Barcelona, 17 desembre 2018

Benvolguts associats i associades,

Us remetem una sèrie de consultes resoltes per la AEAT sobre la prestació de maternitat.

Què pot fer un contribuent que abans de la sentència del Tribunal Suprem hagi presentat una sol·licitud de rectificació?

Sol·licituds que es troben en tramitació: es resoldran estimant la sol·licitud si es comprova que el sol·licitant ha rebut una prestació de maternitat/paternitat de la Seguretat Social.

Sol·licituds desestimades amb resolució ferma: la falta d'impugnació dintre del termini i en la forma escaient de l'acord desestimatori de rectificació d'autoliquidació fa que es converteixi en un acte ferm i consentit i, per tant, el contribuent no pot tornar a sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació ni a recórrer-lo.

Què pot fer un contribuent que no hagi presentat l'autoliquidació d'IRPF corresponent a l'exercici en què es va percebre la prestació de maternitat/paternitat (2014-2017)?

 El contribuent podrà sol·licitar la devolució presentat la declaració d'IRPF corresponent a l'exercici o exercicis en què va percebre la prestació per maternitat/paternitat, en la qual haurà d'incloure la totalitat de les rendes de l'exercici en qüestió, excepte la prestació de maternitat/paternitat exempta, i deduirà la totalitat de les retencions suportades, incloent la retenció de la prestació de maternitat/paternitat

Són deduïbles les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la prestació per maternitat/paternitat exempta?

Sí, són deduïbles.

 És possible el canvi d'opció de tributació amb la presentació de la sol·licitud de rectificació?

 Finalitzat el termini de declaració no és possible el canvi d'opció. Les regularitzacions posteriors, favorables o desfavorables per al contribuent, s'han d'ajustar a l'opció inicial del contribuent

La sentència del Tribunal Suprem és aplicable als funcionaris que no perceben prestacions de maternitat/paternitat de la Seguretat Social?

No. La declaració de l'exempció de les prestacions de maternitat/paternitat dels funcionaris que no són satisfetes per la Seguretat Social ha de realitzar-se a través d'una modificació normativa

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT.

 

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES