponents als citats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

Estaran exemptes de les taxes de l'organisme autònom Prefectura Central de Trànsit establertes per la Llei 16/1979, de 2 d'octubre, la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades com a conseqüència dels danys produïts pels sinistres, i l'expedició de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats per aquestes causes.

Estaran exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes excepcionals per danys personals.

 Mesures laborals i de Seguretat Social.

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts pels sinistres, així com en les pèrdues d'activitat directament derivades d'aquests, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven dels articles 47 i 51 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. En el primer supòsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà exonerar a l'empresari de l'abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió, mantenint-se la condició d'aquest període com efectivament cotitzat pel treballador. En els casos en què es produeixi l'extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballadors seran a càrrec del Fons de Garantia Salarial, amb els límits legalment establerts.

En els supòsits en què es decideixi per l'empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base en circumstàncies excepcionals, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i, si escau, l'Institut Social de la Marina podran autoritzar que el temps en què es percebin les prestacions per desocupació, regulades en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, que portin la seva causa immediata de les successos inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret llei, no es computi a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, podrà autoritzar que rebin prestacions per desocupació aquells treballadors inclosos en aquests expedients que manquin dels períodes de cotització necessaris per a tenir dret a elles.

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social podran sol·licitar i obtenir, prèvia justificació dels danys soferts o de les pèrdues d'activitat directament derivades dels sinistres, una moratòria de fins a un any, sense interès, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta corresponents a tres mesos naturals consecutius, a comptar des de l'anterior a la producció del sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, des del mes en què aquell es va produir.

Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries en les quals s'hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres el Ministeri d'Hisenda, a la vista dels informes del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, i l'Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Per qualsevol dubte o aclariment contactar  amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

BOE REIAL DECRET LLEI 2/2019

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES