NOTA SOBRE EL MODEL 840

Barcelona, 10 desembre 2018,

Benvolguts companys/es,

Respecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques recordar que les societats  estan exemptes del pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques sempre que la seva xifra de negocis anual no superi la xifra del milió d'euros.

En el supòsit que una societat hagi superat durant l'exercici fiscal del 2017 la xifra abans esmentada del milió d'euros, deixaria de gaudir d'aquesta exempció per a l'any 2019 (us recordem que la xifra a tenir en compte és la declarada en l'impost de societats de l'exercici 2017)

Així mateix, si una societat tributava per l'Impost sobre Activitats Econòmiques per superar aquesta xifra i durant l'exercici 2017 no l'ha superat, podrà sol·licitar l'aplicació de l'exempció.

El termini per comunicar a l'Agència Tributària (o organisme que tingui delegada la gestió de l'IAE) que s'ha perdut el dret a gaudir de l'exempció o bé que s'ha obtingut el mateix venç el pròxim 31 de desembre de 2018 i s'ha de fer a través del model 840.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES