VERSION EN CASTELLANO

NOTA SOBRE EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER A l'ANY 2019.

 Barcelona, 21 gener 2019

 Benvolguts associats/ades

 S'ha publicat la Resolució d'11 de gener de 2019, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019.

 Les principals actuacions previstes per a aquest any 2019 són les següents:

–  Informació i assistència. Prevenció dels incompliments.

– La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.

– El control del frau en fase recaptatòria.

– La col·laboració entre l'Agència Tributària i les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes

I.          Informació i assistència. Prevenció dels incompliments.

a) S'impulsaran els canals d'assistència al contribuent per mitjans electrònics i telefònics, així com la utilització dels formularis per a la confecció de declaracions i dels mitjans d'identificació (certificat electrònic, Cl@ve PIN, número de referència, CSV, etc.) que faciliten i agiliten els tràmits del contribuent amb l'Agència Tributària.

b) Després de la implantació i consolidació de l'Assistent Virtual del sistema de Subministrament Immediat d'Informació durant l'any 2018, cal assegurar el seu correcte funcionament mitjançant l'actualització dels seus continguts en el 2019.

D'altra banda, continuaran els treballs de disseny de l'Assistent Virtual de l'IVA «AVIVA», la finalització del qual es preveu a l'octubre de 2019.

c) Assistència en la campanya de Renda. En la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'exercici 2018, es continuarà avançant en el servei de Renda WEB amb una nova versió del programa de cartera de valors per al seu desenvolupament en un entorn web i amb la precumplimentació de les dades per part de l'Agència Tributària sobre la base de les dades extretes dels models 198 i 189.

d) També per a la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'exercici 2018, es consolidarà la utilització del denominat sistema de Renda WEB telefònica «Le llamamos».

e) Potenciació de l'aplicació mòbil «Agència Tributària», que ofereix els serveis personalitzats al contribuent, previ registre una única vegada amb CL@VEPIN o referència. Per a la ja citada campanya de 2018, s'oferirà també la possibilitat de modificar l'assignació tributària i el codi IBAN.

f) S'impulsarà un nou servei d'informació de manera que a aquell contribuent que sol·liciti cita prèvia en relació amb una sol·licitud d'informació d'IVA, se li oferirà la utilització de l'Assistent Virtual per a formular la pregunta perquè, a partir de la resposta, pugui decidir si continua amb la sol·licitud de cita prèvia.

g) Es potenciaran els avisos en el document de dades fiscals de l'IRPF de totes aquelles fonts de renda que es tingui coneixement amb la finalitat d'impulsar el compliment voluntari.

h) Es milloraran les actuacions de control censal, homogeneïtzant les campanyes i el control de l'accés al cens de nous contribuents per a aconseguir una detecció primerenca de riscos.

i) S'elaborarà un sistema d'ajuda per a la confecció de la declaració censal pel contribuent, incloent un assistent i un nou formulari.

 

II. Recerca i actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.

L'any  2019 veurà l'aparició d'una obligació d'informació inèdita en el seu contingut i naturalesa. Es tracta de l'obligació de revelació de mecanismes de planificació agressiva i altres tècniques d'ocultació de la titularitat de rendes i actius, derivada de la transposició de la Directiva 2011/16/UE del Consell, de 15 de febrer de 2011, relativa a la cooperació administrativa en matèria de la fiscalitat i per la qual es deroga la Directiva 77/799/CEE, coneguda com DAC 6. Així, qualsevol intermediari, consultor o assessor estarà obligat per ella. Aquesta nova font d'informació contribuirà a una major transparència, facilitant tant la prevenció com la correcció de comportaments evasors o elusius.

A) Es continuaran controlant els grups d'empreses tant nacionals com internacionals amb les següents mesures:

a) Mesures antielusió. En 2018 va entrar en vigor el Conveni Multilateral per a aplicar les mesures relacionades amb els tractats fiscals per a prevenir l'erosió de les bases imposables i el trasllat de beneficis, la qual cosa permetrà de manera progressiva la implantació de totes aquelles mesures derivades dels treballs del projecte BEPS que requereixen la modificació de Convenis internacionals

Les actuacions d'inspecció vetllaran per l'aplicació efectiva d'aquestes normes quan la mera existència de les mateixes no hagi estat suficient per a eliminar tals conductes.

b) Preus de transferència. La internacionalització i integració de l'activitat econòmica a nivell mundial han donat lloc al fet que les operacions vinculades tinguin una importància substancial en l'economia actual. Això unit al risc fiscal inherent a aquest tipus d'operacions derivat de la pròpia vinculació de les entitats participants i de les dificultats de l'Administració per a accedir a la informació rellevant que permeti un adequat control d'aquest tipus d'operacions fa que es tracti d'un àmbit prioritari per a les actuacions inspectores en 2019. Com a element de tancament del sistema tributari es pararà esment al compliment de les obligacions de documentació en matèria de preus de transferència.

Altres àmbits que, per la seva importància relativa o pel seu risc fiscal, seran objecte d'atenció singular són els següents: les reestructuracions empresarials, les activitats realitzades per entitats emparades en estructures funcionals de baix risc empresarial declarat i important presència en l'economia, tant en l'àmbit de la fabricació com de la distribució, així com determinats pagaments que poden erosionar significativament la base imposable com poden ser els serveis intragrup o els pagaments per cànons derivats de la cessió d'intangibles.

No només les minoracions de la base imposable seran tingudes en compte a l'hora de guiar les actuacions inspectores, sinó que la falta de declaració d'ingressos, com els que es puguin derivar de prestacions de serveis o de cessions d'intangibles no repercutits, gaudiran d'atenció prioritària.

c) Establiments permanents. Se seguirà, com en anys anteriors, posant èmfasis en la detecció d'establiments permanents no declarats a causa de l'immediat minvament d'ingressos tributaris que això produeix

d) Paradisos fiscals i règims preferencials:  Les actuacions inspectores vetllaran per la correcta aplicació de les normes antiparadís existents en la normativa.

Es posarà especialment el focus en la identificació d'estructures i pautes de comportament que es beneficiïn indegudament de la baixa fiscalitat d'aquest tipus de territoris i règims i que puguin ser o siguin replicades o estandarditzades per a l'ús per part d'una pluralitat de contribuents.

B. Anàlisi patrimonial. L'Agència Tributària potenciarà les actuacions d'anàlisis d'informació i recerca mitjançant diferents línies d'acció, encaminades, en última instància, a l'objectiu comú de la detecció de béns, drets ocults i rendes no declarades a fi de regularitzar la situació tributària dels contribuents culpables en actuacions qualificades com a defraudatòries.

En l'any passat 2017 van començar els treballs de sistematització de les actuacions de lluita contra el frau present en grans patrimonis i s'han iniciat també les comprovacions inspectores vinculades amb la nova eina de selecció. Al llarg de 2019 s'ampliarà el nombre de contribuents proposats per a inspecció, a partir d'un major nombre de riscos fiscals analitzats mitjançant la nova eina de selecció i enfocats a supòsits que presentin importants trets d'opacitat o deslocalització. D'aquesta forma, s'aferma el control reforçat sobre grans patrimonis mitjançant la utilització d’eines de recerca específics per a perfils que així ho demandin.

En particular, es prosseguirà amb el perfeccionament dels mecanismes interns existents que permeten un ràpid tractament de la informació fiscal rebuda de forma automàtica de l'administració fiscal corresponent en el marc del CRS (Common Reporting Standard), respecte dels comptes financers que es mantenen a l'estranger per contribuents amb residència fiscal a Espanya, així com el d'altres rendes i béns procedents o situats en l'exterior i que també són objecte d'intercanvi en l'àmbit internacional.

Així mateix, es continuaran perfeccionant les eines existents per a explotar informació d'una altra naturalesa, també obtinguda de forma automàtica d'altres països i jurisdiccions, com poden ser rendiments del treball, pagament de pensions, etc., amb idèntica finalitat d'evitar l'ocultació de rendiments obtinguts i patrimonis situats en l'exterior.

A més d'aquests intercanvis automàtics d'informació, també resulta especialment rellevant l'explotació d'altres informacions procedents de comunicacions espontànies d'altres Estats, ja siguin singulars o que afectin una multiplicitat de contribuents espanyols, que permetin eixamplar les bases imposables dels contribuents que ocultin el seu patrimoni d'acord amb el principi de renda mundial.

L'Oficina Nacional de Recerca del Frau continuarà amb el desenvolupament i impuls d'actuacions de recerca d'alta qualitat. Concretament, es continuaran impulsant les recerques de conductes de frau fiscal concretes que suposen una desimposició derivada de la simulació de la residència fiscal fora del territori espanyol. D'igual manera, es duran a terme recerques respecte d'aquells supòsits d'ocultació de rendes i patrimonis a través d'estructures societàries interposades opaques o fiduciàries situades en territoris qualificats com a paradís fiscal o en territoris amb importants restriccions en l'intercanvi d'informació. I tot això sense oblidar la recerca de supòsits d'opacitat més domèstics i rudimentaris, fonamentades en la utilització de testaferros nacionals o societats interposades o pantalles.

Es crea la nova Unitat Central de coordinació del Control de Patrimonis Rellevants creada en el si de l'Oficina Nacional de Recerca del Frau, amb vocació de coordinar i impulsar en tot el territori les iniciatives que en aquest camp són realitzades des de fa anys per la Inspecció.

C. Ocultació d'activitats empresarials o professionals i ús abusiu de societats.

 Com en anys anteriors, la utilització de les formes societàries i les relacions d'aquestes amb els socis, treballadors, administradors o persones vinculades amb ells, així com amb altres societats controlades per les mateixes persones, també serà, objecte d'anàlisi amb la finalitat de verificar si s'està produint una minoració improcedent de la correcta tributació de l'activitat desenvolupada.

En definitiva, la interposició de persones jurídiques l'única significació de les quals econòmica sigui la de servir com a instrument per a canalitzar rendes de persones físiques la tributació de les quals es veu reduïda de manera irregular per l'actual diferència de tipus impositius continuarà sent objecte de seguiment general, sense perjudici d'anàlisis concretes que permetin detectar inconsistències com les citades anteriorment o, per exemple, per la indeguda incorporació als resultats de l'activitat de despeses personals no relacionades amb aquesta.

Per tot això, l'Agència Tributària mantindrà, al llarg de 2019, l'execució d'una estratègia coordinada, successiva i intensa de lluita contra l'ocultació d'ingressos, reiterant les següents línies prioritàries de comprovació:

a) Presència de l'Administració en aquells sectors i models de negoci en els quals els nivells d'economia submergida puguin generar una especial percepció social de rebuig sobre la seva pròpia existència.

b) Presentació en les seus on es realitza, de manera efectiva, l'activitat econòmica per a intentar acabar amb totes aquelles irregularitats de caràcter merament formal, com sens dubte amb aquells supòsits més greus relacionats amb la falta d'ingressos declarats i, en general, qualsevol altre incompliment susceptible de regularització.

c) Executar, a l'entorn d'aquelles activitats econòmiques en les quals es detecti una presència intensiva de consumidors finals, les actuacions de control que resultin precises per a evitar que es produeixi una falta de repercussió efectiva en l'últim graó de la cadena de l'IVA.

d) L'existència de societats mancades d'una estructura productiva real continua sent una manera de facilitar l'ocultació de rendes que s'obtenen de manera efectiva, però les inconsistències entre les magnituds declarades i la realitat econòmica han de ser atacades per l'Administració.

e) Els contribuents que hagin estat objecte de regularitzacions tributàries hauran de modificar els imports declarats i, de no ser així, provocar en l'Administració la necessitat de perseverar en aquestes tasques fins a consolidar el canvi en el comportament del contribuent.

f) Actuacions dirigides a evitar l'ús abusiu de persones jurídiques amb l'única finalitat de canalitzar rendes de persones físiques de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.

g) Anàlisi de supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar amb la finalitat d'avaluar de manera conjunta les operacions econòmiques desenvolupades i els efectes que, entre elles, es puguin derivar en una minoració en les rendes o bases declarades.

D. Anàlisi de nous models de negoci. La recerca en Internet i l'obtenció d'informació relacionada amb els nous models d'activitat econòmica, especialment en comerç electrònic, continuen constituint una prioritat per a l'Agència Tributària.

En 2019, continuaran les línies de recerca iniciades en anys anteriors i s'incorporaran altres noves. En particular, podem destacar:

a) Es realitzarà un estudi inicial de les tecnologies FINTECH per a evitar que el seu desplegament alteri el grau de coneixement que l'Agència Tributària manté sobre l'activitat econòmica, al mateix temps que s'analitzen les seves possibilitats per a millorar el servei als contribuents.

b) Es continuaran realitzant actuacions sobre els nous models de distribució.

c) Es continuarà l'anàlisi i estudi dels nous mitjans de pagament per a avançar en el seu control i es proposaran mesures per a establir les mateixes obligacions a tots els intermediaris en els mercats financers.

d) Les activitats logístiques lligades amb el comerç electrònic, també seran objecte d'atenció, no només per la seva pròpia tributació, sinó especialment per servir de catalitzadors de l'activitat d'altres operadors nacionals i estrangers que, valent-se d'aquestes plataformes virtuals de mercat, aconsegueixen una important penetració comercial, no sempre acompanyada de la correcta tributació directa i indirecta.

En relació amb els riscos fiscals observats en les operacions realitzades amb criptomonedes, durant l'any 2019 es continuaran les actuacions iniciades en 2018, a partir de les directrius generals contingudes en el Pla de Control Tributari i Duaner d'aquest any. En concret es realitzaran, entre altres, les següents actuacions:

a) Anàlisi i explotació de la informació obtinguda l'any 2018 requerida als intermediaris que intervenen en les operacions realitzades amb criptomonedes. Així mateix, s'estudiarà la possibilitat de realitzar nous requeriments per a obtenir informació addicional.

b) Anàlisi i explotació de la informació aportada per tercers sobre la tinença i operacions amb monedes virtuals realitzades a Espanya i a l'estranger per contribuents residents a Espanya, en aplicació de la nova normativa que resulti d'aplicació l'any 2019.

c) Actuacions de control a fi de garantir l'adequada tributació derivada de la titularitat i transmissió de les monedes virtuals, així com de l'origen dels fons utilitzats en l'adquisició d'aquestes.

E. Altres actuacions.

E.1 Actuacions de control relatives a l'IVA. L'entrada en funcionament del SII suposa, en la pràctica, la necessitat de desenvolupar un nou sistema de control de l'IVA anual, derivat fonamentalment de la no obligació de presentació de la declaració resumeixen d'activitat del model 390 per als subjectes passius inclosos en aquest, alhora que requereix un desenvolupament de comprovacions més pròximes en el temps respecte al moment de la seva realització efectiva.

E.2 Actuacions de control vinculades a l'existència de trames d'IVA.

L'estratègia nacional de lluita contra les trames, pel que fa a l'exercici de 2019, inclou com a objecte d'especial seguiment les següents operacions:

a) Sosteniment de les mesures de control preventiu del Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI) per a depurar el mateix, permetent l'accés exclusivament d'aquells operadors amb activitat econòmica real que no participin de les pràctiques irregulars.

b) Major control del cens d'entitats amb la finalitat d'excloure aquelles que són potencials clients per a ser utilitzats per les organitzacions criminals per a la comissió de delictes.

c) Control de trames de frau de l'Impost sobre el Valor Afegit en operacions intracomunitàries i en aquelles directament vinculades als primers lliuraments posteriors a les importacions referides al material i components electrònics no emparats per la inversió del subjecte passiu. S'atendrà addicionalment els serveis transmissibles, com els minuts de telefonia. En relació amb tals sectors, es procedirà a la detecció primerenca dels operadors instrumentals de trames, utilitzant per a això els procediments previstos en la normativa comunitària i les anàlisis d'informació i eines pròpies.

d) Control sobre les trames de frau a l'IVA intracomunitari que operen en el sector de vehicles.

e) Comprovació i recerca combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic. Per a això, es coordinaran les accions d'inspecció amb altres de tipus preventiu i d'inducció al compliment. Es tracta, amb això, de limitar el frau originat per importacions infravalorades seguides de vendes en economia submergida de multitud de productes de consum.

f) Control de trames actives en el sector d'hidrocarburs, mitjançant la coordinació de les àrees de control de Duanes i Inspecció, evitant l'abús del règim de dipòsits fiscals en matèria d'IVA.

g) Control sobre els dipòsits fiscals i dipòsits diferents dels duaners per a evitar la utilització d'aquests règims amb finalitats d'elusió fiscal. En particular, s'analitzarà la informació periòdica a subministrar per part dels titulars dels establiments respecte a la repercussió de les quotes dels Impostos Especials, amb aplicació si escau, dels supòsits de responsabilitat regulats en la norma.

h) Control del reemborsament de l'IVA suportat en les adquisicions de béns efectuades pels viatgers no residents en el territori d'aplicació de l'impost.

E.3 Actuacions de control relacionades amb l'Impost de societats.

S'incrementaran les actuacions sobre les PIMES amb algun dels tipus següents:

a) Actuacions extensives iniciades per l'àrea de Gestió per mitjà del procediment de comprovació limitada regulat en els articles 136 a 140 de la Llei General Tributària.

b) Actuacions inspectores traslladades des de l'àrea de Gestió a l'àrea d'Inspecció en aquells supòsits en els quals el procediment inspector sigui la forma d'acabar el procediment de comprovació limitada. En particular, es pararà esment a aquells contribuents que obstrueixin la comprovació limitada, així com a aquells altres que, per tenir una comptabilitat desenvolupada, no puguin ser adequadament revisats per mitjà d'aquesta.

c) Actuacions seleccionades autònomament per a comprovació inspectora en funció de rangs d'activitat, de beneficis, de vendes o de cobraments que es reputen incoherents amb les normals del sector i que per això facin oportuna la comprovació.

Per a això, l'Agència Tributària tractarà que siguin coneguts pels obligats tributaris quins són aquests rangs considerats com a crítics per part dels Serveis d'Inspecció, facilitant d'aquesta manera als obligats tributaris una major comprensió de les seves obligacions que condueixin a incrementar les bases imposables declarades fent-les més adequades al seu nivell real d'activitat.

d) Actuacions seleccionades en funció de riscos concrets d'incompliment que, per la seva naturalesa, poden ser comprovats per mitjà de procediments inspectors de curta durada.

La presència en els locals d'activitat de l'obligat tributari resulta en aquest punt essencial, ja que el projecte tracta, mitjançant una major presència, d'induir una millora gradual, però ferma, en el compliment general del conjunt de les societats del col·lectiu.

E.4 Actuacions de control sobre grups fiscals i d'entitats. En relació amb els contribuents acollits al règim especial de consolidació fiscal de l'Impost de societats o al règim especial del grup d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit, el constant creixement dels grups que opten per tributar sota aquests règims especials, així com la transcendència que té el fet que una part molt significativa de la recaptació derivada d'aquests tributs procedeixi dels obligats tributaris acollits a aquests règims especials, aconsella mantenir l'enfocament en un control tributari específic sobre l'aplicació dels citats règims

Els àmbits prioritaris d'actuació seran, entre altres, els següents:

a) Especial atenció, per a l'Impost de societats dels grups fiscals, a la compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors, en particular a les bases pendents de compensació respecte de les quals el dret de l'Administració per a iniciar el procediment de la seva comprovació prescriu als deu anys.

b) Contribuents integrats en els grups que apliquen el règim del grup d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb especial atenció als grups d'entitats inclosos en la modalitat avançada del règim especial, aprofitant la informació que aporta el *SII, al qual estan acollits.

Es controlaran aquells grups fiscals amb una reduïda xifra de negocis consolidada, amb un número molt reduït d'entitats integrants del grup i en els quals no existeixen les operacions internes entre les entitats integrants del grup que són pròpies del règim de consolidació fiscal.

E.5 El control i l'actualització de la informació censal.

Tant els plans específics de l'àrea de Gestió, com els plans de visites que anualment es realitzen per part de la Inspecció tributària, inclouran un mòdul de control i verificació censal que assegurarà la correcció de les dades declarades en relació amb epígrafs d'activitat, socis i partícips, administradors, domicilis d'activitat, etc.

E.6 Actuacions de control en el marc de les relacions amb les Hisendes forals. Un altre eix important d'actuació en el marc del conjunt de l'Administració tributària és el relatiu a la verificació de l'adequat compliment de les obligacions fiscals dels contribuents davant l'Administració Tributària de l'Estat, les Diputacions Forals del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra, derivades de l'existència del Concert i Conveni Econòmic amb les citades Comunitats, especialment per a comprovar els domicilis fiscals declarats, la correcta determinació del lloc de realització de les operacions d'acord amb els punts de connexió i la correcta presentació dels diferents tributs davant l'Administració competent.

E.7 Altres actuacions de control sobre el compliment de la normativa interna. Així mateix, es duran a terme les següents actuacions:

a) Potenciació del control de les activitats econòmiques i els tributs empresarials gràcies a la consolidació d'eines d'anàlisis de llibres registre d'IVA, SII i activitats econòmiques en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

b) Intensificació i millora del control dels contribuents no declarants d'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

c) Millora en el control de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques respecte dels rendiments del capital immobiliari amb el desenvolupament i implantació d'una eina de gestió de riscos i la implantació d'una eina de càlcul com a instrument d'ajuda a la comprovació. En particular, s'utilitzarà especialment la informació continguda en el model 179 sobre cessió d'habitatges amb finalitats turístics.

d) Disseny i desenvolupament d'una eina de control de retencions en seu del retenidor ampliant les contingències objecte de comprovació mitjançant l'eina de gestió riscos.

e) Actuacions centralitzades de comprovació en relació amb l'Impost sobre la Renda de No Residents i l'Impost sobre Successions i Donacions de no residents per l'Oficina Nacional de Gestió Tributària.

f) Actuacions tendents a detectar i evitar la utilització abusiva de formes societàries que, mancant de substrat real o sense intervenir directament en la realització d'una activitat determinada, obeeixin a un interès del soci d'eludir part de la càrrega fiscal que li correspondria satisfer. Així mateix, es potenciarà el control d'aquelles altres formes societàries que, mancades d'una activitat econòmica real, ostentin la titularitat de béns i drets a fi de reduir la tributació derivada del seu ús per part dels socis o de persones del seu entorn. Finalment, s'efectuaran anàlisis globals del conjunt patrimonial, tant personal com de l'entorn familiar, d'aquells contribuents el perfil dels quals de risc es pugui associar a supòsits de divisió artificial de l'activitat que busquen minorar indegudament el seu nivell de tributació directa.

g) Actuacions de col·laboració amb la Inspecció de treball i la Seguretat Social en el marc de Plans de control comuns i coordinats per a la lluita contra el frau fiscal i duaner, d'una banda, i per a la lluita contra el frau en la cotització i reducció de les quotes de la Seguretat Social per un altre.

h) Intensificació de les actuacions de control tendents a comprovar l'adequat compliment dels requisits específics previstos per a la correcta aplicació del règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives, en particular, es prestarà especial atenció a les possibles modificacions en l'estructura jurídica de les entitats a fi d'evitar possibles situacions abusives, així com a la recerca de béns que apareixen ocults quant a la seva titularitat real dins de la informació relacionada amb les activitats pròpies de les fundacions. En aquest marc, es prestarà especial atenció a la informació que pugui ser remesa per les entitats públiques que exerceixin funcions de patronatge sobre les citades entitats.

III. Control del frau en fase recaptatòria

1. Mesures de prevenció i control del frau fiscal.

A. Millores en l'avaluació del risc recaptatori. Es realitzarà una definició de riscos recaptatoris mitjançant una nova eina informàtica.

B. Adopció de derivacions de responsabilitat. Una de les eines que s'ha mostrat més eficaç en els últims anys com a instrument de prevenció i control del frau en fase recaptatòria ha estat la derivació de responsabilitat i, en general, l'exigència de deutes a tercers obligats al pagament. Per això, és prioritari que, durant 2019, es continuïn amb les actuacions de recerca dirigides a identificar a tercers responsables dels deutes i a acreditar la concurrència dels supòsits de fet prevists en la norma per a exigir-los el pagament del deute.

C. Adopció de mesures cautelars. Igualment, per a prevenir i combatre el risc d'impagament com a conseqüència de conductes de buidament patrimonial dels deutors, s'acudirà a l'adopció de mesures cautelars d'embargament preventiu o a qualsevol altra procedent quan existeixin indicis racionals que el deutor o tercers vagin a obstaculitzar o impedir l'acció de cobrament dels deutes, minimitzant així els possibles riscos d'impagament.

D. Persecució del delicte contra la Hisenda Pública i contraban. Es continuaran utilitzant totes les possibilitats que ofereix la Llei General Tributària per a cobrar els deutes per responsabilitat civil i penes de multa el cobrament de la qual s'encomani a l'Agència Tributària, així com els deutes vinculats a delicte a què es refereix el títol VI de la Llei General Tributària, realitzant-se quantes actuacions recaptatòries siguin necessàries.

Es realitzarà una especial vigilància patrimonial d'aquests deutors amb la finalitat de prevenir i detectar conductes de buidament patrimonial que poguessin qualificar-se fins i tot com a possibles insolvències punibles. Aquest seguiment permetrà, a més, informar adequadament del vessant recaptatori de les propostes de conformitat.

Els òrgans de recaptació prestaran especial atenció a les conductes dels condemnats per delicte contra la Hisenda Pública i contraban per si calgués posar-les en coneixement dels òrgans judicials sol·licitant, si escau, la retirada de la suspensió de l'ingrés a la presó davant l'incompliment de les seves obligacions d'ingrés sense ser insolvents.

E. Seguiment d'insolvències aparents. S'investigarà especialment la participació de deutors aparentment insolvents en la creació de successives societats mercantils que incompleixen el pagament de les seves obligacions tributàries corrents, comportament que dificulta la recuperació dels deutes pendents de cobrament.

Les actuacions a realitzar es dirigiran, d'una banda, a obtenir proves dirigides a l'acreditació de supòsits d'insolvència punibles i, per un altre, a l'adopció anticipada de les mesures d'assegurament del cobrament dels deutes que procedeixin.

Aquestes actuacions es complementaran amb el control de deutors fallits per a detectar possibles suposats en els quals procedeixi la revisió dels mateixos i, si escau, la rehabilitació dels crèdits prèviament declarats incobrables per a poder efectuar el seu cobrament.

F. Cooperació amb altres Administracions Públiques. Està prevista la posada en marxa d'un mecanisme de cooperació amb altres Administracions Públiques denominat Punt Neutre. Aquest mecanisme permetrà creuar els pagaments de les Administracions Públiques amb les diligències d'embargament que elles mateixes poguessin dictar contra aquells contribuents que fossin simultàniament creditors d'aquests pagaments i deutors de qualsevol d'aquelles previst en la disposició addicional quarta de la Llei 25/2013, de 27 desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

A aquest efecte està prevista l'aprovació del Reial decret que desenvolupi aquesta disposició addicional i l'inici del seu funcionament de l'indicat mecanisme en 2019. No obstant això, si bé en 2019 s'incorporaran a aquest sistema un gran nombre d'Administracions Públiques, les restants tindran un termini de 3 anys per a adherir-se des de l'entrada en vigor del Reial decret que aprovi aquest mecanisme.

2. Altres mesures de gestió recaptatòria. Com a complement de l'anterior i a fi de perseverar en la millora del control de l'estat i de l'evolució dels expedients, es pretén agilitar i impulsar el procediment de recaptació mitjançant campanyes de revisió que incideixin en el control i seguiment dels deutes, especialment, en la fase d'embargament, disminuint així en la mesura del possible els temps de gestió dels deutes amb la finalitat d'anticipar els resultats i determinats riscos associats al transcurs del temps.

A. Reorientació de la política d'ajornaments. Està prevista la revisió de la suficiència de les garanties afectades als ajornaments concedits a l'efecte de la seva adaptació a l'evolució de l'import pendent del deute ajornat.

Així mateix, dins d'aquest àmbit, és necessària la utilització d'una anàlisi de riscos per a l'estudi de la solvència financera de les sol·licitants d'ajornaments, comptant per a això amb un suport informàtic adequat que, a més, permeti la detecció primerenca d'indicis del possible incompliment d'un ajornament.

B. Control del deute pendent en període executiu. Es realitzarà un control permanent del deute pendent, en particular, del deute en fase d'embargament, i es promouran les actuacions que comportin a una reducció d'aquesta. Per a això, es procedirà a revisar el deute pendent, fonamentalment el deute més antic, de manera que s'agiliti la finalització del procediment de constrenyiment.

C. Control de deutes suspesos i paralitzats. Es realitzaran actuacions de control i seguiment dels deutes paralitzats i suspesos per recurs o reclamació. Per a això, es revisaran els deutes o venciments suspesos per recurs o reclamació, agilitant, si escau, l'execució de resolucions i sentències recaigudes amb la finalitat d'exigir el pagament dels deutes als contribuents. S'impulsarà l'adopció d'acords amb el Tribunal Econòmic-Administratiu Central per a l'agilitació de les resolucions dictades pels òrgans econòmic-administratius.

D. Control d'Entitats Públiques. Mitjançant una campanya incorporada en el Pla de Control Tributari de 2018, es va realitzar un control sobre les entitats públiques que va suposar una revisió i depuració del cens d'aquestes entitats. En 2019 s'aconseguirà una agilitació i increment en el cobrament dels deutes d'aquestes entitats.

E. Procediment d'alienació: subhastes. Amb data 1 de setembre de 2018 s'ha procedit a integrar el procediment de subhasta en el Portal del Boletín Oficial del Estado, la qual cosa òbvia el caràcter territorial existent fins ara en el que a la celebració material de la subhasta es refereix. Al llarg de 2019, aprofitant aquesta circumstància, està prevista la nacionalització de competències de la taula de subhastes, amb la finalitat de gestionar de manera uniforme l'adjudicació de béns i drets subhastats, i aconseguir a més l'optimització dels recursos i del personal de l'Agència Tributària –amb el consegüent estalvi de costos–.

IV. Col·laboració entre l'Agència Tributària i les Administracions Tributàries de les Comunitats Autònomes

Continuaran els intercanvis d'informació sobre les dades censals més rellevants dels obligats tributaris a través del Cens Únic Compartit, base de dades consolidada d'informació censal obtinguda per les Administracions Tributàries autonòmiques i estatal.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

*President  *ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES