Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 28 consultes.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-181108-ITPAJD

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES