NOTA SOBRE QÜESTIONS DIVERSES

 Barcelona, 27 desembre 2018,

 Benvolguts companys/as,

Us informem de les següents novetats:

 1r Ha estat publicat Reial decret 1461/2018, de 21 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de deduccions en la quota diferencial per circumstàncies familiars, obligació de declarar, pagaments a compte, rendes vitalícies assegurades i obligacions registrals.

 Es modifica l'article 60 del Reglament de l'Impost detallant la forma de càlcul de l'increment de la deducció per maternitat, en especificar els mesos a computar a aquest efecte i el càlcul dels límits per a la seva aplicació i, per una altra, l'apartat cinc del citat article dóna nova redacció a l'apartat 9 de l'article 69 amb la finalitat de concretar el contingut de la declaració informativa a presentar per les guarderies o centres d'educació infantil autoritzats per a facilitar el seu control i incorporació als sistemes d'assistència al contribuent.

Així mateix, l'apartat set de l'article únic estableix els nous límits determinants de l'obligació de retenir aplicables a partir d'1 gener de 2019, adaptant el seu contingut a les noves quanties introduïdes en la llei en relació amb la reducció per obtenció de rendiments del treball.

 L'increment de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla dut a terme en la Llei de l'Impost obliga a revisar el tipus mínim de retenció aplicable a contractes o relacions de durada inferior a l'any o als rendiments del treball que es derivin de relacions laborals especials de caràcter dependent quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla que es beneficiïn de la deducció prevista en l'article 68.4 de la Llei de l'Impost, i el tipus màxim en cas de regularització del tipus de retenció.

A aquest efecte, l'apartat vuit modifica l'apartat 2 de l'article 86 del Reglament de l'Impost, rebaixant el tipus mínim de retenció de l'1 al 0,8 per cent i del 8 al 6 per cent, respectivament, i l'apartat nou modifica l'apartat 5 de l'article 87 del Reglament de l'Impost, rebaixant el tipus màxim de retenció del 23 al 18 per cent.

S'adapta el contingut de l'article 60 bis del Reglament de l'Impost a la nova redacció de l'article 81 bis i disposició addicional quarantena segona de la Llei de l'Impost en matèria de deducció per famílies nombroses o persones amb discapacitat a càrrec, segons la redacció de la mateixa donada per la citada Llei de Pressupostos com per la Llei 25/2015 de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

L'apartat tres de l'article únic, adapta el contingut de l'apartat 3 de l'article 61 als nous límits determinants de l'obligació de declarar establerts en la Llei de l'Impost.

Finalment, els apartats sis, deu, onze, dotze i tretze de l'article únic es limiten a modificar els articles 80, 90, 95, 100 i 110 del Reglament de l'Impost, respectivament, adaptant el seu contingut a la previsió legal que determina que els pagaments a compte corresponents a les rendes o activitats que tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l'article 68.4 de la Llei de l'Impost, es redueixen en un 60 per cent.

Addicionalment, l'apartat quatre suprimeix la dispensa de l'obligació d’omplir els llibres registres als contribuents que portin comptabilitat ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç sense així exigir-l'hi la regulació de l'Impost, a fi de facilitar el control tributari i els apartats catorze i quinze, en relació amb els plans d'individuals d'estalvi sistemàtic i l'exempció per reinversió en rendes vitalícies, especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies assegurades en les quals existeixen mecanismes de reversió, períodes certs de prestació, a fi de garantir que s'aconsegueix la finalitat pretesa.

Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», excepte els apartats tres, quatre, set, vuit i nou de l'article únic que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019.

 2n  En segon lloc informar que ja es troba disponible en la pàgina web de la *AEAT el calendari del contribuent de 2019.

 Les novetats més importants són les següents:

S'aprova el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics”: mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

Exclusivament per a l'exercici 2018, la declaració informativa té caràcter anual, sent el seu termini de presentació entre l'1 i el 31 de gener de 2019. Es presentarà en format XML, mitjançant un servei o formulari web de presentació.

S'aprova el model 233 “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats”: mes de gener de cada any.

Exclusivament per a l'exercici 2018 es presentarà entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Es presentarà de forma electrònica per Internet mitjançant la utilització d'un formulari web.

El model 347 es presentarà amb caràcter indefinit el mes de febrer.

A partir de l'1 de juliol de 2019 el programa d'ajuda PADIS del Model 200 ja no estarà disponible i serà substituït pel formulari d'ajuda -Societats web- per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2018.

3r Es troba disponible en la web de la *AEAT la nova versió del Localitzador de serveis per a l'exercici 2019. Aquesta nova versió incorpora les següents novetats:

Inclou els canvis introduïts per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 en les regles de localització de serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, aplicables a partir de l'1 de gener de 2019.

Unifica en un mateix apartat els serveis prestats per via electrònica i els serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió en tenir el mateix tractament.

Afegeix un apartat per al règim especial d'agències de viatges.

 4t S'ha publicat l'Ordre *HAC/1375/2018, de 17 desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES