Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 28 consultes.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-181108-ITPAJD

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES