NOTA SOBRE EL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL, EL MODEL 233 I ALTRES QÜESTIONS

 Barcelona, 28 desembre 2018,

Benvolguts companys/es,

Us informem de les següents novetats:

 1r Ha estat publicat  el Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.

 El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.

Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2019.

 2n S'ha publicat l'Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la qual s'aprova el model 233, "Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats" i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

Estaran obligats a presentar el model 233, «Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats», les guarderies o centres d'educació infantil autoritzats a què es refereix l'article 81.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni.

Haurà de ser objecte de declaració en el model 233, la informació definida en l'apartat 9 de l'article 69 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març, en relació amb els menors de tres anys inscrits en la guarderia o centre d'educació infantil autoritzat cada any, així com en relació amb el menor que compleixi tres anys en l'exercici, en aquest cas la informació s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

La presentació d'aquesta declaració informativa es realitzarà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l'any immediat anterior

Excepcionalment, per a l'exercici 2018, el termini de presentació de la declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats serà el comprès entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

Aquesta declaració informativa es presentarà de forma electrònica per Internet.

 3r  S'ha publicat l'Ordre HAC/1363/2018, de 28 de novembre, per la qual es modifica l'Orde EHA/1881/2011, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el model 763 d'autoliquidació de l'Impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o pluriennals, es determina la forma i terminis de la seva presentació i es regulen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica i es modifica l'Orde EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 

 

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES