NOTA SOBRE ELS PREMIS DE LA LOTERIA

Barcelona, 18 desembre 2018

Benvolguts companys/es,

Us informem sobre la tributació dels premis de loteria, molt escaient en aquestes dades,


Premis sorteig loteria de Nadal

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i al impuls de l'activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d'un gravamen especial, entre altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes del Estat (SELAE).

La referida norma estableix que els perceptors d'aquests premis, sigui quin sigui la seva natura, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l'organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S'exigirà de forma independent pel que fa a cada desè, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Estaran exempts els premis del qual import íntegre sigui igual o inferior a 10.000 euros. Els premis del qual import íntegre sigui superior a 10.000 euros només tributaran pel que fa a la part del mateix que excedeixi d'aquest import.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l'import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Així per exemple un premi de 100.000 €, tributaria al 20% sobre 90.000 € ( 100.000 - 10.000), per la qual cosa es practicaria una retenció de 18.000 € i es percebria 82.000 €

La SELAE haurà de procedir a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 10.000 € per desè, independentment de que el premi hagi estat obtingut per un només o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d'amics o parents, penyes, confraries...), en què el premi es reparteix entre tots els participants, s'ha de distribuir els 10.000 € que està exempts, entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com beneficiari únic (o com gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Els contribuents del IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment del abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment del abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre'ls per aplicació d'un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents del Impost sobre Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d'incloure, tal com feien abans del 1 de gener de 2013, l'import del premi entre les rendes del període subjectes al impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES