NOTA SOBRE NOVETATS TRIBUTÀRIES,LABORALS I MERCANTILS

 Barcelona, 30 desembre 2018,

Benvolguts companys/as,

Com ja és habitual tots els finals d'any tenim infinitat de novetats tributàries, laborals i d'una altra índole que prenen vigència l'1 de gener de 2019. Continua sent un misteri mai aclarit perquè s'ha d'esperar a final d'any per a publicar-ho. Aquestes són les novetats més rellevants:

 -Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral.

 Les novetats més importants són les següents:

 1r  PRESTACIONS MATERNITAT :La nova redacció que s'introdueix en la Llei de l'Impost, a més de declarar expressament exemptes les prestacions per maternitat o paternitat satisfetes per la Seguretat Social, estén l'exempció a les prestacions percebudes per altres col·lectius fins al límit de la prestació màxima que la Seguretat Social reconeix per tal concepte. La modificació legal indicada s'estén, igualment, a exercicis anteriors no prescrits. La mesura afecta  els empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació per maternitat o paternitat de la Seguretat Social però que perceben les seves retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, a què es refereixen el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i, per una altra, els professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben tals prestacions de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat.

2n LIMITS MODULS: Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

A semblança de l'avantdita mesura, es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, en l'Impost sobre el Valor Afegit.

Per a l'exercici 2019,  i quant a l'IRPF les magnituds de 150.000 i 75.000 euros, queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.

Respecte a l'IVA, per a l'exercici 2019, la magnitud de 150.000 queda fixada en 250.000 euros.

El termini de renúncies al qual es refereixen els articles 33.1.a) del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i l'article 33.2, paràgraf segon, del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com la revocació d'aquestes, que han de fer efecte per a l'any 2019, serà d'un mes a partir de l'endemà a la data de publicació en el «Boletín Oficial del Estado» del present reial decret llei.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l'any 2019, als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit o al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, durant el mes de desembre de 2018, s'entendran presentades en període hàbil.

No obstant això, els subjectes passius afectats pel que es disposa en el paràgraf anterior, podran modificar la seva opció en el termini previst en l'apartat 1 anterior.

3r IMPOST SOBRE EL PATRIMONI:  Es prorroga per a 2019 la vigència de l'Impost sobre el Patrimoni. S'estableix la seva desaparició per a 2020 (excepte nova pròrroga).

4t IMPOST DE SOCIETATS: En l'Impost de societats, les mesures introduïdes a través d'aquest reial decret llei són les relatives als efectes en l'Impost de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers. Aquesta nova Circular té per objecte fonamental adaptar el règim comptable de les entitats de crèdit espanyoles als canvis de l'ordenament comptable europeu derivats de l'adopció de dues noves Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF) –la NIIF 9 i la NIIF 15–, que han modificat els criteris de comptabilització dels instruments financers i dels ingressos ordinaris a partir d'1 de gener de 2018.

 5è CADASTRE: El reial decret llei inclou l'aprovació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals d'immobles urbans per a 2019 en els termes de l'article 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari.

També s'estableix, amb efectes exclusius per a l'any 2019, la pròrroga dels terminis establerts en l'article 72.6 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals perquè els Ajuntaments els municipis dels quals es trobin en procediments de valoració col·lectiva de caràcter general puguin aprovar amb major marge de temps un nou tipus de gravamen en l'Impost sobre Béns immobles, així com també s'estableix la pròrroga del termini previst en l'article 27.3 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a l'aprovació i publicació de les ponències de valors totals. Igualment, s'amplia el termini previst en l'article 32.2 de la referida Llei del Cadastre Immobiliari per a la sol·licitud municipal d'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals d'immobles urbans.

 6è ALTRES MESURES:  Els compromisos contrets pel Govern del Regne d'Espanya amb la UEFA per a albergar la seu de pròxims esdeveniments organitzats per aquesta Associació requereix la regulació d'un règim fiscal específic.

A més, es procedeix a incloure la relació d'activitats prioritàries de mecenatge per a l'any 2019.

Finalment, s'estableix un període transitori durant el qual les reclassificacions de participacions o accions d'institucions d'inversió col·lectiva realitzades com a conseqüència de les noves exigències en matèria d'incentius establertes en la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (coneguda com Mifid II), i incorporades al nostre ordenament pel Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i que tinguin per objecte que el partícip o accionista deixi de suportar costos associats a incentius, puguin realitzar-se sense necessitat de recaptar consentiment individualitzat dels partícips i accionistes, i resultin neutrals fiscalment.

 Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia

 1ºTIPUS DE *RETENCION:

 Es modifica en primer lloc, la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, per a reduir el percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor, del 19 al 15 per cent

 2n IVA:

 Pel que respecta a la regulació projectada en relació amb el tipus impositiu de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, a fi d'aplicar el tipus reduït als serveis prestats per persones físiques en qualitat d'intèrprets, artistes, directors i tècnics als productors i organitzadors d'obres i espectacles culturals, recuperant l'aplicació del tipus reduït de l'Impost a aquests serveis essencials de la indústria cultural, que havien passat a tributar al tipus impositiu general del 21 per cent l'any 2012.

 3r IMPOST DE SOCIETATS:

En relació amb l'Impost de societats, es modifica la deducció per despeses realitzades en territori espanyol per a l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada. S'incorpora una reexpedició reglamentària per a l'establiment de les obligacions que es consideri que han d'assumir els productors que s'acullin a aquest incentiu fiscal, que resultin proporcionades i concordes a la finalitat de l'incentiu.

Així s'estableix la següent redacció:

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, es modifica l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats, que queda redactat de la següent forma:

«2. Els productors registrats en el Registre d'Empreses Cinematogràfiques del Ministeri de Cultura i Esport que s'encarreguin de l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada tindran dret una deducció del 20 per cent de les despeses realitzades en territori espanyol, sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, almenys, d'1 milió d'euros.

La base de la deducció estarà constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:

1r Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona.

2n Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.

L'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d'euros, per cada producció realitzada.

La deducció prevista en aquest apartat queda exclosa del límit a què es refereix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 39 d'aquesta Llei. A l'efecte del càlcul d'aquest límit no es computarà aquesta deducció.

L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajudes percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50 per cent del cost de producció.

Reglamentàriament es podran establir els requisits i obligacions per a tenir dret a la pràctica d'aquesta deducció

4t MESURES LABORALS:

 Es regula la Inactivitat d'artistes en espectacles públics inclosos en el Règim General de la Seguretat Social.

L'any 2019 la sol·licitud d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social com a artista en inactivitat, regulada en l'article 249 ter del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, podrà realitzar-se fins al 31 de març.

Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació

 1a S'estableix la previsió de revaloritzar l'import de les pensions amb l'increment del 1,6 per cent respecte de l'import que haurien tingut en 2018 si s'haguessin revaloritzat en el mateix percentatge que el valor mitjà de la variació percentual interanual de l'Índex de Preus al Consum de cadascun dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018, expressat amb un decimal, que en 2018 és del 1,7 per cent.

Els perceptors de pensions del sistema de la Seguretat Social i de Classes Passives que hagin estat revaloritzades en 2018, rebran, abans d'1 d'abril de 2019 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2018 i la que hagués correspost d'haver aplicat a aquestes pensions l'increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l'índex de Preus al Consum haguda en cadascun dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018, expressat amb un decimal i que ha estat del 1,7 per cent.

A aquest efecte, el límit de pensió pública durant l'any 2018 serà de 2.617,53 euros mensuals o 36.645,47 euros anuals.

2n Durant l'any 2019, la quantia del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d'ells, s'estableix en 4.070,10 euros mensuals.

 3r Cotització en el Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en el Règim General de la Seguretat Social.

Conforme a el que es preveu en la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en la redacció donada per aquest reial decret llei, en aquest Sistema Especial les bases de cotització seran, a partir de l'1 de gener de 2019, les següents:

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran de conformitat amb la següent escala:

Tram   Retribució mensual

Euros/mes      Base de cotització

Euros/mes      Màxim hores treballades

1r         Fins a 240,00. 206,00 34

2n        Des de  240,01  fins a  375,00.          340,00 53

3r         Des de  375,01  fins a  510,00.          474,00 72

4t         Des de  510,01  fins a  645,00.          608,00 92

5è        Des de  645,01  fins a  780,00.          743,00 111

6è        Des de  780,01  fins a  914,00.          877,00 130

7è        Des de  914,01  fins a  1.050,00.       1.050,00          160

8è        Des de  1.050,01  fins a  1.144,00.    1.097,00          160

9è        Des de  1.144,01  fins a 1.294,00.     1.232,00          160

10è      Des de 1.294,01.        Retribució mensual    160

 4t  Durant l'any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms s'incrementaran en un 1,25 per cent respecte de les vigents l'any 2018, establint-se la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general en 944,40 euros mensuals.

 Donat el caràcter excepcional de l'increment establert pel reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim per a 2019, les noves quanties del salari mínim interprofessional que s'estableixen no seran aplicable als convenis col·lectius vigents a data d'entrada en vigor d'aquest reial decret que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència per a determinar la quantia o l'increment del salari basi o de complements salarials.

 S'ajorna l'entrada en vigor del que es preveu en els articles 1.1, primer paràgraf; 24, segon paràgraf; i 25.4 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom, en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.

 La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l'empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat.

 Les pràctiques a què es refereix el paràgraf anterior comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior.

Els treballadors per compte propi que a 31 de desembre de 2018 s'estiguessin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes previstes en els articles 31 i 32 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d'aquesta data per contingències professionals, no així per cessament d'activitat ni per formació professional.

Els contractes de treball i incentius a la contractació afectats per la reducció de la taxa d'atur per sota de 15 per cent als quals es refereixen les disposicions transitòries novena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i primera de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, que s'hagin celebrat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, continuaran regint-se per la normativa vigent en el moment de la seva celebració en els termes contemplats en l'apartat 2 de la disposició derogatòria única d'aquest reial decret llei.

En tot cas, es consideren vàlids els contractes, així com si escau els incentius corresponents, que s'hagin celebrat des del 15 d'octubre de 2018, data de publicació de l'Enquesta de Població Activa del tercer trimestre de 2018, fins a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, a l'empara de la normativa vigent en el moment de la seva celebració, que es considera plenament aplicable a aquests contractes i incentius fins al moment de la seva derogació o modificació

10è S'estén als treballadors per compte propi agrari dels beneficis en la cotització de la tarifa plana dels treballadors autònoms establerts en els articles 31 i 32 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, creant-se a aquest efecte els nous articles 31 bis i 32 bis en aquesta norma legal.

11è Es modifica l'article 151 de la Llei General de la Seguretat Social amb l'objectiu d'elevar l'increment en la cotització per la celebració de contractes temporals de curta durada fins al 40 per cent.

 12è Es reforça la lluita contra l'ús fraudulent de la figura del treballador autònom mitjançant la inclusió d'un nou tipus d'infracció greu, amb la seva corresponent sanció, que penalitza aquesta conducta.

 13è  Se suspèn per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, regulada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, una vegada comprovades les distorsions i desproporcionada disminució d'ingressos que les modificacions introduïdes per aquest reial decret generen respecte de la cotització per contingències professionals. A més, durant l'any 2019 es procedirà a la reforma del reial decret abans citat.

 Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

 1r L'àmbit d'aplicació dels requisits sobre divulgació d'informació no financera s'estén a les societats anònimes, a les de responsabilitat limitada i a les comanditàries per accions que, de forma simultània, tinguin la condició d'entitats d'interès públic el nombre mitjà del qual de treballadors emprats durant l'exercici sigui superior a 500 i,

addicionalment es considerin empreses grans, en els termes definits per la Directiva 2013/34, és a dir, l'import net de la qual de la xifra de negocis, total actiu i nombre mitjà de treballadors determini la seva qualificació en aquest sentit.

Les societats d'interès públic que formulin comptes consolidada també estan incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma sempre que el grup es qualifiqui com a gran, en els termes definits per la Directiva 2013/34/UE, i el nombre mitjà de treballadors emprats durant l'exercici pel conjunt de societats que integren el grup sigui superior a 500.

No obstant això, una empresa dependent pertanyent a un grup estarà exempta de l'obligació anterior si l'empresa i els seus dependents estan incloses en l'informe de gestió consolidat d'una altra empresa. D'altra banda, i en qualsevol cas, les petites i mitjanes empreses queden eximides de l'obligació d'incloure una declaració no financera, així com de requisits addicionals vinculats a aquesta obligació.

2n Es modifica l'article 16 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que passa a tenir la següent redacció:

«Article 16. Constitució de societats de responsabilitat limitada sense estatuts tipus.

Quan els fundadors optin per la constitució d'una societat de responsabilitat limitada sense estatuts tipus, s'aplicarà el que es disposa en l'article 15 d'aquesta Llei, amb les següents particularitats.

1. Els fundadors podran optar per sol·licitar, a través dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor, la reserva de denominació i concertar la data d'atorgament de l'escriptura de constitució.

2. El notari procedirà conforme a el que es preveu en l'apartat 4 de l'article 15.

3. El registrador mercantil, una vegada rebuda còpia electrònica de l'escriptura de constitució, inscriurà la societat inicialment en el Registre Mercantil en el termini de 6 hores hàbils, indicant exclusivament les dades relatives a denominació, domicili i objecte social, a més del capital social i l'òrgan d'administració seleccionat.

Des d'aquesta immatriculació, la societat es regirà pel que es disposa en la Llei de Societats de Capital.

4. L'escriptura de constitució s'inscriurà de forma definitiva en els termes del seu atorgament dins del termini de qualificació ordinari, entenent que aquesta segona inscripció val com a modificació d'estatuts. Si la inscripció definitiva es practica vigent el seient de presentació els efectes es retrotrauran a aquesta data.

5. Practicada la inscripció definitiva, el registrador mercantil notificarà telemàticament a l'autoritat tributària competent la inscripció de la societat, sol·licitant Número d'Identificació Fiscal definitiu.

6. Per a acreditar la correcta inscripció, inicial o definitiva, en el registre de les societats, així com la inscripció del nomenament dels administradors designats en l'escriptura, bastarà la certificació electrònica o en suport paper que, a sol·licitud de l'interessat, expedeixi, sense cost addicional, el registrador mercantil el mateix dia de la inscripció inicial o definitiva.

 7. Quan els fundadors optessin per la constitució d'una societat de responsabilitat limitada sense estatuts tipus, la tramitació de la constitució es podrà realitzar utilitzant el Document Únic Electrònic i el sistema de tramitació telemàtica del CIRCE, sent aplicable el que es disposa en aquest article independentment de la modalitat de tramitació triada.»


Reial decret 1512/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol.

 1r Es modifiquen les regles referents a la normativa aplicable en matèria de facturació que, des d'1 de gener de 2019, serà la normativa de l'Estat membre d'identificació per als subjectes passius acollits als règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica.

 2n S'actualitza la relació de les operacions exemptes de l'Impost per les quals serà obligatòria l'expedició de factura i s'excepciona, com ja venia succeint per a entitats asseguradores i de crèdit, a altres entitats financeres de l'obligació d'expedir factures per les operacions d'assegurances i financeres exemptes de l'Impost que realitzin. D'altra banda, l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà eximir d'aquesta obligació a altres empresaris o professionals diferents dels assenyalats expressament en aquest Reglament, prèvia sol·licitud de l'interessat quan existeixin raons que el justifiquin.

 3r S'amplia als serveis de viatges subjectes al règim especial de les agències de viatges el procediment especial de facturació previst en la disposició addicional quarta d'aquest Reglament, aplicable a les agències de viatges que intervinguin en nom i per compte d'altres empresaris o professionals en la comercialització d'aquests serveis.

4t Es regula la informació que han de subministrar els subjectes passius referent a les operacions realitzades l'any natural amb anterioritat a la data en què queden obligats al SII.

 També serà necessari informar dels documents electrònics de reemborsament que, a partir de l'1 de gener de 2019, passen a ser obligatoris per a la devolució de l'Impost a l'exportació en el règim de viatgers.

Es fan una sèrie d'ajustos tècnics en el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit per a adaptar la normativa de les microempreses  que  presten serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari siguin consumidors finals d'altres Estats membres.

Ordre *HAC/1416/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre *HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de Declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit; l'Orde EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 de Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors; l'Orde EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta en el Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques i l'Ordre *HAP/1751/2014, de 29 de setembre, per la qual s'aprova el formulari 034 de Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit i es regulen diferents aspectes relacionats amb el mateix

 Modificació de l'Orde EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 de Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, per a introduir en el model 036 un nou apartat C) dins de l'apartat 11, amb la finalitat d'habilitar l'exercici de les opcions de tributació en destinació dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió a què es refereixen els articles 70.Un.4t.a) i 70.Un.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

 Modificació de l'Ordre HAP/1751/2014, de 29 de setembre, per la qual s'aprova el formulari 034 de Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit i es regulen diferents aspectes relacionats amb aquest, per a modificar en el model 034 l'apartat 5 de la declaració d'inici o modificació del règim exterior de la Unió, substituint la declaració de no estar identificat en un altre país de la Unió Europea per la declaració de no disposar de seu d'activitat econòmica ni establiment permanent a la Unió Europea.

Aquesta ordre també modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de Declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta modificació amplia els supòsits en els quals es preveu l'obligació de presentar la declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit, model 309, incloent entre aquests casos, el d'aquells subjectes passius acollits a les règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca i del recàrrec d'equivalència que resultin deutors d'un crèdit a favor de la Hisenda Pública, com a conseqüència de la modificació de la base imposable de les operacions que resultin totalment o parcialment impagades, segons el que es disposa en l'article 80.Cinc.5a de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Finalment, aquesta ordre modifica els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 030 de Declaració censal d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, introduint en els mateixos una nova casella per a comunicar la data d'efectes del canvi de residència fiscal.

Data entrada en vigor, 1-1-2019

Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre *HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva; l'Orde EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per la qual aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300; l'Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda; l'Orde EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres; l'Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre *HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l'Orde EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291 "Impost sobre la Renda de No Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració informativa de comptes de no residents".

 S'estableixen diverses modificacions en els models 187,117, 190 i 196,  sent aplicables per als exercicis 2018 i següents,

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES