NOTA SOBRE LA COL.LABORACIÓ SOCIAL

 

 

Barcelona, 16 desembre 2019,

Benvolguts companys i companyes,

Des del 10 de gener s'inicia el procés d'evolució del model de col·laboració social en l'aplicació dels tributs, que permetrà que els col·laboradors socials (entitats privades i professionals de la gestió tributària) puguin gestionar empleats (delegats) a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, perquè aquests puguin realitzar a través d'Internet amb els seus certificats d'usuari tràmits dels obligats tributaris. Aquest model s'ha denominat Col·laboració Social Delegada.

Com a part d'aquesta evolució s'oferirà una nova aplicació d'Alta i Gestió en el Cens de col·laboradors socials que permetrà gestionar empleats del Col·laborador Social com delegats que podran realitzar tràmits dels obligats tributaris utilitzant certificats electrònics de persona física o d'empleat d'empresa, de manera que ja no serà obligatori que els col·laboradors socials entitats privades facilitin certificats electrònics de representant de persona jurídica per a l'àmbit de la col·laboració social.

Aquest nou model serà aplicable generalitzada per a les aplicacions de l'Agència Tributària que permetin col·laboració social a partir del 1 de gener de 2020. Durant l'any 2019 s'aniran adaptant progressivament les aplicacions per permetre aquest nou model de gestió de la Col·laboració Social. En aquest període transitori les aplicacions mantindran els controls que actualment permetien la gestió de la Col·laboració Social Restringida. Per fer-ho, amb aquesta nova aplicació, a més de gestionar empleats com delegats, es podran seguir gestionant Col·laboradors Socials restringits, per al seu ús en les aplicacions que no estiguin adaptades, de forma transitòria durant l'any 2019.

Per tant, al iniciar-se un procés transitori d'adaptació, mentre que les aplicacions que utilitzi no estiguin adaptades, no caldrà realitzar cap tipus de gestió d'empleats com delegats, atès que aquelles es comportaran com fins a ara.

Per qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES