NOTA SOBRE LA MODIFICACIO DE L'IMPOST  DE ITP  I AJD EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS

Barcelona, 12 novembre 2018
Benvolguts associats i associades,

Us informem que ha estat publicat Reial decret-llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

Aquest RDL és producte de la polèmica desfermada arran de les sentències i resolucions del Tribunal Suprem sobre el subjecte passiu en els préstecs amb garantia hipotecària.

Per posar fi de manera urgent a la situació jurídica d'incertesa, aquest reial decret-llei modifica els articles 29 i 45 del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. Es modifica l'article 29 per determinar que el subjecte passiu, quan es tracti d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, serà el prestador, establint així una excepció a la regla general establerta en el paràgraf primer del propi article 29. També es modifica l'article 45 perquè aquells supòsits en els quals el prestatari venia gaudint d'una exempció subjectiva segueixin quedant exceptuats de gravamen sense que es vegin afectats per la reforma de l'article 29. Així mateix, en tant no es revisi amb caràcter general el règim jurídic de l'Impost de societats, s'afegeix una Disposició Final Primera que realitza ajustos en aquest impost vinculats al regulat en aquest reial decret-llei.

Finalment, cal assenyalar que la modificació normativa s'aplicarà a aquells fets imposables que es reportin d'ara endavant, és a dir, a les escriptures públiques que es formalitzin a partir de l'entrada en vigor de la norma.

A partir del  10 de novembre de 2018 serà subjecte passiu quan es tracti d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària el prestador. Aquesta modificació afectarà tant si el prestador és una entitat bancària com una entitat privada o un particular, ja que la modificació no es limita solament a les entitats bancàries sinó que parla de prestadors en general.

 Així mateix es modifica la llei de l'impost de societats i des del 10 de novembre de 2018 no serà deduïble el deute tributari de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat Actes Jurídics Documentats, documents notarials, en els supòsits que es refereix el paràgraf segon de l'article 29 del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

RDL 17/2018

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES